Новини

Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) проведе на 16.09.2020 г. разяснителна кампания по процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“, в съответствие с чл. 27 от ПМС № 162/2016 г. Информационният ден се проведе онлайн през платформата Zoom.

УО на ОПИК публикува резултатите от извършената оценка по петнадесета оценителна сесия, включваща проекти с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-14001 до № BG16RFOP002-2.073-15000

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултатите от извършената оценка по петнадесета оценителна сесия, включваща проекти с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-14001 до № BG16RFOP002-2.073-15000:

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров участва в откриване на нов тренировъчен център и полигон за реакция при наводнения в София. Проектът е финансиран по Оперативна програма околна среда 2014-2020 г. и е на стойност над 39 млн. лв. Той предвижда изграждането на 6 обучителни центъра в страната, където ученици, възрастни хора и доброволци ще получат знания за реакция при наводнения. С изпълнението му се цели да бъде постигнато намаляване на броя на районите със значителен потенциален риск от наводнения от 116 на 69.

УО на ОПИК кани Министерство на туризма да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент: BG16RFOP002-2.080

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

УО на ОПИК кани МТИТС да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент: BG16RFOP002-2.079.

                                                                         П О К А Н А

   за представяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент

Днес, 14 септември 2020 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (УО на ОПРР) и „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) подписаха споразумение за изменение № 2 към Финансовото споразумение за подкрепата чрез нисколихвено

Приключи и оценката по седемнадесета и и частично по осемнадесета оценителни сесии, включващи проектни предложения с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-16001 до № BG16RFOP002-2.073-18000

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 нареди плащанията по 775 броя сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с одобрените за финансиране кандидати от четиринадесета оценителна сесия, включваща  проектни предложения с регистрационни номера от № BG16RFOP002-2.073-13001 до № BG16RFOP002-2.073-14000, по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

BG14MFOP001-2.014-S2 „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти №BG14MFOP001-2.014-S2 „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ може да видите 

Европейската комисия одобри с решение № C (2020) 5902 от 25 август 2020 г. версия 4.0 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПНОИР).