Процедури за избор на изпълнител

Процедури за определяне на изпълнител с публична покана по реда на глава 4 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/2016 г. и процедури за избор на изпълнител с публична обява по реда на ПМС № 118/2014 г.

Списъкът включва публичните показни за програми, които не се управляват от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.

Публична покана с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване: 1. Плетачна машина - 3 бр. "

Предварителна процедура за избор на изпълнител по Проект с Вх. рег. №: BG16RFOP002-2.040-0748 "Повишаване и разширяване на производствения капацитет на фирма БОНИТЕКС ЕООД, чрез закупуване на ново технологогично оборудване", Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020, BG16RFOP002-2.040 - Подобряване на производствения капацитет в МСП


Дата на валидност
Възложител
"БОНИТЕКС" ЕООД