Процедури за избор на изпълнител

Процедури за определяне на изпълнител с публична покана по реда на глава 4 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/2016 г. и процедури за избор на изпълнител с публична обява по реда на ПМС № 118/2014 г.

Списъкът включва публичните показни за програми, които не се управляват от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.

Публична покана, Предмет: „Дизайн и изработване на промоционални материали“

Проект „МЕМОФИШ. Памет и бъдеще. Разкази за Дунавската цивилизация“, ROBG-420
Дата на валидност
Възложител
Българо-Румънска търговско-промишлена палата

Публична покана, Предмет: „Услуги по провеждане на обучения по ключови компетенции”

Проект ”Дунавско партньорство за мобилност и предприемачество”, е-MS код ROBG-186, Номер на проекта 16.4.2.067
Дата на валидност
Възложител
ВИДИНСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА