Новини

Стартира прием с втори краен срок за подаване по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-5.001 „Планове за производство и предлагане на пазара“, мярка 5.1„Планове за производство и предлагане на пазара“, по Програма за морско дело и рибарство 2014-202

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 5 „Насърчаване на предлагането на пазара и преработването” като обявява процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-5.001 „Планове за производство и предлагане на пазара“, мярка 5.1„Планове за производство и предлагане на пазара“.

Стартира прием по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.001 „Иновации в аквакултурата”, мярка 2.1 „Иновации в аквакултурата” – 31.12.2018 г.

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. кани желаещите да подават проектни предложения по Приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите”, като  обявява процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.001 „Иновации в аквакултурата”, мярка 2.1 „Иновации в аквакултурата”.

Архивирана информация по ПМДР

Във връзка с стартиране на новия Единен информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове, Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) уведомява всички кандидати и бенефициенти по ПМДР, че цялата налична информация по ПМДР, публикувана преди стартиране на новия единен портал, е налична в секция „Архив“, както е онагледено ТУК

Нова функционалност на ИСУН 2020, свързана с подаване на пакети отчетни документи към искания за плащане по проектни предложения

Във връзка с извършено обновяване на продуктивната среда на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020), е създадена функционалност за изпращането на нов пакет отчетни документи преди верифициране на предходния.  

Индикативна годишна програма за 2019 г. по ПМДР

На основание чл. 26, ал. 7 от Постановление № 162 от 5 юли 2016 Г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от ЕСИФ за периода 2014 - 2020 г., Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) публикува Индикативната годишна работна програма за 2019 г.