Добро управление

От 4 януари общинската и районните администрации на Столична община преминаха изцяло към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, чието реализиране е финансирано от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Евр

Националната агенция за приходите е вече с модерен портал, с множество функционалности, които клиентите сами да управляват. Новата платформа за електронни услуги на НАП е интегрирана с над 80 информационни системи и има 140 електронни услуги.