Новини

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Във връзка с установени случаи на неправомерно отхвърлени кандидати поради допусната техническа грешка, публикувани в Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по 14-та оценителна сесия и Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по 18-та оценителна сесия по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-

Реконструкцията на жп гара Казичене е част от проект „Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене“, който се финансира със средства от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ) 2014-2020 г.

Изцяло обновената жп гара бе открита днес от Нели Андреева - заместник-министър на транспорта и информационните технологии и съобщенията, инж. Красимир Папукчийски - генерален директор на НКЖИ и инж. Галина Василева - ръководител на Управляващия орган на ОПТТИ.

Управляващият орган на „Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ в Министерството на околната среда и водите стартира процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на тематичната работна група за разработване на програма „Околна среда“ за програмен период 2021 – 2027 г. Отправя се покана към следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, специализирани в сферата на следните сектори: 

мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2.

Кандидатите, чиито проектни предложения са включени в допълнителния списък, могат да подадат писмени възражения пред Ръководителя на Управляващия орган в едноседмичен срок от съобщаването посредством ИСУН 2020.