Новини

Крайният срок за кандидатстване е 25.07.2020 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува изменение на Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктур

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 03 юни 2020 г.

В изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2020 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.004 „Спорт в училище” по приоритетна ос 3 „Регионална

Управляващият орган на ОП "Околна среда 2014-2020 г." информира бенефициентите по програмата и заинтересованите лица за публикуван Анализ на често допускани грешки при изготвяне на документации за обществени поръчки, провеждане на избор на изпълнители и сключване на договори за изпълнение по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Целта на Управляващия орган е да подпомогне бенефициентите, като им обърне внимание върху най-съществените пропуски при избор на изпълнители в рамките на реализираните дейности в изпълнение на проекти по ОПОС.  

Във връзка с обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение в Република България, поради разрастващата се пандемия от COVID-19, Управляващия орган (УО) Ви информира

Във връзка с обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение в Република България, поради  разрастващата се пандемия от COVID-19, Управляващия орган (УО) Ви информира:

В периода 09.03.2020 г. – 30.03.2020 г. се проведе писмена процедура за неприсъствено вземане на решение на Тематична работна група за разработване на „Оперативна програма за наука и образование” за програмен период 2021-2027 г. На проведената писмена процедура, тематичната работна група одобри първи проект на „Оперативна програма за наука и образование“ за програмен период 2021-2027 г., и даде мандат на председателя на работната група за неговото изпращане за неформални консултации със службите на Европейската комисия.

Намалява се общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“

Намалява се общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“