Информация и комуникация

№ BG14MFOP001-7.001-0006 „Повишаване на административния капацитет на Управляващия орган /УО/ на ПМДР 2014-2020 и обезпечаване на дейностите по програмиране, оценка, проучвания и публичност“

Бенефициент: Министерство на земеделието, храните и горите, дирекция „Морско дело и рибарство“, Управляващ орган на ПМДР 2014-2020

 

№ BG14MFOP001-7.001-0002 „Повишаване на административния капацитет на Управляващия орган /УО/ на ПМДР 2014-2020 и обезпечаване на дейностите по програмиране, оценка, проучвания и публичност“

 

Бенефициент: Министерство на земеделието, храните и горите, дирекция „Морско дело и рибарство“, Управляващ орган на ПМДР 2014-2020