Новини

„Близо 2,67 млрд. евро или 20,69% от бюджета за програмния период 2021 – 2027 г. вече са договорени, а от тях 581,4 млн. евро са разплатени към бенефициентите“. Това съобщи заместник-министърът на финансите Мартин Дановски днес при откриването на третото заседание на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство. Участие във форума взеха представители на Европейската комисия, управляващите органи на програмите, Националното сдружение на общините в Република България, социални партньори, неправителствени организации, институции и др.

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ проведе Заключително информационно събитие в Световния ден на околната среда, с което отчете постигнатите резултати по програмата.

Събитието се състоя в Кино „Кабана“, а в празника на природата се включиха DARA, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени.

„Земята не принадлежи на нас, взели сме я назаем от нашите деца“, каза заместник-министърът на околната среда и водите Ренета Колева. Тя се обърна към гостите на празника с призив да обичат природата и да са отговорни в грижата за нея.

Във връзка с осигуряване ефективна подкрепа на операторите в подсектор „Преработка на продукти от риболов и аквакултури“ чрез финансиране на одобрените проекти по процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-5.025 „Мерки за предлагане на пазара - сектор „Преработване на продуктите от риболов и

Управляващият орган по Програмата по Инструмента за управление на границите и визовата политика 2021-2027 г. обяви процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) с наименование и номер в ИСУН: BG65BVPR001-1.007 „Процедура № 5, Специфична цел 1 Европейско интегрирано управление на границите“.

Конкретният бенефициент по процедурата е Главна дирекция „Гранична полиция“ при Министерство на вътрешните работи.

Одобрени са методики и критерии за оценка на процедури по приоритети „Води“, „Отпадъци“, „Биологично разнообразие“ и „Риск и изменение на климата“

Управляващият орган (УО) на Програма “Околна среда” 2021-2027 г. (ПОС) проведе Шесто заседание на Комитета за наблюдение (КН). В рамките на форума членовете одобриха методики и критерии за оценка по процедури, планирани за 2024 г., в приоритети „Води“, „Отпадъци“, „Биологично разнообразие“ и „Риск и изменение на климата“ на обща стойност близо 115 млн. лв.

„Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 /ОПИК/ подкрепи хиляди микро-, малки и средни предприятия и даде тласък за развитието на регионите в България. Благодарение на европейското финансиране по тази програма, компаниите ни заеха ключови позиции както на вътрешния, така и на външния пазар“. С тези думи, заместник-министърът на иновациите и растежа г-жа Веселина Минчева, откри заключителното събитие на ОПИК, което се проведе на 3 юни 2024 г., в София Тех парк.

Обектите са в рамките на „Интегриран воден проект за област Бургас“

С официална церемония беше отбелязано въвеждането в експлоатация на обекти от най-мащабния ВиК проект за Бургаска област - „Интегриран воден проект за област Бургас“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ (ОПОС) с бенефициент “Водоснабдяване и канализация - Бургас ” EАД. Общият размер на инвестицията за Първи етап е 173 млн. лева, като ОПОС осигури безвъзмездна финансова помощ в размер на близо 124 млн. лева.