Новини

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление, Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (ПО) публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ по Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на ПО.

УО на ПОС 2021-2027 г. обяви процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16FFPR002-3.007 „Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини“ по приоритет 3 „Биологично разнообразие“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. Целта на процедурата е да се подпомогне разработването на качествени проектни предложения за своевременно кандидатстване и последващо финансиране на инвестиционни проекти по ПОС 2021-2027 г. за ремонт/ реконструкция на зоологически градини с цел изпълнение на консервационната им роля.

Европейската комисия одобри с решение № C(2023) 5591 от 11 август 2023 г. версия 6.0 (Пето изменение) на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

С направеното изменение се разширява обхватът на дейностите по Приоритетна ос 5 Равен достъп до училищно образование в условията на кризи, с оглед преодоляване на последиците, свързани с COVID19, войната в Украйна и други кризи, които въздействат пряко или косвено на училищното образование.

Управляващият орган на програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС 2021-2027 г.) обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти № BG16FFPR002-3.001 „Изпълнение на мерки 54, 55 и 56 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000“ по приоритет 3 „Биологично разнообразие“ на ПОС 2021-2027 г. и кани желаещите да подадат проектни предложения.

Управляващият орган на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС) обявява за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16FFPR002-5.005 „Подобряване на мониторинга на качеството на атмосферния въздух на национално ниво“,  по приоритет 5 на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Покана до бенефициенти за две нови процедури по ОПТТИ

Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. (ОПТТИ) откри две нови процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, които се реализират с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът е за над 33 млн. лв. и се финансира по ОПОС 2014-2020 г.

С официална церемония беше отбелязано успешното приключване на строителните дейности за доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол. Събитието се проведе на строителната площадка на обект „Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол“, който е най-големият и последният завършен строеж от общо четири, финансирани по проекта.

По проекта са реализирани и въведени в експлоатация четири ВиК инфраструктурни обекта.

Проектът е за изграждане на Център за съвременно изкуство и култура в Бургас

Българският проект „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно- образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., е сред 30-те финалиста в конкурса „Regiostars 2023”, организи

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов и Виргиниюс Синкявичюс, европейски комисар по въпросите на околната среда, океаните и рибарството, посетиха Токоизправителна станция „Юнак“.  Тя е една от трите изцяло модернизирани станции по проект „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на въздуха в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически автобуси и тролейбуси“, финансиран по ОПОС 2014-2020г..