Новини

Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (ПО) обявява за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПО - BG05SFPR001-1.003  „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в предучилищното образование“ в рамките на Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ на програмата.

Основната цел на процедурата е: Разгръщане на потенциала на децата от предучилищно образование чрез подкрепа за личностното им развитие  с оглед по-успешна социална реализация.

Управляващият орган по Програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г. публикува в ИСУН постъпили по реда на чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕФСУ разяснения по Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование и номер в ИСУН BG65AMPR001-2.001 „Процедура № 3, Специфична цел 1 „Обща европейска система за убежище“, Специфична цел 2 „Законна миграция и интеграция“, Специфична цел 3 „Връщане“.

Честваме Световния ден на градовете: Изграждане на устойчиво градско бъдеще

На 30.10.2023г. стартира изграждането на втория лот на жп участъка Елин Пелин-Костенец, като в него влиза и трасето между Вакарел и Ихтиман. 

Това е един от най-мащабните проекти, заложени за изпълнение по Програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“. Обектът е част от Коридор № 8 и преминаващата TEN-T мрежа у нас.

„ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА РИБОЛОВНА ДЕЙНОСТ ВСЛЕДСТВИЕ НА АГРЕСИВНАТА ВОЙНА НА РУСИЯ СРЕЩУ УКРАЙНА, КОЯТО ЗАСТРАШАВА СИГУРНОСТТА НА РИБОЛОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ ИЛИ ВЪЗПРЕПЯТСТВА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ НА РИБОЛОВНИТЕ ОПЕРАЦИИ”

На основание чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление (Загл. изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г., в сила от 01.07.2022 г.) (ЗУСЕФСУ) и § 70 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на ЗУСЕСИФ (Обн. ДВ, бр.

На основание разпоредбите на чл. 26 на ПМС № 162 от 05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) публикува одобрената от Комитета за наблюдение на Програма „Образование“ 2021-2027 г. Индикативна годишна работна програма на ОПНОИР за 2023 г.

На 27 октомври 2023 г. от 10:00 часа дирекция „Международни проекти“ - МВР ще проведе информационен ден за потенциални кандидати по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г.

Целта на информационния ден е потенциалните кандидати да бъдат запознати с условията за кандидатстване, в т.ч. допустими дейности, индикатори, резултати и целеви групи, както и други специфики и правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ(БФП).