Процедури за избор на изпълнител

Процедури за определяне на изпълнител с публична покана по реда на глава 4 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/2016 г. и процедури за избор на изпълнител с публична обява по реда на ПМС № 118/2014 г.

Списъкът включва публичните показни за програми, които не се управляват от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Доставка и монтаж на водомери за питейна вода и компоненти за свързване към система за дистанционно наблюдение и отчитане на пренос и потребление на вода във водопроводната мрежа.
Дата на валидност
Възложител
ЮЛНЦ „ЮГОЗАПАДЕН ОБЩЕСТВЕНО ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ НА ЦЪРКВА „СВ. ПЕТКА“ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА СГРАДА ЗА ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР И ПАРАКЛИС С ВИК ОТКЛОНЕНИЯ
Дата на валидност
Възложител
ЦЪРКВА „СВЕТА ПЕТКА”