Новини

мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата”

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните

Управляващия орган на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г. (ПМДР 2014-2020) кани:

мярка 02 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”

Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Самоков и дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

мярка 2.1 „Разнообразяване на икономическите дейности в рамките на сектор „Рибарство“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 2.1

мярка 1.1. „Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 1.1.

МИРГ „САМОКОВ“ публикува изменена Индикативна годишна работна програма за 2021 г.

Изменената Индикативна годишна работна програма за 2021 г.