Новини

Община Хисаря приключи успешно проект за над 3,3 млн. лв. за изграждане на компостираща инсталация за зелени отпадъци, събирани от домакинствата, обществени паркове и градини. Населението което ще се обслужва от инсталацията за компостиране е 10 305 човека.

мярка 2 „Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на рибарството и аквакултурите в други сектори на морската икономика, предимно в туризъм и развитие на туристически атракции с цел създаване на работни места“

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-4.093 „Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на рибарството и аквакултурите в други сектори на морската икономика, предимно в туризъм и

На основание чл. 14, ал. 2 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 07.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмен период 2021-2027 г. Министерството на иновациите и растежа организира обществено обсъждане на проекта на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ).

Управляващият орган на ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. откри процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване“ по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ с бюджет от 62 000 000 лв.

Пет нови електроавтобуса се движат по линии 1 и 4 в гр. Хасково от 1 август 2022 г. в изпълнение на проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в гр. Хасково, чрез доставка и експлоатация на електрически автобуси за нуждите на обществения транспорт“, съфинансиран от ОП „Околна среда“ 2014 – 2020 г. В експлоатация са пуснати и пет бавнозарядни станции и една бързозарядна станция.

Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027) е официално одобрена от Европейската комисия и е първата програма в България, която получи „зелена светлина“ от Брюксел. ПРЧР (2021-2027) е съфинансирана от Европейския социален фонд + и националния бюджет. Бюджетът на програмата е в размер на повече от 3,8 млрд. лв., с които се очаква да бъдат подкрепени над 740 000 души в България.

Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ взе решение да бъдат подпомогнати бежанците от Украйна в България. На своето 17-то заседание, проведено на 28.07.2022 г., членовете на обществения мониторингов комитет гласуваха методология и критерии за оценка на проектно предложение по процедура „Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна чрез мярка, прилагана от Министерството на туризма“. Дейностите по процедурата са свързани с осигуряване на нощувка, закуска и обяд за хората от Украйна.

Управляващият орган на ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. откри процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за „Подобряване на природозащитното състояние на степни природни местообитания чрез закупуване на земи“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ с бюджет от 13 430 000,00 лв. Конкретен бенефициент е Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна.