Новини

Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев" (СГСАГ) е  открита през далечната 1909 г. Тя е първото и най-авторитетно учебно заведение в нашата страна за подготовка на специалисти със средно образование в областта на строителството, архитектурата, геодезията и парковото строителство.

BG14MFOP001-1.028 „Временно преустановяване на риболовна дейност вследствие на агресивната война на Русия срещу Украйна, която застрашава сигурността на риболовните дейности или възпрепятства икономическата жизнеспособност на риболовните операции“ ПО ПМДР

Въпроси и отговори по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.028 „Временно преустановяване на риболовна дейност вследствие на агресивната война на Русия срещу Украйна, която застрашава сигурността на риболовните дейности или възпрепятства икономическата жизнеспособност на риболовните опер

Започват строителните дейности на нов пътен и нов пешеходен надлез в междугарието Коньово – Кермен. Съоръженията са част от проекта за премахване на железопътните прелези и замяната им с пресичания на две нива по направлението от Пловдив до Бургас.

Бюджетът е в размер на 4,9 млн. лв., осигурен от Програма "Околна среда" 2021-2027 г.

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов и вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) Кириакос Какурис днес подписаха споразумение за услуги за консултантска подкрепа на проекти в сферата на околната среда.

Управляващият орган на Програма "Околна среда" 2021-2027 г. обяви процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-4.003 „Мониторинг и прилагане на мерки за превенция и защита при неблагоприятни геодинамични процеси“ по приоритет 4 „Риск и изменение на климата“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Конкретен бенефициент е Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) при Министерство на регионалното развитие и благоустройството.  

Проект "Предпроектни проучвания за внедряване на ERTMS" на бенефициент Национална компания "Железопътна инфраструктура"  е одобрен за финансиране по Приоритет 3 „Подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта“ на програма "Транспортна свързаност" 2021 - 2027г.

В резултат от извършена проверка за административно съответствие и допустимост на подадените Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) от членовете на работната комисия в Звеното за предварителен подбор към Северен централен регион (СЦР) с

Публикувани са списъци с преминаващи/непреминаващи КИТИ за Южен централен регион (ЮЦР) на основание Процедурните правила на регионалните съвети за развитие (РСР) за изпълнение на функциите им по чл. 19, ал.