Политика за борба с измамите и конфликта на интереси по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г."

В изпълнение на Плана за действие за 2022 година за изпълнение на национална стратегия и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС, за периода 2021-2027, УО на ОПОС публикува "Политика за борба с измамите и конфликта на интереси по ОПОС 2014 - 2020"