Новини

Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 са изменени и допълнени насоките за кандидатстване по процедура BG05M2OP001-2.013 „Студентски практики 2“, както следва:

  • Изменени Условия за кандидатстване, включително:

      -  Изменени/допълнени „приложения за попълване“ към Условията за кандидатстване;

           *Изменена Декларация на представляващия кандидата/партньора (приложение I);

Изпълнителна агенция „Морска администрация” разработва интегрирана система за търсене и спасяване и за борба с разливите в българския морски район

Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 - 2020г. подкрепя проекти в сферата на иновациите в управлението и услугите, които допринасят за внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта.

„За целта трябва да полагаме системни усилия, за да облекчим всеки бенефициент и така парите да отключват възможности.“ Това заяви вицепремиерът Томислав Дончев при откриването на Третото заседание на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство с Европейската комисия 2014-2020 г. и Годишна среща за проследяване изпълнението на програмите.