Изменение на Решение за предоставяне на БФП по процедура BG16RFOP001-2.003 "Енергийна ефективност в периферните райони-3"

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува  Решение РД-02-36-964/30.07.2021 г. за изменение на Решение РД-02-36-1134/31.07.2020 г., изменено с Решение РД-02-36-430/22.03.2021 г.

Решение РД-02-36-964/30.07.2021г.  е относно процедура по ново произнасяне по оценката на проектно предложение BG16RFOP001-2.003-0054 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, подадено от община Козлодуй по процедурата, във връзка с  Решение № 5427 от 28.04.2021 г. на Върховния административен съд, с което се оставя в сила Решение № 6 от 13.01.2021 г., постановено по адм. дело №391/2020 г. по описа на Административен съд - Враца.