2021-2027

Критерии за подбор на проектни предложения по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027, одобрени от Комитета за наблюдение.

Указание на министъра на финансите за третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по  програмите, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), Кохезионния фонд (КФ), Фонда за справедлив преход

Приоритет: 1. Насърчаване на устойчивото рибарство, възстановяването и опазването на водните биологични ресурси

Дирекция „Морско дело и рибарство”, Управляващ орган на Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г.

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет 3 „Осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване н