Новини

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) публикува за обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ОПНОИР за 2023 г.

Съвместните информационните дни на МРРБ и МЕ ще бъдат проведени в Перник, Кюстендил и Стара Загора

Стартира съвместна информационна кампания на Министерство на енергетиката и Министерство на регионалното развитие и благоустройството за възможностите за подкрепа по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. и Фонда за справедлив преход.

Те посетиха 6 български града в търсене на най-добрата среда за живот и на най-успешните екологични проекти в страната

След като обиколиха страната в търсене на най-добрата среда за живот, „Обитателите“ приключват разходката си в Русе, където ще останат до 26 август. Жителите и гостите на града могат да разгледат арт-изложбата, разположена на Крайбрежната алея в града, и да научат интересна информация за екологичните проекти близо до тях.

УО на ПКИП публикува данни за предоставена помощ по Процедура чрез директно предоставяне на БФП BG16RFPR001-1.002 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)“

През месец август 2023 г. е сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проектно предложение, подадено от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) по процедура за директно предоставяне BG16RFPR001-1.002 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)“ на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г.

С разпоредбата на чл. 25б от Регламент (ЕС) № 1303/2013 се създаде възможност страните членки да предприемат целенасочени извънредни временни мерки за използване на фондовете от кохезионната политика за финансирането на оборотен капитал под формата на безвъзмездни средства в подкрепа на МСП, които са особено засегнати от увеличения на цените на енергията, следствие от военната агресия на Русия срещу Украйна, считано от 1 февруари 2022 г. (т.нар. Инструмент SAFE).

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма  за 2023 г.. Предложения и коментари можете да изпращате в срок до 17.30 ч.

Проект на насоки по приоритет 3 на ПТС за обсъждане от бенефициентите

Управляващият орган на програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. (ПТС) изготви проект на Насоки по Процедура № 2021BG16FFPR001-3.001  „Подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта“ по ПТС, съдържащи: Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение на одобрени проекти.

мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки”, сектор „Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища“ и сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“

На основание чл. 26, ал.