Новини

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (УО на ОПРР) одобри допълнения към Инструкцията за определяне на структурата и състава на Междинните звена по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”

С Решение (EС) 2020/2228 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 г. 2021 година е обявена за Европейска година на железопътния транспорт. Чрез проекти, дискусии, събития, изложби и инициативи в цяла Европа Европейската година на железопътния транспорт ще популяризира железниците сред гражданите, предприятията и публичните органи като привлекателен и устойчив начин за придвижване, като се постави акцент върху неговия иновативен характер.

На 12 март 2021 г. се проведе обществено обсъждане на програма „Околна среда“ 2021-2027 г. съобразно разпоредбите на чл. 14, ал. 2 от ПМС № 142/2019 г. съгл. обявление на Единния информационен портал (www.eufunds.bg/bg/opos/node/6722).

Подписани са договори за модернизация на жп участък Волуяк-Драгоман

Сключени са два договора за строителство и модернизация на жп участък Волуяк-Драгоман на обща стойност над 360 млн. лева без ДДС. Трасето е част от проект „Модернизация на жп линия София-Драгоман-Сръбска граница“, като са обособени два подучастъка: Волуяк-Петърч и Петърч-Драгоман. Преди да започне физическото изпълнение на отсечките, изпълнителите трябва да изготвят технически и работни проекти за обектите.

Министър Емил Димитров откри рекултивираното общинско сметище на гр. Бобов дол. Проектът е на обща стойност 878 304 лв. и е финансиран от Оперативна програма "Околна среда", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В церемонията по приемането на техническата рекултивация участваха кметът на град Бобов дол адв. Елза Величкова, заместник министърът на околната среди и водите Славея Стоянова и други официални лица.

Получени са над 6000 броя проектни предложения, с общ размер на заявената безвъзмездна финансова помощ над 300 млн. лева

Управляващият орган на ОПИК отчита голям интерес от страна на българските малки предприятия с реализиран оборот над 500 000 лв. за финансовата 2019 г., които са подали проектни предложения по процедурата за подкрепа чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за оборотен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014 – 2020 г.  кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2.

мярка 7.2 „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014 – 2020 г.  кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2.