НОИ ДИГИТАЛИЗИРА ПЕНСИОННИТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Националният осигурителен институт стартира дигитализация на процесите по отпускане и изплащане на пенсиите и добавките, както и надграждане на административните услуги, свързани с тях.

Това стана ясно по време на информационна среща по проект на НОИ[1], финансиран по Оперативна програма „Добро управление“. Целта на проекта е да бъде въведена институционална архитектура на НОИ за приоритетни процеси, свързани с пенсиите. Това ще се случи чрез разработване на Интегрирана информационна система за пенсиите и на Електронно осигурително досие за пенсията за всяко осигурено лице и самоосигуряващ се в частта „бизнес логика, процеси и данни“.

 „Работата ни е насочена към консолидирането на различни информационни източници за осигурителен стаж и доход за пенсия и други документи и данни, необходими при пенсиониране“, заяви Николай Данчев, директор на дирекция „Информационни и комуникационни технологии“ в НОИ и ръководител на проекта. Той допълни, че сред задачите е и обединяването на различните информационни ресурси за доставянето и използването на тези масиви в разработената информационна система.

Изпълнението на този проект  ще има като резултат цялостната електронизация и дигитализация на процесите по отпускане и изплащане на пенсии и ще осигури възможност за предоставяне на комплексно административно обслужване в рамките на пенсионното производство. Начинът за това е да се затвори цикълът на документооборота по електронен път при обмен на информация с външни организации и предоставяне на електронни административни услуги за осигурени лица, самоосигуряващи се и осигурители.

 


[1] Проект BG05SFOP001-1.008-0001 „Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ за приоритетни процеси, свързани с пенсиите и предоставяне на електронни административни услуги“.