Процедури за избор на изпълнител

Процедури за определяне на изпълнител с публична покана по реда на глава 4 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/2016 г. и процедури за избор на изпълнител с публична обява по реда на ПМС № 118/2014 г.

Списъкът включва публичните показни за програми, които не се управляват от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.

„Обособяване на съвместно работно пространство чрез доставка на офис мебели и оборудване“

Проект „Creating new value chain based upon an holistic enterprise support mechanism” с акроним ENTER-VALUE, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Β6.3a.17r/13.04.2021 в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020
Дата на валидност
Възложител
Агенция за икономическо развиие Високи Западни Родопи