Община град Добрич започва ремонта на Концертна зала „Добрич“

Днес се откри строителната площадка по проект BG16RFOP001-1.011-0009-С01 „Обновяване на културна инфраструктура – зала Добрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Официален старт на строителните дейности дадоха Йордан Йорданов, кмет на Община град Добрич и представител на фирмата, която ще изпълни строително-монтажните дейности на обект „Зала „Добрич“ – основен ремонт и обновяване“.

Основната цел на проекта е да се подкрепи реализацията на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие и да се решат приоритетните задачи, залегнали в Инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР – град Добрич, за трайно подобряване на социални проблеми на общината чрез обновяване на Концертна зала „Добрич“.

Проектните дейности включват обновяване на зрителната зала, фоайета, гримьорни, репетиционни, работни и обслужващи помещения; внедряване на мерки за енергийна ефективност и подобряване на достъпа за хора с увреждания. Ще бъде закупено оборудване и обзавеждане, както и озвучителна техника за провеждане на културни събития. Ръчно направения преди 33 години орган ще бъде почистен и настроен отново.

Общата стойност на проекта е 2 334 130 лв., от които 1 272 050 лв. са безвъзмездно финансиране, 190 807 лв. национално, 911 772 лв. чрез финансов инструмент с финансов мениджър „Регионален фонд за градско развитие“ АД и 150 306 лв. са собствен принос на Общината. Проектът е с продължителност 24 месеца и е планира да приключи през юни 2023 г.

 

ОИЦ – Добрич,  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

 

Областен информационен център – Добрич

Тел.: 058 602 758

E-mail: oic_dobrich@abv.bg

Facebook: www.facebook.com/oic.dobrch/

www.eufunds.bg