Програма „Образование“ 2021-2027 беше изпратена официално за одобрение от Европейската комисия

Програма „Образование“ 2021-2027 (ПО) беше изпратена официално на 24 юни 2022 г. през системата SFC2021 за одобрение от Европейската комисия. Това стана възможно след решението на Министерския съвет от 22.06.2022 г. за одобряване на проекта на програмата.

По Програма „Образование“ 2021 – 2027 г. ще бъдат инвестирани близо 1,9 млрд. лв. в модернизация и дигитализация на образованието, свързването му с пазара на труда и приобщаване на деца от уязвими групи към училище. Програмата е основният инструмент за подкрепа на реформите в образователната система и ще има решаваща роля за преодоляване на последиците от COVID-19. Финансирането се осигурява от Европейския социален фонд плюс и държавния бюджет на България.

Планира се широко въвеждане на дигитално образователно съдържание, както и повишаване на нивото на компютърните умения на педагогическите специалисти, учениците и родителите. Ще се инвестира също за модернизиране на системата на професионалното образование и обучение. Програмата ще подкрепи развитието на академичния състав във висшите училища и научните организации. Една от целите е повишаване на интереса и подобряване на условията за докторски програми, свързани с потребностите на пазара на труда.

По програмата ще се насърчава равният достъп на всички деца и ученици до качествено и приобщаващо образование с акцент върху уязвимите групи. Целта е все по-малко деца да отпадат от училище. Хора в неравностойно положение, oт уязвими общности и непедагогически персонал ще бъдат подкрепяни да продължат образованието си във висши училища.