Новини и събития

Допълнителни указания към „Минимални изисквания към реда за подбор на проектни предложения за съответствие със стратегията за ВОМР за МИРГ – раздел „оценителни листове“, одобрени с докладна записка № 93-7100 от 17.02.2020 г.
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.031 „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство“, мярка 7.2 „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие 2014-2020 г. на МИРГ Високи Западни Родопи: Батак - Девин – Доспат

ИЗБРАНИ ОТВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ

виж всички