Новини

мярка 2.1 „Разнообразяване на икономическите дейности в рамките на сектор „Рибарство“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 2.1

МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ публикува одобрено изменение на Индикативна годишна работна програма за 2020 г.

Изменената Индикативна годишна работна програма за 2020 г.

В изпълнение на чл. 19а от Наредбата за ЕО (Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми), Управляващият орган на оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020  г. публикува за консултации с компетентните органи, специализираните ведомства и заинтересованата общественост Задание за определяне на съдържанието и обхвата на Екологичната оценка на програма „Околна среда“ 2021-2027.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 200 000 000 лева. (170 000 000 лева от Европейския фонд за регионално развитие и 30 000 000 лева национално съфинансиране).

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП” като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти:

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултатите от извършената оценка по пета оценителна сесия, включваща проекти с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-4001 до № BG16RFOP002-2.073-5000

От 991 проектни предложения, включени в пета оценителна сесия по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, са допълнително одобрени за финансиране 325 проекта.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултатите от извършената оценка по пета оценителна сесия, включваща проекти с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-4001 до № BG16RFOP002-2.073-5000:

Мярка „Подкрепа за инвестиции в иновации и подпомагане на риболова и аквакултурите, създаване на добавена стойност и диверсификация в рамките на риболовния сектор“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2 „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“ по П

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 подписа нови 1 749 броя административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с одобрени за финансиране кандидати от втора и трета оценителни сесии, включващи проектни предложения с регистрационни номера от № BG16RFOP002-2.073-1001 до № BG16RFOP002-2.073-3000.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 подписа нови 1 749 броя административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с одобрени за финансиране кандидати от втора и трета оценителни сесии, включващи проектни предложения с регистрационни номера от № BG16RFOP002-2.073-1001 до № BG16RFOP002-2.073-3000, по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.