Новини

Управляващият орган по Програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г. публикува в ИСУН проект на документация за процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование и номер в ИСУН BG65AMPR001-2.001 „Процедура № 3, Специфична цел 1 „Обща европейска система за убежище“, Специфична цел 2 „Законна миграция и интеграция“, Специфична цел 3 „Връщане“.

В рамките на процедурата ще бъдат финансирани следните операции:

Насоките за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с наименование:  BG65AMPR001-3.001 „Процедура №2, Специфична цел 3 „Връщане“, финансирана по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021 – 2027 г., са изменени, както следва:

  1. Текстът на т.13.3. „Допустими разходи“, раздел VII „Непреки разходи“, подточка а) „ в размер на 3% от допустимите преки разходи по проекта“ се изменя както следва:

а) „в размер на 7 % от допустимите преки разходи по проекта“.

Те разказват за успешните проекти в област Варна

„Обитателите“ приключват морската си обиколка с посещение във Варна, преди да отпътуват на север - към Русе. Изложбата от арт-проекта „Обитателите: в търсене на по-добра среда“ очаква жителите и гостите на морската столица в „Аспарухов парк“, всеки ден до 11 август. Там всеки може да се запознае с интересна информация за успешните екологични проекти и защо е важно да живеем в хармония със заобикалящата ни среда.

На основание разпоредбите на чл. 26, ал. 9 на ПМС № 23 от 13.02.2023 г., Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 публикува актуализирана и утвърдена от ръководителя на Управляващия орган Индикативна годишна работна програма за 2023 г. на Програма „Образование“ 2021-2027.

Новото видео е тук!

Изпълнението на проекти по Оперативна програма „Добро управление“ е до края на 2023 г. Разпределете правилно времето си в оставащите 5 месеца, за да може успешно да приключите своя проект!

Заместник-министърът на земеделието и храните доц. Деян Стратев подписа четири договора  на обща стойност 2 148 769 лева за финансиране на проекти по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

Управляващият орган на ОПИК публикува списък на сключените административни договори и списък на операциите по процедура: BG16RFOP002-2.082 МИГ Куклен-Асеновград - "Подобряване на производствения капацитет на МСП от територията на МИГ Куклен - Асеновград."

През месец юли 2023 г. беше сключен следния административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

Министерството на иновациите и растежа публикува за обществено обсъждане процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“  2021-2027 (ПКИП).

Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г. (ИСИС 2021-2027).

Управляващият орган на програмите на Република България по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021 - 2027 г. (УО на ФВС 2021 - 2027 г.) и Инструмента за финансова подкрепа за управление на границите и визовата политика 2021 - 2027 г. (УО на ИУГВП 2021 - 2027 г.) в Министерство на вътрешните работи, дирекция „Международни проекти“ стартира процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на програмите на Република България по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021 - 2027 г.