Новини

мярка 3.2. „Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка: 3.2.

Приоритетно се гледат всички 229 постъпили до момента в ИСУН 2020 отчета.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (УО на ОПИК) стартира плащанията по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

„Продължаваме  с подкрепата за бизнеса, разбирайки напълно, че бързото финансиране е важно за българските компании, като подпомагането се извършва при спазване на регламентите“, коментира министърът на икономиката Лъчезар Борисов.

мярка 2.2. „Разнообразяване към дейности извън секторите Рибарство и аквакултури“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 2.2.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултати от частично приключила преоценка по оценителни сесии с номера 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25 и 27, включващи проектни предложения с поредни номера от BG16RFOP002-2.073-1001 до BG16RFOP002-2.073-27000 по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на ОПИК.

Общият брой на одобрените за финансиране проектни предложения съгласно настоящия публикуван списък е 23 броя с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ –  171 588.00 лева.

 

Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ.

мярка 2.1 „Насърчаване на иновациите и сътрудничеството между различни сектори в територията“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2.

Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) на 23.02.2021 г. проведе втори информационен ден в рамките на разяснителната кампания по процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни - 2“. Информационният ден се проведе онлайн през платформата Zoom с участието на 90 лица, представители на заинтересовани страни като училища, неправителствени организации, РУО, АЗ, АСП, общини, др.

Финансираният по Оперативна програма „Добро управление“ проект „Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“, с бенефициент Държавна агенция „Елект