Проект на Индикативна годишна работна програма на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 –2020 г. за 2022 година

Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г. (ОПТТИ) публикува за коментари проект на Индикативна годишна работна програма за 2022 година (ИГРП) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПТТИ.

Коментари и предложения по проекта на ИГРП за 2022 г. на ОПТТИ  могат да бъдат представени в срок до 20 октомври 2021 г. на електронен адрес: programming@mtitc.government.bg.

ИГРП за 2022 г. е одобрена на 17.11.2022 г. с писмена процедура № 8. Документът е наличен на следния интернет адрес като Анекс 2 към протокола от писмената процедура: https://www.eufunds.bg/bg/optti/node/8822

 

Files:
Attachment Size
Проект_ИГРП_2022 1.57 MB
ИГРП за 2022 г. 45.49 KB