Новини

Във връзка с одит на операциите, извършен от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз"(ИА ОСЕС), на декларираните разходи през седма счетоводна година (1.07.2020 г. - 30.06.2021 г.), с писмо с изх. 04-15-1/12.01.2022 г. Одитният орган изиска от Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“(ОПОС) да предприеме незабавни действия, с оглед гарантиране, че общият процент на грешките по програмата за осма счетоводна година няма да превиши прага на същественост.

От 4 януари общинската и районните администрации на Столична община преминаха изцяло към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, чието реализиране е финансирано от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Евр

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. отправя покана към заинтересованите страни за участие в онлайн информационен ден по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ по приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Предстои произнасяне на компетентния орган

Управляващият орган на оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. внесе Доклада за Екологична оценка на ПОС 2021-2027 г. и съответните приложения за становище от страна на компетентния орган по чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) в лицето на министъра на околната среда и водите.

Във връзка с влезли в сила съдебни решения и приключване на работата на оценителната комисия за повторна комплексна оценка, включваща проверка за съответствие на проектните предложения с минималните изисквания, предвидени в условията за кандидатстване и изпълнение и документална проверка за това дали кандидатът отговаря на изискванията за бенефициент за проектни предложения с рег. № BG16RFOP002-2.073-7271, подадено от „Арт Линия“ ООД, рег. № BG16RFOP002-2.073-10052, подадено от „Бултрейд Каварна“ ЕООД, рег. № BG16RFOP002-2.073-12494, подадено от „Фининвест.БГ“ ЕООД, рег.