Новини

Решение на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0005

Публикувано е Решение № РД-02-36-1488/19.11.2018 г. на РУО на ОПРР за одобряване на проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0005 „Нови възможности за възрастни и хора с увреждания в община Враца“, с бенефициент община Враца

ОПДУ с отличие за българска институция, присъдено от Дипломатическия институт

За шеста поредна година Дипломатическият институт връчи годишните си награди, с които отличава един български и един чуждестранен гражданин или институция, допринесли значително за развитието и утвърждаването на институцията.

Карлово, Вълчедръм и Якимово ще изграждат инсталации за отпадъци по ОПОС

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов подписаха договор за изграждане на компостираща инсталация. Целта на проекта е да се подпомогне община Карлово при изпълнение на дейностите за намаляване на количеството депонирани зелени и биоразградими отпадъци чрез въвеждане на система за разделното им събиране и рециклиране.

Нова функционалност на ИСУН 2020, свързана с подаване на пакети отчетни документи към искания за плащане по проектни предложения

Във връзка с извършено обновяване на продуктивната среда на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020), е създадена функционалност за изпращането на нов пакет отчетни документи преди верифициране на предходния.  

Индикативна годишна програма за 2019 г. по ПМДР

На основание чл. 26, ал. 7 от Постановление № 162 от 5 юли 2016 Г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от ЕСИФ за периода 2014 - 2020 г., Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) публикува Индикативната годишна работна програма за 2019 г.

Изменена Индикативна годишна програма за 2018 г. по ПМДР – 27/11/2018

На основание чл. 26, ал. 10 от Постановление № 162 от 5 юли 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от ЕСИФ за периода 2014 – 2020 г., Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) публикува изменена Индикативната годишна работна програма за 2018 г., одобрена на шестото заседание на Комитета за наблюдение на ПМДР, проведено на 26 октомври  2018 г.

Изменени документи по процедура BG14МFOP001-3.001 „Контрол и изпълнение”

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) публикува изменени Условия за изпълнение по процедура за подбор на проекти BG14МFOP001-3.001 „Контрол и изпълнение” и Приложение № 5 „Общи условия към финансираните по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Работна среща между Управляващия орган и бенефициентите по процедури „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

На 27 ноември 2018 г., вторник, Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР) организира работна среща с екипите за управление на проекти по процедури „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“. Целта на месечните срещи е да се подпомогнат бенефициентите за осигуряване на доброто управление на проектите, за да се минимизира риска от грешки, което би довело до финансови корекции. 

Над 200 000 българи са получили директна подкрепа от ОПРЧР

Над 200 хиляди българи са получили директна подкрепа за своето развитие, социална интеграция и по-добър начин на живот, благодарение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Това отчете заместник-министърът на труда и социалната политика и ръководител на Оперативната програма г-жа Зорница Русинова по време на XI-то редовно заседание на Комитета за наблюдение на програмата.