Новини

BG14MFOP001-1.008 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“
BG14MFOP001-1.009 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“
BG14MFOP001-2.006 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“
BG14MFOP001-2.003 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“
BG14MFOP001-5-005 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”

УО на ПМДР Ви уведомява, че с оглед изпълнението на приоритетните цели на програмата ще приложи подход за удължаване над максимално допустимата продължителност на срока за изпълнение на договорите, включващи инвестиции в строително - монтажни работи, по долупосочените процедури, заложена в Услови

Mярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“, в изпълнение на процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.005 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Мярка 2.1.1. “Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията" в МИРГ „Шабла Каварна Балчик“, в изпълнение на процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.008 “Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията”

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Мярка 3.1.1. “Eкологична и устойчива рибарска област” в МИРГ „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“, в изпълнение на процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ по ПМДР.

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ в МИРГ „Бургас – Камено“, в изпълнение на процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ по ПМДР.

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.