557 027,50 лв. е размерът на безвъзмездната финансова помощ, предоставена през месец октомври 2022 г. по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

По процедурата са сключени общо 840 броя административни договори.

4 броя административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 557 027,50 лв. са сключени с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура BG16RFOP002-6.002  „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г., през месец май и юни 2022 г.

По процедурата са сключени общо 840 броя административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 85 203 168,23  лева.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от ПМС №162/05.07.2016 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", УО по ОПИК 2014-2020, публикува Списък на операциите.