Новини

ТРАНСФЕР НА СРЕДСТВА ОТ БЮДЖЕТА НА ОПТТИ 2014-2020 ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЯТА ОТ COVID-19

С цел насочване на средства към мерки за преодоляване на негативните икономически последствия за българската икономика от епидемичното разпространение на COVID-19 се изменя бюджетът на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 (ОПТТИ) и се пренасочва недоговорен като БФП  ресурс по програмата.

На проведеното на 09.09.2020 г. трето онлайн заседание на Тематичната работна група за разработване на новата програма „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г. беше одобрен втори работен проект на Програмата.

Компостираща  инсталация за разделно събиране и преработване на зелени и биоразградими отпадъци бе открита днес в Монтана. Новоизграденото съоръжение ще намали количеството депонирани биоразградими отпадъци, генерирани на територията на общината. Проектът допринася съществено за подобряване на ресурсната ефективност, като в резултат от инвестицията отпадъкът ще се превръща в компост.

Управляващият орган на ОПНОИР публикува разяснения по постъпили въпроси към 04 септември 2020 г. по отворена за кандидатстване процедура BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“. Разясненията ще намерите на страницата на ОПНОИР - http://opnoir.bg, в рубрика „Въпроси и отговори“ в раздел „Процедури", както и в ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg.

Приключи оценката по четиринадесета оценителна сесия, включваща 991 проектни предложения с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-13001 до № BG16RFOP002-2.073-14000

Общо изплатените до момента безвъзмездни средства към българските фирми по Процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ са в размер на 84 825 339,31 лв. /до дванадесета оценителна сесия включително/.

До момента Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 /ОПИК/ е одобрил за финансиране 10 961 броя проектни предложения, по които стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 87,3 млн. лева. Сключени са 10 957 броя административни договора

Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. обяви процедура чрез подбор на проектни предложения BG16M1OP002-3.021 „Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания“.

мярка 1.9 „Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност“

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-1.017 „Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановя

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. отправя покана към заинтересованите страни за участие в информационен ден по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“ по приоритетна ос 2 “Образование и учене през целия живот“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.