Процедури за избор на изпълнител

Процедури за определяне на изпълнител с публична покана по реда на глава 4 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/2016 г. и процедури за избор на изпълнител с публична обява по реда на ПМС № 118/2014 г.

Списъкът включва публичните показни за програми, които не се управляват от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Предмет на публичната покана „Организиране и провеждане на 3 он-лайн базирани събития: 1 он-лайн Финална междурегионална конференция по проекта и 2 дистанционни партньорски срещи“, в изпълнение на проект „Съвместна дигитализация на природното и културно наследство“, PGI00008, CD-ETA, финансиран по Програма Интеррег Европа 2014-2020.
Дата на валидност
Възложител
Сдружение „Еврорегион Плевен-Олт“