Информация и комуникация

№ BG14MFOP001-7.002-0002 „Обезпечаване на административния капацитет на Управляващия орган /УО/ на ПМДР 2014-2020г. през 2020 г.“

Бенефициент: Министерство на земеделието, храните и горите, дирекция „Морско дело и рибарство“, Управляващ орган на ПМДР 2014-2020

 

№ BG14MFOP001-7.001-0011 "Подпомагане на Управляващия орган /УО/ на ПМДР 2014-2020г. при подготовка на програмен период 2021 - 2027г.“

Бенефициент: Министерство на земеделието, храните и горите, дирекция „Морско дело и рибарство“, Управляващ орган на ПМДР 2014-2020

 

Обща стойност на проекта: 138 000 лв., от които 103 500 лв. от Европейски фонд за морско дело и рибарство и