ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ЗА УЧАСТИЕ В КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТНА СВЪРЗАНОСТ“ 2021-2027 Г.

Управляващият орган на Програма „Транспортна свързаност“ 2021 - 2027 г. (УО на ПТС 2021 - 2027 г.) в Министерство на транспорта и съобщенията стартира процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на Програма „Транспортна свързаност“ 2021- 2027 г.

Комитетът за наблюдение на програмата следи за ефективното и качественото й изпълнение, като разглежда и одобрява критериите за избор на операции за финансиране, следи напредъка към постигането на междинните цели и на целевите стойности на програмата разглежда и одобрява предложения за изменения в програмата и окончателния доклад за качеството на изпълнението на програмата.

Отправя се покана към следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност:

  • организации, работещи в сферата на защита на основните права, равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;
  • организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;
  • организации, работещи в сферата на опазване на околната среда;
  • организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата.
  • организации, работещи в сферата на транспортното планиране и/или регионалното развитие и/или развитие на инфраструктурата на национално и/или регионално ниво;
  • организации, работещи в сферата на развитието на отделните видове транспорт, включително комбинирани превози;
  • организации, работещи в сферата на сигурност и безопасност в транспорта вкл. пътна безопасност;
  • организации, работещи в сферата на иновациите и/или информационните и комуникационни технологии в транспорта и/или алтернативните горива.

В срок до 15 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност от посочените по- горе групи, може да подаде писмено заявление за участие до г-н Мартин Георгиев, директор на дирекция „Координация на програми и проекти“ и ръководител на УО на ПТС на адрес: гр. София – 1000, ул. „Дякон Игнатий“ № 9, Министерство на транспорта и съобщенията, и/или на електронен адрес mail@mtc.government.bg.

Детайлната покана, както и необходимите документи за попълване, са публикувани в прикачените файлове.

 

Таг