Новини

Пощенски картички с инфраструктурни транспортни проекти от България отличени в конкурс на Европейската комисия

Три вдъхновяващи пощенски картички с визии на инфраструктурни проекти от България, изпълнявани по Оперативна програма „Транспорт“, са отпечатани и се разпространяват в цяла Европа.

Управляващият орган на ОП „Околна среда 2014-2020 г." обяви процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Интегриране, надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове от природен характер“. Процедурата е по приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на програмата.

Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени е 20 млн. лв.

На 16 юли 2019 г., по покана на ръководството на Българска търговско промишлена палата /БТПП/, се проведе традиционната среща между Главния секретар на БТПП Васил Тодоров и Смилена Костова, и.д. Главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерство на икономиката. На срещата бяха обсъдени теми засягащи приноса и подкрепата от страна на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2010 г.

Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г.,  координирано с мрежата от Областните информационни центрове, съобщава за организирани срещи за разяснителна кампания, насочена към потенциалните бенефициенти (общини, юридически лица със стопанска цел и юридически лица с нестопанска цел) по процедура чрез подбор на проектни предложения BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на прог

Започват информационни дни за представяне на четири новооткрити мерки по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г.