Доставка на машини и оборудване за изпълнение на проект „Създаване на фотоволтаична компания в България и развитие на фотоволтаичен парк в Гърция като демонстрация на техните продукти“

Проект №5104596 „Създаване на фотоволтаична компания в България и развитие на фотоволтаичен парк в Гърция като демонстрация на техните продукти“ (Creation of a photovoltaic company in Bulgaria and development of a photovoltaic park in Greece as a demonstration of their products) се изпълнява като част от Програма За Сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020” (Cooperation Programme Interreg V-A «Greece-Bulgaria 2014-2020»), приоритетна ос 1 - Конкурентна и иновативна трансгранична среда (A Competitive and Innovative Cross-Border Area)
Дата на публикуване
Дата на валидност
Програма
Програма Интеррег V-A Гърция-България
Възложител
СОЛАР СЕЛС ЮРОП ЕООД
Документация
Attachment Size
Документация машини.rar 364.16 KB