Как да кандидатствам за енергийна ефективност за собствен имот, единствено жилище?

В рамките на настоящата Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020 г.) чрез финансовите инструменти, създадени по линия на програмата е предвидено отпускане на кредитно финансиране за енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради. Мерките, които ще бъдат подкрепени следва да бъдат на територията на 39-те допустими града по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020 г

Финансовият посредник ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“, опериращ на територията на Столична община и общините от Южна България, има вече разработен и одобрен кредитен продукт за енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради.

„Регионален фонд за градско развитие” АД, избран за градовете в Северна България към настоящия момент е в процес на подготовка на такъв продукт.

В тази връзка бихте могли да се обърнете към тях за допълнителна информация и конкретни възможности за предоставяне на кредитно финансиране:

  • ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ – Надя Данкинова , изпълнителен директор, тел.: +359 2 988 23 10, dankinova@flag-bg.com. Ива Петкова, директор на дирекция, тел.: 02/988 23 10, petkova@citiesfund.bg.
  • Фонд за градско развитие за Северна България - „Регионален фонд за градско развитие“ АД: Мартин Заимов, изпълнителен директор, тел. 0888 552 292, 02/9370 448, Martin.Zaimov@jessicafund.bg. Алис Мъгърдичян, управляващ директор, тел. 0896 885 110, 02/9370 600, Alis.Magardichyan@jessicafund.bg. Георги Стойчев, мениджър инвестиции, тел. 0882 882 283, 02/9370 675.

През новия програмен период 2021-2027 г. проекти за внедряване на мерки за енергийна ефективност в еднофамилни къщи ще могат да бъдат финансирани по линия на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР – 2021-2027 г.) чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Задължително условие за изпълнението на мерките за обновяване на жилищни сгради, в т.ч. на еднофамилни къщи, ще бъде наличието на изготвено обследване за енергийна ефективност и техническо обследване на сградата, като спрямо заложените национални цели ще се подкрепят мерки, с които сградата постига висок енергиен клас. 

Мерките за енергийна ефективност, които ще бъдат изпълнявани в рамките на ПРР 2021-2027 г.- Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ и Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“. По тях ще се подкрепят проекти, идентифицирани на базата на подход „отдолу-нагоре“ и задължително изискване ще бъде същите да са отразени в релевантните териториални стратегии на общинско и регионално ниво – Планове за интегрирано развитие на общините (по отношение на общините, попадащи в обхвата на Приоритет 1) и Интегрирани териториални стратегии  за развитие на регионите за планиране от ниво 2 (по отношение на общините, попадащи в обхвата на Приоритет 2).

Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР обхваща територията на 10-те най-големи градски общини в страната (Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична община и Благоевград).

Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ включва територията на 40 градски общини (Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Троян, Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, Разград, Свищов, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Нова Загора, Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград, Харманли, Димитровград, Кърджали, Хасково, Асеновград, Велинград, Смолян, Пазарджик, Пещера, Панагюрище,

Карлово, Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич, Самоков, Сандански).

В допълнение, през програмния период 2021-2027 г. при изпълнението на мерките по ПРР се предвижда използване на финансови инструменти за някои от планираните интервенции, които ще стимулират реализирането на приходогенериращи инвестиции и предоставянето на дългосрочни заеми с ниска лихва при благоприятни условия. Подкрепа чрез финансови инструменти ще се предоставя включително в комбинация с безвъзмездна финансова помощ в една операция. Към настоящия момент моделът за подкрепа на мерките за повишаване на енергийна ефективност и обновяване на жилищни сгради е в процес на разработване. Обръщаме внимание, че при стартиране изпълнението на всяка от процедурите за финансиране на горепосочените мерки е предвидено своевременно да бъде проведена публична кампания за популяризиране на възможностите за подкрепа.

С проекта на ПРР 2021-2027 г. може да се запознаете на електронен адрес: http://www.bgregio.eu/, меню „Програмиране и оценка“, секция „Планиране и програмиране 2021-2027“.

С Постановление № 18 на Министерския съвет от 02.02.2015г. (ПМС № 18/2015г.) бе приета Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради (НПЕЕМЖС). Съгласно утвърдените с ПМС № 18/2015 г. Методически указания (МУ), срокът за кандидатстване по НПЕЕМЖС беше в периода 2015-2016 година, като продължителността на Програмата може да бъде удължавана при наличие на свободен финансов ресурс.

В допълнение, съгласно Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) на Европейския съюз, всяка държава членка следва да изготви Национален план за възстановяване и устойчивост, за което Европейската комисия (ЕК) е дала конкретни насоки.  Държавите членки следва официално да подадат Националните си планове за възстановяване и устойчивост пред ЕК за одобрение. Предстои подаване на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България (НПВУ).

Основна цел на НПВУ е да способства икономическото и социалното възстановяване от кризата, породена от пандемията от COVID-19, чрез осъществяването на набор от реформи и инвестиции. Подготвения от България проект на план е структуриран в четири стълба:  „Иновативна България“, „Зелена България“, „Свързана България“, „Справедлива България“. Към втори стълб „Зелена България“ ще бъдат предвидени дейности за подобряване на енергийната ефективност на жилищните и обществени сгради в страната. Обновяването ще бъде изпълнявано в съответствие с целите на Дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради (с хоризонт до 2050 г.), изготвена в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 844/2018 г. Основните цели на стратегията предвиждат постигане на обновен и декарбонизиран сграден фонд до 2050 г., който осигурява високо качество на живот в здравословна, енергийно ефективна и модернизирана среда на обитаване, основана на активното участие на потребителите и професионалното управление на сградите.

Към настоящия момент дейностите от НПВУ, насочени за подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради се детайлизират. Проектните предвиждания са периодът на изпълнение на мерките да е в рамките на заложените срокове в проекта на Регламент за създаване на МВУ, а именно 2021-2026 г.

Във връзка с гореизложеното, за актуална информация относно бъдещи процедури и конкретни възможности за кандидатстване, препоръчваме да следите официалната електронна страница на Министерство на регионалното развитие и благоустройството – www.mrrb.bg.