Ученици участват в практическо обучение с високотехнологични машини, закупени с европейско финансиране

Фирма „БКК-95“ ООД представи високотехнологични машини и оборудване, закупени по проект „Инвестиции за подобряване на производствения капацитет на БКК-95 ООД“, пред наставници, учители по професионална подготовка и ученици от паралелката за дуално обучение на специалност „Машини и системи с ЦПУ“ в Професионална гимназия по техника и електротехника (ПГТЕ) „Христо Ботев“ гр. Монтана. В събитието се включиха и представители на Регионално управление на образованието – Монтана.

Гимназистите имаха възможност да наблюдават демонстрация в работна среда на експлоатация на шприц машина 530 тона, шприц машина 90 тона и автоматизирана система за прахово боядисване. Това оборудване ще увеличи обема на произвежданата продукция от фирмата като ѝ осигури възможности за приемане и изпълнение на по-голям брой поръчки за по-кратко време. Очакванията на компанията са в следващите две години, след изпълнението на проекта, нарастването на нетните приходи от продажби да е с над 22%, а увеличените приходи да са изцяло от износ.

Модерните високотехнологични машини засилват конкурентоспособността и експортния потенциал на компанията, но и повишават интереса и мотивацията на учениците към съвременните производствени процеси и операции. По този начин европейското финансиране подкрепя и развитието на професионалното образование, професионалното ориентиране към професии от регионално значение, засилва партньорствата между бизнеса и образованието.

Сътрудничеството между фирмата и професионалната гимназия цели както повишаване на привлекателността на професионалното образование, така и постигане на успешна професионална реализация на учениците от втори гимназиален етап чрез провеждане на практическо обучение в реална работна среда.

Проект „Инвестиции за подобряване на производствения капацитет на БКК-95 ООД“ с бенефициент фирма „БКК-95“ ООД, гр. Монтана е финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020“. Общата стойност на проекта е 1 648 000 лв., от които 988 800 лв. е безвъзмездната финансова помощ, а 659 200 лв. е собственото финансирането на кандидата.

ОИЦ – Монтана  е част от мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление 2014 – 2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.