Наръчници, ръководства, правила

Настоящите правила са приети на основание чл. 13, ал. 2 от Наредбата за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове, във връзка с чл. 69, ал.

УКАЗАНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТИРАНЕ И ДЕТАЙЛИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ И ДОКУМЕНТИТЕ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ ПО ПРОЕКТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-2.014 „ПОДКРЕПА ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА РИБА И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ И ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-5.013 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕРАБОТВАТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРОДУКТИ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19”

УКАЗАНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТИРАНЕ И ДЕТАЙЛИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ И ДОКУМЕНТИТЕ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ МОЖЕ ДА ВИДИТЕ

Указание за прилагане на ПМС 160/2016 г., одобрено с докладна записка 93-3936 от 30.07.2020 от Рукоовдителя на УО на ПМДР

Указание за прилагане на ПМС 160/2016 г.

Указание за регламентиране и отчитане на възнагражденията на екипите за изпълнение на проекти, одобрено с докладна записка № 93-3873/27.07.2020 г.

Указание за регламентиране и отчитане на възнагражденията на екипите за изпълнение на проекти, може да видите