СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.113 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата” от СВОМР на МИРГ “Поморие”

мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата”

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие СВОМР на МИРГ “Поморие”, като

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.113 мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата” от СВОМР на МИРГ “Поморие”.

 

Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.113  на Местна инициативна група (МИРГ) „Поморие“, мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата” от СВОМР на МИРГ “Поморие” има за цел да повиши устойчивото развитие на територията на МИРГ „Поморие” от гледна точка на изменението на климата и балансирания подход към околната среда, чрез:

1. Диверсификация на риболовните дейности с оглед на предизвикателствата в следствие от изменението на климата.

2. Засилване на взаимодействието между местната рибарска общност и научните институти с оглед по – лесната адаптация на рибарския район към задълженията, обвързани с изменението на климата.

3. Опазване на околната среда в рибарския район и борба със замърсяванията.

4. Насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници.Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.113 МИРГ „Поморие“, мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата” от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Поморие“ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 230 000.00 лeвa.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по един проект от СВОМР не трябва да бъде  по-малък от 25 000 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по един проект от СВОМР не трябва да надвишава 150 000 лева.

Максимален процент на съфинансиране – е до 100 на сто, от които 85% съфинансиране от ЕФМДР и 15% съфинансиране от националния бюджет

Приложимият режим на държавна помощ е разписан в т. 16 на Условията за кандидатстване по настоящата процедура.

Указания на УО на ПМДР във връзка с приложимия режим на държавни помощи по мерки, финансирани по Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. са публикувани на https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/2365.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Местна инициативна рибарска група „Поморие“.

Максималният срок за изпълнение на проект по настоящата процедура е до 6 месеца, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 1303/2013, чл. 65, т. 2.

Допустими кандидати по настоящата процедура чрез подбор на проекти са:

1.   Общините на територията на МИРГ „Поморие“;

2. Юридически лица (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

3. Представители на сектор „Рибарство“ на територията на МИРГ “Поморие”, регистрирани по реда на Закона за рибарството и аквакултури, които притежават валидно Разрешително за стопански риболов и Удостоверение за придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми.

4. Еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;

Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя за следните дейности:

  1. Насърчаване на устойчиви практики, които оптимизират използването на рибните ресурси и предлагат нови източници на приходи за рибарските райони;
  2. Популяризиране и информиране на местните предприемачи и населението за подходящото поведение и ползването на подходящи технологии, способстващи адаптирането към климатичните промени, опазването на околната среда и биоразнообразието и т.н.;
  3. Сътрудничество между рибарските общности и научните организации и насърчаването на опазването на околната среда в района;
  4. Услуги по почистване и борба със замърсяването;
  5. Защита на околната среда в рибарския райони с цел запазване на неговата привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните селища с рибарски дейности и съхраняване и развиване на националното природно и архитектурно наследство;
  6. Предпазване на делфините от нежелан улов и съприкосновение с рибарските принадлежности;
  7. Закупуване на оборудване за проследяване състоянието на Черно море в обхвата на МИРГ „Поморие” и извършване на спасителни операции;
  8. Изпълнение на мерки от Национална приоритетна рамка за действие (НПРД), по-специално мерки от Плановете за управление на защитените зони и насочени към запазване и възстановяване на биоразнообразието;
  9.  Насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници за собствени нужди, с цел ефективно използване на ресурсите;

            С оглед на финалния етап от изпълнението на ПМДР 2014-2020, и задължението всички допустими дейности в едно одобрено проектно предложение да бъдат изпълнени преди 30.11.2023 г., както и спазване на необходимите законоустановени срокове за възлагане на разходи включени в проектни предложения, имащи характер на строително-монтажни дейности, в рамките на втория срок за кандидатстване по настоящата мярка, няма да се финансират проекти включващи тези разходи.

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg, на интернет страницата на МИРГ „Поморие“ - http://mirg-pomorie.eu/ и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди съответния краен срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

 

Първи краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 29.08.2022 г.

Втори краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа  на 18.10.2022 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.

Файлови документи
Attachment Size
Mqrka 3.zip 33.95 MB
МДР-ПП-09-82_31.05.2022.pdf 128.22 KB