Процедури за избор на изпълнител

Процедури за определяне на изпълнител с публична покана по реда на глава 4 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/2016 г. и процедури за избор на изпълнител с публична обява по реда на ПМС № 118/2014 г.

Списъкът включва публичните показни за програми, които не се управляват от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА, Предмет: „Доставка и монтаж на оборудване за платформата SWAN за повторна употреба на отпадъците”

Проект “Балканска платформа за повторна употреба на отпадъците”, (SWAN) - BMP1/2.2/2637/2017
Дата на валидност
Възложител
Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес

ПУБЛИЧНА ПОКАНА, Предмет: "Избор на външна експертна помощ"

Проект № BMP 1/2.2/2432/2017 „BalkanROAD – Towards farms with zero carbon-, waste- and water-footprint. Roadmap for sustainable management strategies for Balkan agricultural sector (Преход към ферми с нулев отпечатък от въглерод, вода и отпадъци. Разработване на пътна карта за стратегии за устойчиво управление на селскостопанския сектор на Балканите)
Дата на валидност
Възложител
АСОЦИАЦИЯ НА АГРОЕКОЛОГИЧНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ