Новини

Коментари и предложения по проекта на изменение на ИГРП могат да бъдат представени в срок до 31 декември 2019 г.

Публикуван е проект на изменение на Индикативната годишна работна програма /ИГРП/ за 2020 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

 

УО на ОПИК публикува актуализирани и допълнени списъци по първи краен срок на процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, след проведена преоценка на проектни предложения

О на ОПИК публикува Актуализиран списък с резервните проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране по първи краен срок за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, включващ кандидати с код на основна икономическа дейност съгласно КИД-

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020, уведомява своите бенефициенти и партньори относно преместването на своята дейност в нов офис  на адрес:

гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 8 и ет. 9, считано от 19 декември 2019 година.

Министърът на околната среда и водите Нено Димов, кметът на община Сливен Стефан Радев и управителят на „Пътнически превози“ ЕООД Енчо Петров подписаха договор за обновяване на обществения градски транспорт в общината.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС). Общият размер на инвестицията е 13,2 млн. лв. ОПОС осигурява 11 млн. лв.

Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3”.

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014 – 2020 г.