Процедури за избор на изпълнител

Процедури за определяне на изпълнител с публична покана по реда на глава 4 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/2016 г. и процедури за избор на изпълнител с публична обява по реда на ПМС № 118/2014 г.

Списъкът включва публичните показни за програми, които не се управляват от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Обект на процедурата е предоставяне на услуга с предмет: „Разработване на съвместен интегриран тематичен маршрут “Изкуство и култура“ във връзка с изпълнението на проект ROBG - 576 „Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“, финансиран по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.
Дата на валидност
Възложител
Фондация „Лице за изкуство и култура“

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ЗА ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ЗА ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Логистична организация на 2 (две) обучения в Румъния
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Предоставяне на експерти - обучители и координатор за провеждане на обучения в Румъния и работилници (уъркшопи) за обмен на опит в Румъния и България.
Проект ROBG-393 „Civil Safety - Интегрирано управление на риска и ефективни реакции на органите за гражданска безопасност“
Дата на валидност
Възложител
ФОНДАЦИЯ „ИДЕИН РАЗВИТИЕ“

Организиране на събития

Организиране на събития по проект „Транснационална образователна мрежа за младежи - нови технологии и предприемаческо мислене в областта на туризма“, с акроним TRANS-EDU-NET, номер на договор ВМР1/1.3/2290/2017, финансиран по програма INTERRED Балкани-Средиземно море 2014-2020 В следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: Организиране на обучение за млади предприемачи Обособена позиция 2: Организиране на транснационално изложение и състезание за стартъпи
Обособена позиция 3: Организиране на бизнес конференция по предприемачество TRANS-EDU-NET.
Дата на валидност
Възложител
Национален туристически клъстер "Българският пътеводител"