Процедури за избор на изпълнител

Процедури за определяне на изпълнител с публична покана по реда на глава 4 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/2016 г. и процедури за избор на изпълнител с публична обява по реда на ПМС № 118/2014 г.

Списъкът включва публичните показни за програми, които не се управляват от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.

Публична покана с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Линия за коване на палети - 1 бр.”

ПАВЛОЛЕС ЕООД, кандидат бенефициент с проектно предложение BG16RFOP002-2.028-0003 Повишаване конкурентоспособността, подобряване на капацитета и експортния потенциал на "ПАВЛОЛЕС" ЕООД чрез придовибиване на високоспециализирано оборудване по процедура № BG16RFOP002-2.028 МИГ ЛОМ “Подобряване на капацитета за растеж на МСП на територията на МИГ- ЛОМ“
Дата на валидност