Новини

УО на ОПИК публикува изменен пакет документи по процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-1.004 „Развитие на модерна система за индустриална собственост чрез подкрепа за дейността на Патентно ведомство на Република България”, във връзка с прилагане на решение за удължаване на срока за изпълнение на сключения административен договор, взето в рамките на присъствено заседание  на Комитета за наблюдение на ОПИК 2014-2020 и ОПИМСП 2014-2020 на 17.09.2020 г.

Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от европейските фондове в България през програмния период 2021 – 2027 г. Това е документът, в който се определя стратегията на държавата членка и нейните приоритети за изпълнение на Кохезионната политика на Европейския съюз и Общата политика в областта на рибарството.

МИРГ „САМОКОВ“ публикува одобрена Индикативна годишна работна програма за 2021 г.

Индикативна годишна работна програма за 2021 г. може да видите ТУК.

МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ публикува одобрена Индикативна годишна работна програма за 2021 г.

Индикативна годишна работна програма за 2021 г. може да видите ТУК.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на оперативната програма.

МИРГ „ПАЗАРДЖИК“ публикува одобрена Индикативна годишна работна програма за 2021 г.

Индикативна годишна работна програма за 2021 г.

На 8 септември 2020 г. чрез видеоконферентна връзка се проведе Седемнадесето заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г.

Обръщаме внимание, че подадените към настоящия момент отчети не е нужно да бъдат коригирани във връзка с публикуваната актуализация.

Във връзка с отчитането на сключени административни договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП) по процедура BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

МИРГ „БЪЛГАРСКИ ЧЕРНОМОРСКИ СГОВОР БЯЛА – ДОЛНИ ЧИФЛИК – АВРЕН“ публикува одобрена Индикативна годишна работна програма за 2021 г.

Индикативна годишна работна програма за 2021 г. може да видите ТУК.