Новини

МИРГ „БУРГАС-КАМЕНО“ публикува одобрена Индикативна годишна работна програма за 2021 г.

Индикативна годишна работна програма за 2021 г. може да видите ТУК.

На 20 октомври 2020 г. програма „Образование“ 2021-2027 беше официално изпратена през електронната система SFC за провеждане на втори кръг на неформално съгласуване от службите на Европейската комисия. Програмата беше разработена в периода 29 октомври 2019 г. – 19 октомври 2020 г.

Пакетът с документи може да бъде намерен в меню „Изпълнение на договори“ на www.bgregio.eu

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 актуализира Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020, Инструкцията за бенефициенти по ОПРР 2014-2020 относно отчитане на договорите за предостав

УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-1.004 „Развитие на модерна система за индустриална собственост чрез подкрепа за дейността на Патентно ведомство на Република България”, във връзка с прилагане на решение за удължаване на срока за изпълнение на сключения административен договор, взето в рамките на присъствено заседание  на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 и ОПИМСП 2014-2020 на 17.09.2020 г.

Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от европейските фондове в България през програмния период 2021 – 2027 г. Това е документът, в който се определя стратегията на държавата членка и нейните приоритети за изпълнение на Кохезионната политика на Европейския съюз и Общата политика в областта на рибарството.

МИРГ „САМОКОВ“ публикува одобрена Индикативна годишна работна програма за 2021 г.

Индикативна годишна работна програма за 2021 г. може да видите ТУК.

МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ публикува одобрена Индикативна годишна работна програма за 2021 г.

Индикативна годишна работна програма за 2021 г. може да видите ТУК.