Новини

Документите са част от пакета за новия програмен период 2021-2027 г.

Във връзка с реализацията на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР) 2021-2027 и за изпълнение на функциите на териториалните органи по програмата е разработен пакет документи, включващ Указания, Инструкции, Правила и образци на документи за работа през новия програмен период.

Договор за финансиране на проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ беше подписан на 12.02.2021 г. между Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОПНОИР) и Министерството на образованието и науката. Бюджетът от 109 562 541,93 лв. е осигурен по Приоритетна ос 5 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" на ОПНОИР, финансирана от Европейския социален фонд. Срокът за изпълнение на проекта е 35 месеца, но не по-късно от 31.12.2023 г.

Одобрен е третият (актуализиран) проект на новата "Програма за развитие на регионите" за периода 2021-2027 г., който е изпратен за консултации с ЕК на 26.01.2021 г.

мярка 1.1.1 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите”

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2.

мярка 1.2.2 „Диверсификация и нови форми на доход, и създаване на работни места”

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2.

мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки”
Сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган (УО) на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.