Оценки

Управляващият орган (УО) на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) публикува Доклад по наблюдението и контрола на въздействието върху околната среда при прилагането на ПМДР за първите три години от прилагането на Програмата - периода от 13.11.2015 г.