Новини

мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки”

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултати от частично приключила оценка по пет оценителни сесии

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) публикува резултати от частично приключила оценка по следните пет оценителни сесии:

- деветнадесета сесия, включваща проектни предложения с номера от BG16RFOP002-2.073-18001 до BG16RFOP002-2.073-19000 вкл., по която допълнително се предлагат за одобрение 81 броя проектни предложения с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ - 657 178,97 лева;

Допълнително е приключена и оценката по петнадесета оценителна сесия, включваща 992 броя проектни предложения с референтни номера от BG16RFOP002-2.073-14001 до BG16RFOP002-2.073-15000

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) подписа нови 1 589 броя административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с одобрени за финансиране кандидати по петнадесета и шестнадесета оценителна сесия, включващи проектни предложения с регистрационни номера от BG16RFOP002-2.073-14001 до BG16RFOP002-2.073-16000 вкл.

Приключи частично и оценката по шестнадесета и деветнадесета оценителни сесии, включващи проектни предложения с референтни номера от № BG16RFOP002-2.073-15001 до № BG16RFOP002-2.073-16000 и от № BG16RFOP002-2.073-18001 до № BG16RFOP002-2.073-19000

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 нареди плащанията по 1471 броя сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с одобрените за финансиране кандидати от седемнадесета и осемнадесета оценителни сесии, включващи  проектни предложения с регистрационни номера от № BG16RFOP002-2.073-16001 до № BG16RFOP002-2.073-18000, по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

В изпълнение на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ЕО (Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми), Управляващият орган на оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020  г. публикува Съобщение, съгл. чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата, за провеждане на консултации с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица по изготвения доклад за ЕО.

Пълната информация може да намерите тук:

 

С известие от 17 септември 2020 г., получено чрез информационната система за обмен на данни SFC 2014, Европейската комисия информира Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 (ОПНОИР), че одобрява Годишния доклад за изпълнението на ОПНОИР за 2019 г.