Наръчник за управление на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ - вариант 5, версия 3

На 15 октомври 2021 г. Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 одобри Наръчник за управление на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, вариант 5, версия 3.

Направените промени отразяват измененията и допълненията в съдържанието на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (в сила от 17.08.2021 г.), включително преименуването на Изпълнителна агенция „Програма за образование“. Направени са и изменения с цел прецизиране на уредбата на някои от предвидените процедури, както и изменения в съдържанието на част от приложенията, необходимостта от които е установена при прилагането им.

Консолидираната версия на Наръчника, вариант 5, версия 3 е публикувана на интернет страницата на Управляващия орган в секция „Документи“, раздел „Ръководства, указания и наръчници“: http://opnoir.bg/?go=page&pageId=139.