Новини

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров участва в церемонията по първа копка за изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци на общините Враца и Мездра. Заедно с кметовете на Враца Калин Каменов, на Мездра Иван Аспарухов и представителя на строителя Стоян Кисьов той даде началото на изпълнението на проекта.

Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува:

Предложения и коментари могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 06.03.2020 г. (включително)

Публично обсъждане на проект за изменение на процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България ”

ИАППД подписа договор за доставка на тръби в рамките на проекта за модернизация на корабоплавателния път по р. Дунав

Договор за доставка на тръби за транспортиране на наноси подписа Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“. След проведена обществена поръчка беше избрана фирма „НБИ Консорциум“, като договорът е на обща стойност 745 789 лева без ДДС.
ИАППД ще използва тръбите за транспортиране на наноси при изпълнение на драгажни работи за подобряване на условията за корабоплаване в българския участък на река Дунав.

На 20 февруари 2020 г. местна инициативна група „Павликени – Полски Тръмбеш“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.023 МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“.

Допълнителни указания към „Минимални изисквания към реда за подбор на проектни предложения за съответствие със стратегията за ВОМР за МИРГ – раздел „оценителни листове“, одобрени с докладна записка № 93-7100 от 17.02.2020 г.

Допълнителни указания към „Минимални изисквания към реда за подбор на проектни предложения за съответствие със стратегията за ВОМР за МИРГ – раздел „оценителни листове“, одобрени с докладна записка № 93-7100 от 17.02.2020 г.

Прокопани са първите 400 м от тунела „Железница“ на автомагистрала „Струма“. Строителните дейности на съоръжението започнаха през октомври 2019 г. и на обекта се работи едновременно в двете тръби. От южната страна на тунела са прокопани 275 м, а от северната – 125 м.

Стартира изпълнението на одобрените проекти по процедура за „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Одобреният размер на безвъзмездната финансова помощ е от над 143 млн. лв.

Стартира изпълнението на одобрените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /БФП/ по процедура за „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ /ОПИК/.  Одобреният размер на БФП е от над 143 млн. лв. Договорите бяха връчени на бенефициентите на официална церемония от заместник-министъра на икономиката Лилия Иванова и от заместник-главния директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ Илияна Илиева.