Покани за избор на ЮЛНЦ в състава на Комитетите за наблюдение

Покана за участие на Юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, работещи в сферата на опазване на околната среда, в състава на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство за периода 2021-2027 г.

Покана към Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност за участие в състава на Комитета за наблюдение на Програма „Техническа помощ“ 2021-2027 г.

Покана към Юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Съвместните комитети за наблюдение на програмите за трансгранично сътрудничество, които България управлява в периода 2021 – 2027 г.

Покана за участие в избора на Юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в състава на комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство за периода 2021-2027 г.

Покана към Юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност за участие на представители в състава на Комитета за наблюдение на програма по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021 - 2027 г.

Покана към Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, за участие на представители в състава на Комитета за наблюдение на програма по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021 - 2027 г. и Инструмента за финансова подкрепа

Покана към Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност за участие в състава на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Покана към Юридически лица с нестопанска цел за определяне на представители и техни заместници, които да участват като наблюдатели с право на съвещателен глас в заседанията на Комитета за наблюдение на ПКИП 2021-2027

Покана към Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност за участие в състава на Комитета за наблюдение на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г.

Покана към Юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност за участие в Комитета за наблюдение на Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027

Покана към Юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност за участие в състава на Комитета за наблюдение на Програма „Образование“ 2021-2027 г.