wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Последни новини

09 Октомври 2015

На състоялия се на 06 октомври 2015 г. Комитет за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г. бе одобрено изменение на Индикативна ...

eufunds.bg - Видео

Hide Main content block

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.