Новини

Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 – 2027 г. (ПМДРА 2021 – 2027 г.) бе официално изпратена на Европейската комисия чрез Системата за управление на средства SFC 2021.

На интернет страницата на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. са публикувани актуализирани Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014

Обществено обсъждане на проекта на Програма „Транспортна свързаност“ (ПТС) 2021-2027 г.  се състоя на 22 юли 2022 година. Събитието беше проведено онлайн, което даде възможност на всички заинтересовани страни да се включат.

Съгласно нормативните изисквания на Европейския парламент и Съвета на ЕС, на 30.05.2022 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ) изпрати Годишния доклад за изпълнението на ОПТТИ за 2021 г. до Европейската комисия за преглед и одобрение.

Службите на ЕК одобриха документа на 20 юли 2022 г.,  който е публикуван тук.

Във връзка с влизане в сила на 09.04.2022 г. на Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, който има пряко приложение спрямо действащото законодателство в РБ, УО на ОПОС предоставя следните указания:

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в сътрудничество със Секретариата на Европейската програма за транснационално сътрудничество „Евро-Средиземноморски басейн“ 2021-2027 (Евро – МЕД), организира Информационен ден за обявената втора покана за тематични проектни предложения.

Събитието ще се проведе от 10:00 до 13:00 ч. на 27 юли 2022 г. в дистанционен формат. 

Стратегическият документ ще бъде представен в ЕК за утвърждаване

На 20 юли 2022 г. Министерският съвет одобри новата Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС 2021-2027 г.). Стратегическият документ за следващите 7 години ще бъде представен в Европейската комисия за утвърждаване. Финансовата рамка на ПОС 2021-2027 г. е 1 531 590 093 евро от ЕС. Общият бюджет на Програмата заедно с националното съфинансиране възлиза на 1 823 206 271 евро (3 565 881 521 лева). „Програма „Околна среда“ е единствената „зелена“ програма, която осигурява възможност с европейски средства да се реализират значими инвестиции за опазване на околната среда.

Започва изпълнението на демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци, финансиран със средства по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.“.

Една от целите му е да се намали обема на депонираните едрогабаритни отпадъци, тъй като за разлагането на 1 матрак са нужни около 600 години. Около 8 750 тона матраци (350 000 матрака) запълват клетките на депата за смесени битови отпадъци в България годишно. Само за 1 година българите генерират обеми от стари матраци с размерите на Народния театър.