Новини

Предложения и коментари могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 24.03.2020 г. (включително)

Публично обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.002 „Пътна безопасност”

С настоящото изменение се предвижда Тракийски университет – Стара Загора да бъде поканен да подадат проектно предложение с краен срок: 29 май 2020 г., 19:00 ч.

Изменение на процедура BG16RFOP001-3.003 ”Подкрепа за висшите училища в Република България”

 

Предложения и коментари могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 19.03.2020 г. (включително)

Публично обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.004 „Спорт в училище”

Управляващият орган ще предостави допълнителна информация относно възобновяването на мероприятия, свързани с изпълнението на оперативните програми на интернет страницата на УО на ОПИК, при настъпили промени и решения в национален мащаб.
Мярка 04 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с обновяване и развитие на рибарската територия“ в МИРГ „Самоков“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Самоков“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2.

УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020 Г. ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.012, Процедура: МИРГ „ВЗР:Батак-Девин-Доспат“ Мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка може

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.067 „Дигитализация на малките и средни предприятия“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на Оперативната програма.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.067 „Дигитализация на малките и средни предприятия“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на Оперативната програма.

Целта на процедурата е развитие на управленския капацитет и растеж на МСП чрез насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.