Новини

Проект на Насоки за кандидатстване по процедура на подбор на проекти BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3” е публикуван за обсъждане

В изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

ОПРЧР публикува за обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2020 г.

Управляващият орган на ОПРЧР публикува за коментари проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2020 г. Заинтересованите страни имат възможност да изразят становище и да изпращат коментари на електронен адрес: igrp@mlsp.government.bg в срок до 21 октомври 2019 г. Проектът на ИГРП на ОПРЧР е достъпен за изтегляне от ТУК и е публикуван в съответствие с чл.26, ал. 3 на ПМС 162/05.07.2016 г, доп. ДВ. бр.75 от 11 Септември 2018 г.

Министерство на икономиката отправя покана към екологични организации и организации, работещи в сферата на енергийната и ресурсна ефективност, за участие в избора на представители за включването им в състава на тематична работна група за разработване на оперативна програма за иновации и конкурентоспособност за програмен период 2021-2027 г. Документите за участие могат да бъдат намерени тук.

Пакет от конкретни и целенасочени мерки ще гарантират максимално и ефективно усвояване на финансовия ресурс по програмата

Преразпределение на резерва за изпълнение по приоритетните оси на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ) 2014 -2020 г.  е подходът, който гарантира да не се допусне загуба на средства и да се усвои максимално ефективно финансовия ресурс по програмата. Това заяви ръководителят на Управляващия орган на ОПТТИ инж. Галина Василева по време на извънредното заседание на Комитета за наблюдение на програмата, което се проведе на 27 септември 2019 г. в град София.

"България може да бъде за пример на други страни в Европа със стремежа си да инвестира в компетентни хора и да привлича младите към научни изследвания“.

Това каза Виториа Алиата ди Вилафранка, директор в Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия, отговарящ за укрепването на административния капацитет и изпълнението на програмите в България, Хърватска, Румъния и Унгария, при посещението си днес у нас заедно с делегация на Комисията и със заместник-министъра на образованието и науката Карина Ангелиева.