ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОГРАМА ПО ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“ 2021-2027

Министерството на вътрешните работи публикува за обществени консултации проекта на програма по фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2021-2027 г.

Целта на фонд „Вътрешна сигурност“ е гарантиране на високо равнище на сигурност в ЕС чрез осигуряване на финансова подкрепа за държавите членки в областта на предотвратяването и борбата с тероризма и радикализацията, тежката и организираната престъпност и киберпрестъпността, подпомагане на полицейското сътрудничество, обмена на информация, защита на жертвите на престъпления, както и подготовка и ефективно управление на инциденти, рискове и кризи, свързани със сигурността. Средствата на фонда не могат да се използват за покриване на оперативни разходи и дейности, свързани с основните функции на държавите членки по поддържането на обществения ред и опазването на вътрешната и националната сигурност.

Проектът на програма, актуализиран към 7 октомври 2021 г., можете да видите тук.

Обществените консултации се извършват в изпълнение на чл. 15 от ПМС № 142 от 7 юни 2019 г.

До 15.10.2021 г. всички заинтересовани лица може да отправят предложения и становища по проекта на програма по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021-2027 на електронен адрес: dmp@mvr.bg.

Предвидено е провеждане на обществено обсъждане на програмата и в реално време в електронна среда като допълнително ще бъде публикувана информация за датата и часа на срещата.