Новини

Приключена е и оценката по осма оценителна сесия, включваща 995 проектни предложения с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-7001 до № BG16RFOP002-2.073-8000

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 подписа нови 875 броя административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с одобрените за финансиране кандидати от седма оценителна сесия, включваща  проектни предложения с регистрационни номера от № BG16RFOP002-2.073-6001 до № BG16RFOP002-2.073-7000, по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

На 3 август 2020 г. МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ обявява втори срок на кандидатстване до 17:00 часа на 15.09.2020 г. по процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.023 Мярка МИГ06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“.

Във връзка с планираните процедури в Индикативната годишна работна програма за 2020 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане Проект на Методология и критерии за подбор на операция „Ограмотяване на възрастни - 2“.

Примерно попълнен формуляр за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Във връзка с отворена за кандидатстване процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ бихме искали да обърнем внимание на потенциалните кандидати, че като част от пакета документи за кандидатстване е включено специално приложение, чиято роля е да подпомогне процеса по подготовка на проектните предложения, а и

УО на ОПИК 2014-2020 публикува списък на одобрени за финансиране проектни предложения по девета оценителна сесия, включваща проекти с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-8001 до № BG16RFOP002-2.073-9000

Стартира процесът за изплащане на помощта по сключените административни договори от шеста оценителна сесия по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, която възлиза общо в размер на 7 193 675,23 лева.

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 приключи оценката на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020.

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 приключи оценката на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 20

мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата

Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Поморие“ и дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган (УО) на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Актуализирани контролни листове за осъществяване на последващ контрол за законосъобразност на обществени поръчки

Управляващият орган на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." публикува актуализирани контролни листове за осъществяване на последващ контрол за законосъобразност на обществени поръчки.