Новини

От стартирането на ОПИК са подписани близо 2 хиляди договора за 1.7 млрд. лева

„Три години и половина след стартирането на работата по изпълнението на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 /ОПИК/ сключените договори са 1993 за 1.7 млрд. лева или 70.88% от общия бюджет“.  Това заяви  заместник-министърът на икономиката Лилия Иванова при откриването на Годишното информационно събитие на ОПИК, на което представи напредъка по програмата за 2018 г.

Годишно информационно събитие на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

В рамките на Годишното информационно събитие Управляващият орган на ОПИК  ще отчете напредъка по програмата за 2018 г. и ще представи новите схеми за кандидатстване през 2019 г.

Събитието ще се проведе на 4 декември 2018 г. (вторник), от 9:30 – 10:30 часа (регистрация от 09:00 до 9:30), в зала на хотел „Интерконтинентал София“ /бивш „Радисън“/, гр. София.

ОПДУ обявява процедура BG05SFOP001-1.007 „Надграждане на основните системи на Aгенция "Mитници" за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 2)“

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2018 г.: BG05SFOP001-1.007 „Надграждане на основните системи на агенция "митници" за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 2)“. Процедурата се финансира по Приоритетна ос 1 „Административно обслужване и е-управление“ на ОПДУ.

Деница Сачева: Обучението в реална работна среда е важно както за учениците, така и за учителите

Заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева, изпълнителният директор на ИА „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ Кирил Гератлиев и представители на ГД „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на ЕК се срещнаха с ръководството на Софийската професионална гимназия по туризъм (СПГТ), която участва в проект „Ученически практики“ – Фаза 1.

УО на ОПИК публикува Индикативна годишна работна програма за 2019 г.

Управляващият орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" публикува Индикативна годишна работна програма по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2019 г., съгласувана от Съвета за координация при управление на средствата от Европейския съюз и от Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020.

Мярка 9 е изключително важна за междинната оценка за изпълнението по ПРСР 2014-2020

Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” е изключително важна за междинната оценка за изпълнението по ПРСР 2014-2020, това заяви Атидже Алиева-Вели заместник изпълнителен директор на ДФЗ. Утре предстои среща и дебат с всички кандидати по мярката, за да бъдат обсъдени критериите за изпълнение на проектните им предложения. В момента заявленията са на етап оценка на административно съответствие и допустимост. Дебатът има за цел да улеснени бенефициентите при подаването на заявки за плащане.

Карина Ангелиева: ОПНОИР е ключов инструмент за реализиране на политиките в секторите наука и образование

Заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева откри Десетото заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. В своето приветствие тя подчерта ролята на програмата като ключов инструмент за реализиране на приоритетите в секторите наука и образование.