Новини

На 1 октомври 2020 г. чрез платформата ZOOM се проведе он-лайн дискусионна среща в рамките на писмена процедура за неприсъствено вземане на решение от Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на „Програма за образование“ за програмен период 2021-2027 г. – м. септември 2020 г. На срещата беше представена версия 1.0 на „Програма за образование“ за програмен период 2021-2027 г., която ТРГ разглежда по време на писмената процедура, както и получените становища в рамките на приключилия на 29 октомври първия етап на процедурата.

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по сключения договор е в размер на 10 млн. лева.

Днес, 02.10.2020 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и Министерство на туризма, като конкретен бенефициент, официално подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от  COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“.

Общата стойност на предоставената безвъзмездна финансова помощ по сключения договор е в размер на 30 млн. лева.

Днес, 02.10.2020 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като конкретен бенефициент, официално подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“.

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 (ОПНОИР) публикува за обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ОПНОИР за 2021 г.

Бележки и коментари по проекта на ИГРП на ОПНОИР за 2021 г. могат да бъдат изпращани на електронна поща infosf@mon.bg , не по-късно от 21 октомври 2020 г.

На 30 септември 2020 г. сдружение „Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана” обяви процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.025 “МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“ - Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна“, финансирана от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2021 г., в съответствие с чл. 26, ал. 3 на Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г.