Новини

С цел предотвратяване на нередности при кандидатстване и възлагане на обществени поръчки, Управляващият орган на ОП "Околна среда 2014-2020 г." публикува анализ на нередностите в областта на обществените поръчки, установени от Одитния орган за програми, финансирани от ЕС за програмен период 2014-2020.

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода  2014-2020 представя за обсъждане проект на Заповед за утвърждаване на Правила за избор на членове на Координационния комитет на НСМ за периода 2014-2020 г.
Писмени предложения и коментари по горепосочения проект на правилата могат да бъдат представяни до директора на дирекция „Развитие за селските райони“ в МЗХГ или на електронна поща: rdd@mzh.government.bg в срок до един месец от публикуване на настоящото съобщение (18.04.2019 г.).

Мярка 7.1. „Техническа помощ”

Изменение на Условията за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне BG14MFOP001-7.001 „Техническа помощ”  по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР)

 

Проектното предложение „Трансгранично морско пространствено планиране за Черно море България - Румъния" (MARSPLAN-BS-II) е одобрено за финансиране

 

УО разработи Указания за планиране на индикатора по инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“

Публикувани са Указания за планиране на индикатора „Население, ползващо подобрените социални услуги” по ПО1

УО разработи Указания за планиране на индикатора по инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 публикува ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие", с актуална информация към 15.04.2019 год.

На 15 април се дава началото на онлайн конкурс за млади предприемачи на тема „Имам бизнес идея!“, част от Националната кампания за 2019 г. на Мрежата от 27 Областни информационни центрове. Целта на инициативата е популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в страната и подкрепа за младите хора, като източник на новаторски идеи и предприемаческо мислене.