Наръчници, ръководства, правила

 ДФЗ- РА в качеството си на междинно звено по ПМДР публикува "Най-често допускани грешки от бенефициентите при отчитане на разходите по ПМДР". Същите са достъпни на следния адрес: http://www.dfz.bg/bg/ribarstvo-i-akvakulturi/benificaries-2/

1.Всеки изпълнител може да подава своите оферти/предложения електронно чрез ИСУН 2020 или през eufunds.bg https://eumis2020.government.bg/bg/s/Default/Index, чрез модул „Избор на изпълнител“ , където следва да направи регистрация и да получи достъп до модул "E-тръжни процедури".

 

Като всички европейски структурни и инвестиционни фондове и Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) прилага ориентиран към резултатите подход.