Новини

Мярка 1.1 "Диверсификация и нови форми на доход“

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 1 „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно

С Договор BG05M2OP001-2.011-0001 от 28 февруари 2019 г. между УО на ОП НОИР и Министерство на образованието и науката се предоставя безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Подкрепа за успех“. Бюджетът на стойност 127 759 359,94 лв. е осигурен от Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот", съфинансирана от Европейския социален фонд. Срокът за реализация на проекта от бенефициента МОН е 30 месеца.

Мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов”

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020  (ПМДР 2014-2020) кани желаещите да представят проектни предложения по приоритет на Съюза 1 „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се

Днес, в 12:00 ч., тунелопробивната машина „Витоша", с помощта на която се прокопава Линия 3 на софийското метро, успешно приключи своята работа.

Строителството на Линия 3 на софийското метро се реализира по „Проект за разширение на метрото в София: Линия 3“, който се съфинансира по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014–2020 г. и местно финансиране.

Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, иновативни, конкурентоспособни и основани на

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Развитие на иновационни клъстери“ по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на оперативната програма.

Изпълнителна агенция „Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж“ отправя покана към Министерство на образованието и науката за представяне на проектно предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Образование за утрешния ден“.

С чл.82 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2019 г. е предоставена възможност за намаляване на размера на задълженията на общини-бенефициенти за наложени финансови корекции и/или за предоставени безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на плащания по проекти с наложени финансови корекции за програмен период 2007-2013 г. чрез сключване на тристранно споразумение между Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" (УО), министъра на финансите и кмета на общината.

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 актуализира Системите си за управление и контрол и в тази връзка публикува Инструкцията за определяне на структурата и състава на Междинните звена (МЗ) и Вътрешните детайлни правила за работа на оценителни комисии за о