Процедури за избор на изпълнител

Процедури за определяне на изпълнител с публична покана по реда на глава 4 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/2016 г. и процедури за избор на изпълнител с публична обява по реда на ПМС № 118/2014 г.

Списъкът включва публичните показни за програми, които не се управляват от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.

Публична покана с предмет: "Доставка на машини за преброяване на превозни средства- велосипеди"

Проект DTP2-055-2.2 Fostering enhanced ecotourism planning
along the Eurovelo cycle route network in the Danube region
Дата на валидност
Възложител
Българска асоциация за алтернативен туризъм

Публична покана с предмет: "Осигуряване на експертна подкрепа за изготвяне на Регионален план за действие"

Проект „Съживяване на отдалечени и планински райони чрез устойчив алтернативен туризъм“, RAMSAT, PGI06218
Дата на валидност
Възложител
Сдружение Еврорегион Плевен-Олт