2021-2027

Във връзка с изчислението и отчитането на Индикаторите за резултат по всеки вид дейност по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027, кандидатите и бенефициентите по програмата следва да използват публикуваното по-долу Ръководство на FAMENET.

Управляващият орган на Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 (ПМДРА) кани:

Пълен пакет с всички критерии за подбор на проекти по видовете дейности по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021- 2027.

Изменение на Индикативната годишна работна програма за 2024 г. по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027, одобрена в рамките на проведеното на 14 март 2024 г. Второ заседание на Комитета за наблюдение.

 

Презентации, протокол и одобрени документи от проведеното на 14 март 2024 г. Второ заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027.

Постановление № 4 от 11 януари 2024 г. за определяне на правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурите за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ  от Европейските фондове при споделено управление.