Новини

мярка 6.3 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по приоритет на Съюза 6 „Насърчаване на изпълнението на интегрираната морска политика”, като

Предстои финалното одобрение на стратегическия документ

Финалната версия на Програма „Околна среда“ за следващите 7 години беше одобрена от членовете на тематичната работна група на заседание миналия петък. След това тя ще бъде представена последователно в Министерския съвет и Европейската комисия за утвърждаване.  

В новата Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС 2021-2027 г.) са заложени по-зелени и по-устойчиви цели. Около това мнение се обединиха партньорите в Тематичната работна група, които участваха с бележки и становища в разработването на документа.

Започва подмяна на 2,2 км водопровод, захранващ централната градска на Раднево и кв. Гипсово. В момента тръбите са изцяло амортизирани и загубите на вода са големи. Реконструкцията на вътрешната разпределителна мрежа ще се извърши по безизкопна технология, подходяща за полагане на тръби под главни градски пътища, без разрушаване на асфалтовата настилка. Хоризонталният сондаж има ниски нива на шум, прах и вибрации и няма да наруши ежедневния трафик на гражданите на Раднево.

мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020  (ПМДР 2014-2020 г.) кани желаещите да представят проектни предложения по приоритет на Съюза 5 „Насърчаване на предлагането на пазара и преработването”, като

мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2.

мярка 7.2 „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014 – 2020 г.  кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2.

мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов”

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган (УО) на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

мярка 1.2. „Здраве и безопасност“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган (УО) на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите”

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР 2014-2020) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с ефективно използване на ресу