Процедури за избор на изпълнител

Процедури за определяне на изпълнител с публична покана по реда на глава 4 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/2016 г. и процедури за избор на изпълнител с публична обява по реда на ПМС № 118/2014 г.

Списъкът включва публичните показни за програми, които не се управляват от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.

„Организиране и провеждане на публични събития — обучения и инфоден”

проект ROBG 427 „Партньорства за преодоляване на бедствията за безопасен регион“
Дата на валидност
Възложител
Български червен кръст