Новини

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и д-р инж. Сава Савов, управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, подписаха договор за изграждане на ВиК инфраструктура. Общият размер на инвестицията е над 131,8 млн. лв. Оперативна програма „Околна среда (ОПОС)  2014-2020 г.“ осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на над 95,9 млн. лв.

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ кани Министерство на образованието и науката да представи проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-2.014 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Приоритетна ос 2. „Образование и учене през целия живот“, Инвестиционен приоритет 10iv.

Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”

Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 5 „Насърчаване на предлагането на пазара и преработването”, като обявява процедура чрез подбор на проекти: BG14MFOP001-5.007 „Преработване на продук

Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за стимулиране на иновационната дейност на клъстерите в България.

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти:

BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“

На основание чл.7, ал. 3 във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и чл. 8 от Закона за държавните помощи, Управляващия орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Започва модернизацията на гаров комплекс Искър - част от жп възел София

Стартираха строителните дейности на жп гара Искър, част от най-големия транспортен възел София, разположен на основната TEN-T мрежа на територията на България по направление югоизток. Рехабилитацията на гаров комплекс Искър е част от проект: „Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене“.

Управляващият орган на ОП „Околна среда 2014-2020 г." обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти "Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици". Процедурата е по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на програмата.

Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени, е 9 141 202 лв.

Отговорности на бенефициента

Няколко полезни стъпки за бенефициенти с договор за БФП по ОП "Добро управление"

Вижте и филмчето.

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ кани Министерство на образованието и науката да представи проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Студентски практики 2“.