ОИЦ – Ловеч представи европейски механизми и инструменти пред медии

На 13 октомври 2021 г. от 15:00 ч. в залата на Областен информационен център - Ловеч се проведе пресконференция с представители на местни, регионални и национални медии на тема „ОИЦ – Ловеч през новия програмен период“.
Кенан Терзиев, управител на ОИЦ-Ловеч откри събитието като приветства присъстващите журналисти в офиса на Областния център за пореден път по сега действащия проект № BG05SFOP001-4.004-0013-C01 „Функциониране на Областен информационен център – Ловеч 2019-2021”. Той разясни, че проектът приключва в края на декември, но на бенефициента по проекта - Община Ловеч са изпратени вече новите насоки за кандидатстване за периода 2022 – 2023 г. Управителят на ОИЦ- Ловеч представи общите параметри на новия проект и индикативния бюджет, който е предоставен по Оперативна програма „Добро управление 2014-2020“ за двете години 2022 – 2023. Не на последно място той очерта в основни линии бъдещите функции на екипа на Центъра, които не се различават от досегашните, освен че ще бъдат надградени с новата роля на експертите в звената за медиация и за публични консултации към Регионалния съвет за развитие на Северозападния регион.
Експертите Росица Кривирадева и Мариана Бандрова представиха пред медиите цялостната бъдеща рамка на финансиране на стратегическите документи (механизми, инструменти, планове и програми) за периода 2021 -2027 г. на европейско и национално ниво. Информация относно многогодишната финансова рамка 2021 -2027 г., респективно бъдещите Програми, съфинансирани по ЕСИФ, които ще действат в България в следващите няколко години, представи Росица Кривирадева, като се спря за кратко и на двата механизма - Механизъм за възстановяване и устойчивост и Механизъм за справедлив преход – всички те част от Плана за възстановяване на Европа и инструмента „Следващо поколение ЕС“ (Next Generation EU). Тя представи и индикативни финансовите ресурси, алокирани към България за периода 2021 -2027 г. 
В последващата дискусия екипът на ОИЦ-Ловеч отговори на конкретни запитвания на медиите. Журналистите се интересуваха по-конкретно каква информация търсят напоследък потребителите на Центъра, има ли промяна вследствие на епидемиологичната обстановка и пандемията и дали са се активизирали повече гражданите след локдауна. Екипът на ОИЦ – Ловеч отговори, че в последните две пандемични години гражданите действително са се активизирали и най-голям интерес потребителите на Центъра са имали към три теми основно, а именно помощите и субсидиите (оборотни и инвестиционни) за бизнеса, предоставени по три процедури на ОП „Иновации и Конкурентоспособност“, осигуряващи подкрепа за микро и малки предприятия, за средни предприятия и за малки предприятия с оборот равен на или по-голям от 500 000 лв., както и всички помощи за работодатели за запазване на заетостта, разкриване на нови работни места, предприемачи и самонаети лица, осигурени по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирани от инструмента REACT EU за разходи, направени след 1 февруари 2020 г., вследствие на пандемията COVID 19. Eкипът на Областния център много активно участва в цялостната кампания по кандидатстването и отчитането на проектите на фирмите в системата ИСУН.
Друга голяма тема, която интересува потребителите е темата за прилагане на енергоефективни мерки за многофамилни и еднофамилни жилищни сгради с безвъзмездно финансиране. Третата група въпроси, които често задават потребители на Областния информационен център е свързана с туризма в селските райони и все още търсеното от много хора финансиране за „къщи за гости“.
Областен информационен център – Ловеч ще продължи и по новия проект за периода 2022-2023 г. да осигурява актуална, безплатна и експертна информация относно възможностите за финансова подкрепа на проектни идеи със средства от ЕСИФ, да надгражда постигнатата познаваемост на европейските фондове и програми, както и да работи за повишаване прозрачността при изпълнение и управление на програмите.