Наръчници, ръководства, правила

УКАЗАНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТИРАНЕ И ДЕТАЙЛИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ И ДОКУМЕНТИТЕ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ ПО ПРОЕКТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-2.014 „ПОДКРЕПА ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА РИБА И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ И ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-5.013 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕРАБОТВАТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРОДУКТИ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19”

УКАЗАНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТИРАНЕ И ДЕТАЙЛИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ И ДОКУМЕНТИТЕ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ МОЖЕ ДА ВИДИТЕ

Указание за прилагане на ПМС 160/2016 г., одобрено с докладна записка 93-3936 от 30.07.2020 от Рукоовдителя на УО на ПМДР

Указание за прилагане на ПМС 160/2016 г.

Указание за регламентиране и отчитане на възнагражденията на екипите за изпълнение на проекти, одобрено с докладна записка № 93-3873/27.07.2020 г.

Указание за регламентиране и отчитане на възнагражденията на екипите за изпълнение на проекти, може да видите

 ДФЗ- РА в качеството си на междинно звено по ПМДР публикува "Най-често допускани грешки от бенефициентите при отчитане на разходите по ПМДР". Същите са достъпни на следния адрес: http://www.dfz.bg/bg/ribarstvo-i-akvakulturi/benificaries-2/

1.Всеки изпълнител може да подава своите оферти/предложения електронно чрез ИСУН 2020 или през eufunds.bg https://eumis2020.government.bg/bg/s/Default/Index, чрез модул „Избор на изпълнител“ , където следва да направи регистрация и да получи достъп до модул "E-тръжни процедури".

 

Като всички европейски структурни и инвестиционни фондове и Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) прилага ориентиран към резултатите подход.