Новини

Съоръженията ще обслужват над 17 000 жители

Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа днес договор за изграждане на инсталации за преработка на отпадъци за общините Елхово и Болярово. Проектът включва компостираща инсталация с капацитет 4000 тона годишно и инсталация за предварително третиране с капацитет 1600 тона годишно.

Над 3 пъти се ускорява темпът на строителство на софийското метро, благодарение на европейското финансиране

В края на 2017 г. „Проектът за разширение на софийското метро“ беше избран за един от 10-те най-успешни инфраструктурни проекти, съ-финансирани от Европейския съюз и оттогава често е даван за пример на различни събития и форуми.

ОПДУ направи за пръв път излъчване на живо (лайв стрийминг) в интернет по време на три обучения по процедура на подбор.

Сектор „Малки проекти” мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Приключи оценката на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ по приоритетна ос 2 на ОПРР 2014-2020.