2021-2027

Изменение на Индикативна годишна работна програма за 2023 г. по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 (чрез втора писмена процедура, проведена в периода 6-12 юни 2023 г.)