Процедури за избор на изпълнител

Процедури за определяне на изпълнител с публична покана по реда на глава 4 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/2016 г. и процедури за избор на изпълнител с публична обява по реда на ПМС № 118/2014 г.

Списъкът включва публичните показни за програми, които не се управляват от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.

Извършване на транспортна услуга за доставка на хранителни продукти до определени направления по две обособени позиции

Извършване на транспортна услуга за доставка на хранителни продукти до определени
направления, разделена по позиции:
Обособена позиция 1: Транспортна услуга за доставка на хранителни продукти от
България до Румъния – до 72 курса.
Обособена позиция 2: Транспортна услуга за доставка на хранителни продукти от
Полша до България – до 30 курса.
Дата на валидност
Възложител
ВАКЛИНОВ ЕООД