Новини

Мултипараметрични сонди за мониторинг на подземните води ще бъдат монтирани в 20 пункта на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). Пунктовете ще бъдат рехабилитирани, а районите около тях ще бъдат облагородени. Дейностите са част от проект „Подобряване мониторинга на химичното състояние на подземните води“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.“), изпълняван от ИАОС.

Европейската комисия одобри проекта за модернизация на жп линията Волуяк-Драгоман, която е част от железопътния коридор до границата със Сърбия. Проектът е на обща стойност 166,2 млн. лева, които ще бъдат осигурени от ОПТТИ 2014-2020. От тях, 130,2 млн. лева са европейските средства.

В Приморско бе открито годишното информационно събитие на ПМДР 2014-2020 г.

„Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. допринесе за положителна промяна и развитие на сектора“. Това заяви заместник-министърът на земеделието Стефан Бурджев по време на откриването на годишното информационно събитие на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

На 14 юли 2022 г. в гр. Приморско ще се проведе Годишното информационно събитие на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР 2014-2020 г.)

 

Предложени за финансиране са 920 броя проектни предложения с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ в размер на 93 336 961.26 лева

Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения по процедура на подбор на проекти № BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува:

Покана за представяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) кани Министерството на туризма да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент: BG16RFOP002-7.001 „Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна чрез мярка прилагана от Министерството на туризма”.

Реконструкцията на ВиК мрежата започна

С церемония „първа копка“ започна реконструкция на близо 10 км разпределителна водопроводна мрежа и 6,7 км канализационна мрежа в гр. Радомир. Дейностите са по проект "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник", финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. В агломерацията на Радомир по проекта ще бъдат изградени също 2,2 км транзитен водопровод за ниска зона, помпени станции и тласкатели (без кв. „Върба“); както и тласкател до пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) в Батановци.