Процедури за избор на изпълнител

Процедури за определяне на изпълнител с публична покана по реда на глава 4 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/2016 г. и процедури за избор на изпълнител с публична обява по реда на ПМС № 118/2014 г.

Списъкът включва публичните показни за програми, които не се управляват от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА, Предмет: "Услуги, свързани с редакция и превод на текстове на статии и научни публикации"

Проект "SOS for endangered traditional vine varieties", акроним "VineSOS", номер на проекта: 1829
Дата на валидност
Възложител
СДРУЖЕНИЕ ПРОСПЕРИТЕТ И РАЗВИТИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ

Публична покана с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции

Обособена позиция № 1: Интелигентна система от ново поколение за управление на дозирането, контрол на теглата на бункерите с модули за тегловни клетки - 1 брой;
Обособена позиция № 2: Интелигентна система за управление на транспортна система за торби със сухи строителни смеси - 1 брой;
Обособена позиция № 3: Роботизирана система за подреждане на торби със сухи строителни смеси - 1 брой
Дата на валидност
Възложител
Теразид“ ЕООД

ПУБЛИЧНА ПОКАНА, Предмет: „Разработване на две мобилни приложения"

Проект „Мултикултурно наследство и яхтинг сред природното наследство на Черно море за развитие на устойчив и креативен туризъм в трансграничния регион Констанца-Добрич“/ MULTICULTYA, код на проекта ROBG-366
Дата на валидност
Възложител
СНЦ „Европейски институт по културен туризъм ЕВРИКА“