СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.101 ''Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености” от СВОМР на МИРГ „Бяла- Долни

мярка 3 ''Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености”

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2 „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“ по ПМДР – Мярка 3 “Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености“ от Стратегия за ВОМР на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Български черноморски сговор Бяла- Долни чифлик- Аврен като:

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.101 МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 3 Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености от Стратегия за ВОМР на МИРГ БЧС Бяла- Долни чифлик- Аврен.

Процедурата чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.101 МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 3 “Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености” ще подпомогне постигането на Специфична цел 3 „Подобряване средата на живот, околна среда в рибарската област и ефективно използване на екологичните дадености“ към Приоритет 2 на Стратегията за ВОМР „Подобряване на средата на живот и социалното благополучие чрез използване и опазване на екологичните дадености, обогатяване на социалния и културен живот и изграждане на инфраструктура в рибарската област““.

Чрез Mярка 3 “ Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености” се цели:

  • Да се подобри околната среда в територията на МИРГ;
  • Да се подобри инфраструктурата и средата на живот в територията на МИРГ;
  • Да се съхранят местни обекти на националното природно и архитектурно наследство.

Прилагането на мярката е насочено към подобряване на инфраструктурата и/или услугите в отрасъл туризъм на територията на РО.

Чрез прилагането на дейностите, предвидени в мярка 3 “Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености” реализираните проекти по мярката трябва да доведат до: подобрени услуги или инфраструктура за общността. .

Приложимият режим на държавна помощ е разписан в т. 16 на Условията за кандидатстване по настоящата процедура.

 

Указания на УО на ПМДР във връзка с приложимия режим на държавни помощи по мерки, финансирани по Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. - https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/2365.

 

Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.101 МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 3 „Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ БЧС Бяла- Долни чифлик- Аврен се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 499 318,78.00 лева.
             Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да надвишава:
            • за проекти в обществен интерес на кандидати Общини (Бяла, Долни чифлик и Аврен): 390 000 лева;

За проектни предложения на Общини, които не генерират печалба, размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100% от одобрените и реално извършени разходи, от които 85 на сто са осигурени от ЕФМДР и 15 на сто от държавния бюджет на Република България.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ  Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен, която обхваща административно - териториалните граници на общините Бяла, Долни чифлик и Аврен, област Варна, Североизточен район на планиране .

Максималната продължителност на изпълнение на проект по BG14MFOP001-4.101 МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 3 Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености е до 18 месеца, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на БФП;

Минимален срок за изпълнение на проекта: неприложимо.

Допустими кандидати по мярката са: 

• Общини (Бяла, Долни чифлик и Аврен).

Кандидатите/получателите на финансова помощ трябва да осъществяват дейностите по проекта на територията на действие на МИРГ Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен.

Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя за следните дейности:

1. Проучвания в партньорство с университети и други институции за предприемане на мерки за защита на брега, пристанища и други. 

2. Инвестиране в инфраструктура, насочена към експлоатирането на крайбрежните зони и зоните край язовири (като например създаване на зони за отдих, облагородяване на плажове, въвеждане на електричество и питейна вода, както и дейности свързани с наблюдение на околната среда и подобни интервенции, включително закупуване и инсталация на временни дървени постройки (обсерватории, места за сядане, кошчета, пейки, маси и други подобни);

3. Изграждане, рехабилитация или реконструкция на инфраструктура за подобряване средата на живот: паркове, алеи, тревни площи, ограждения, детски кътове и площадки, спортни съоръжения, външни площадки, изграждане на тротоари, осветление, павиране и други;

4. Инфраструктурни дейности за преобразуване на съществуващи пътеки и осигуряване на достъп до места за наблюдение на околностите, реконструкция на каменен паваж и градеж от камъни, подобряване на достъпа чрез почистване от растителност, дребни изкопни работи и други;

5. Реставрация на сгради за обществено ползване с особена архитектурна и културна стойност или дейности свързани с подобряване състоянието на съществуващи сгради свързани с друг вид социални и културни дейности;

6. Инвестиции за облагородяване на зоните около рибарските съоръжения: изграждане и подобряване на битово-санитарни условия, зони за отдих за рибарите, компютърен клуб, санитарни помещения, складова база за рибарските уреди;

7. Инвестиции в изграждане на довеждаща инфраструктура, електроснабдяване, водоснабдяване, комуникации;

8. Инвестиции в малки пречиствателни съоръжения;

9. Инвестиции за опазване и експониране на паметници на културата и архитектурата;

10. Съхранение и преработка на отпадъци и мерки за намаляване на отпадъците (в бизнеса или екологията);

11. Изграждане и/или приспособяване/обновяване на обществени сгради и друга недвижима общинска собственост, свързани с развитие на зони за отдих и спорт;

12. Изграждане/реставриране на центрове за обществени услуги – интернет-клубове, мобилни центрове и др.;

13. Дейности за информация и публичност.

 

Всички проекти трябва да са тематично свързани с рибарството, аквакултурите, сектор „Рибарство“ като цяло или произхождащи от рибарството и аквакултурите продукти или с основни рибарски обекти, като вътрешни водоеми и морето, включително природното биоразнообразие в тях. 

 

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg, в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и на интернет страницата на МИРГ БЧС Бяла- Долни чифлик- Аврен-  http://flag-bda.org/ .

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис, чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават в ИСУН 2020 чрез модул “Електронно кандидатстване“, процедура BG14MFOP001-4.101 МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 3 Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

            Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17.00 ч. часа на 02 март, 2022 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Заповед за удължаване на срок за кандидатстване.

Условия за кандидатстване - удължен срок.