Новини

мярка 4 „Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции и туризъм, разнообразяване на културния и социален живот, учение през целия живот и придобиване на знания и умения“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен