Новини

УО на ОПИК 2014 -2020 публикува одобрено Ръководство за изпълнение на административни договори и Инструкция за бенефициенти относно отчитането на АДБФП по процедурата.

Със Заповед РД-16-544/09.07.2020 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е одобрено ръководство за изпълнение на административни договори за БФП по процедура за ПБФП BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по ОПИК 2014-2020 и Инструкция за бенефициенти относно отчитането на АДБФП по процедурата.

Ръководство

Мярка „Възстановяване и подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарската територия“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2.

Мярка 03 „Диверсификация на рибарската територия в дейности като туризъм, култура и услуги“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2.

УО на ОПИК публикува списък на одобрени за финансиране проектни предложения по пета оценителна сесия, включваща проекти с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-4001 до № BG16RFOP002-2.073-5000

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува списък на одобрени за финансиране проектни предложения по пета оценителна сесия, включваща проекти с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-4001 до № BG16RFOP002-2.073-5000, за които оценката е приключила:

- Списък на финансираните проектни предложения и размера на предоставяната безвъзмездната финансова помощ

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ 2014-2020 КЪМ 30 ЮНИ 2020 Г.

Към края на първото полугодие на 2020 г. по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ) са сключени договори с изпълнители на стойност повече от 2,5 млрд. лева.

Реално изплатените средства към 30 юни 2020 г. са 1 610 млн. лева, верифицираните разходи – 1 385 млн. лева, а сертифицираните – 1 344 млн. лева.

pic1

По процедурата приключи и оценката за проектни предложения с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-3001 до № BG16RFOP002-2.073-4000 по четвърта оценителна сесия.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) нареди плащанията по 807 броя сключени административни договори с одобрени за финансиране кандидати от първа оценителна сесия по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

МОСВ спря дейностите по проект “Устойчиво управление на Национален парк “Рила” II-ра фаза“, a Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда“ ще извърши извънредни проверки на изпълнението му.

На ръководството на Национален парк „Рила“ e указано да преустанови всички строително-монтажни дейности в изпълнение на проекта до приключване на проверките на място.

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР) публикува документи, свързани с подготовката за изпълнение на новата Програма „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г.