Годишни доклади

Одобреният с писмо Ares(2022)5030031/11.07.2022 г. на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство" на ЕК Годишен доклад за изпълнение на ПМДР за 2021 г.

Одобрения Годишен доклад за изпълнение на ПМДР за 2020 г.  с писмо Ref.