Покана към юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност за участие на представители в състава на Комитета за наблюдение на програма по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021 - 2027 г.

Управляващият орган на Програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021 - 2027 г. (УО на ФУМИ 2021 - 2027 г.) в Министерство на вътрешните работи, дирекция „Международни проекти“ стартира процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021 - 2027 г.

Комитетът за наблюдение на програмата следи за ефективното и качественото й изпълнение, като разглежда и одобрява методология и критериите за избор на операции за финансиране, следи напредъка към постигането на междинните цели и на целевите стойности на програмата, разглежда и одобрява предложения за изменения в програмата и окончателния доклад за качеството на изпълнението на програмата.

Отправя се покана към следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност:

  • Организации, работещи в областта на защита на основните права, равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;
  • Организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;
  • Организации, работещи в сферата на опазване на околната среда;
  • Организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата;
  • Организации, работещи в сферата на укрепване и развитие на всички аспекти на Общата европейска система за убежище, включително нейното външно измерение;
  • Организации, работещи в сферата на укрепване и развитие на законната миграция към държавите членки в съответствие с техните икономически и социални нужди, и насърчаване и принос за ефективната интеграция и социалното приобщаване на граждани на трети държави;
  • Организации, работещи в сферата на борбата с незаконната миграция, като се укрепва ефективното, безопасното и достойно връщане и обратното приемане и насърчаване на и принос за ефективната начална реинтеграция в трети държави.

 

В срок до 15 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност от посочените по-горе групи може да подаде писмено заявление за участие.

Писмените заявления за участие се подават по образец на адрес: гр. София, ул. „Генерал Пьотър Паренсов” № 9, дирекция „Международни проекти“, стая 295, тел. 02/9827412, Министерство на вътрешните работи и/или на електронен адрес dmp@mvr.bg

Файлови документи
Прикачен файл Size
Покана 658.12 KB
Декларация 58.6 KB
Заявление 62.65 KB