Процедури за избор на изпълнител

Процедури за определяне на изпълнител с публична покана по реда на глава 4 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/2016 г. и процедури за избор на изпълнител с публична обява по реда на ПМС № 118/2014 г.

Списъкът включва публичните показни за програми, които не се управляват от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.

Организиране и провеждане на серия от срещи с представители на местните власти

Проект: Business council - 6275 BC- Subsidy contract № B6.3a.18/13.04.2021
Дата на валидност
Възложител
Сдружение "Местна инициативна група-Неделино"

Доставка на машини и оборудване за изпълнение на проект „Създаване на фотоволтаична компания в България и развитие на фотоволтаичен парк в Гърция като демонстрация на техните продукти“

Проект №5104596 „Създаване на фотоволтаична компания в България и развитие на фотоволтаичен парк в Гърция като демонстрация на техните продукти“ (Creation of a photovoltaic company in Bulgaria and development of a photovoltaic park in Greece as a demonstration of their products) се изпълнява като част от Програма За Сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020” (Cooperation Programme Interreg V-A «Greece-Bulgaria 2014-2020»), приоритетна ос 1 - Конкурентна и иновативна трансгранична среда (A Competitive and Innovative Cross-Border Area)
Дата на валидност
Възложител
СОЛАР СЕЛС ЮРОП ЕООД