Новини

Увеличава се бюджета по процедурата от 173 милиона лева на 225 милиона лева

В резултат на извършената до момента по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ оценка е установен изключително голям брой проектни предложения, които са отхвърлени на основание, че след изпращане по установения ред на искания за отстраняване на нередовности кандидатите не са представили в рамките на предоставения им срок допълнително изисканите им документи или са ги представили, но отново не са съгласно изискванията.

УО на ОПРР 2014 - 2020 публикува информация за сключени договори по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ – актуализация към 07.10.2020 г.

Съгласно чл.26, ал.1 и ал. 3  на ПМС №162/12.07.2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020, Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020  ежегодно следва да изготви и публикува проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за следващата календарна година.

На 09.09.2020 г. чрез видеоконферентна връзка се проведе третото заседание на Тематичната работна група за разработване на новата „Програма за развитие на регионите“ 2021-2027.

 

Представените материали може да намерите на следните електронни адреси:

На 2 октомври 2020 г. Местна инициативна група Струма – Симитли, Кресна и Струмяни публикува на своята интернет страница http://www.mig-struma.eu/ обява за удължаване на крайния срок за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения BG05M20P001-3.016 МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“ мярка 3.9ii „Интеграция чрез образование“ до 30.10.2020 г.