Обобщена справка за Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. (ПТС), във връзка с Решение №ЕО-1/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО