Новини

Днес в гр. Айтос се състоя церемония по откриване на пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ). Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС). Общата стойност на инвестицията е близо 18,3 млн. лв., като ОПОС осигурява безвъзмездна финансова помощ от 13,5 млн. лв.

УО на ОПИК одобри за финансиране нови 574 броя проектни предложения от седма оценителна сесия, включваща проекти с регистрационни номера от № BG16RFOP002-2.073-6001 до № BG16RFOP002-2.073-7000

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 подписа нови 1 707 броя административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с одобрени за финансиране кандидати от четвърта и пета оценителни сесии, включващи проектни предложения с регистрационни номера от № BG16RFOP002-2.073-3000 до № BG16RFOP002-2.073-5000, по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

ИАППД подписа договор за доставка на специализирано плавателно средство за драгиране

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ инж. Павлин Цонев подписа договор за построяване и доставка на специализирано плавателно средство за драгиране. „Дамен шипиярд Горинхем“, Нидерландия спечели обявената обществена поръчка след като предложи цена от 6 100 000 лева без ДДС. Според параметрите на договора, драгата трябва да бъде доставена в Русе в срок от 10 месеца.

В участъка, който свързва населението от три области Русе, Разград и Силистра, ще бъдат инвестирани 46,4 млн. лв.

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. одобри проекта за ремонт на  пътя Русе – Кубрат на обща стойност 46,4 млн. лв., от които 29,7 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ от ОПРР и 16,7 млн. лв.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) публикува за обществено обсъждане проект на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ BG05M2OP001-2.016 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА“ по приоритетна ос 2. „Образование и учене през целия живот“ на ОПНОИР.

мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2.

До момента са сключени общо 2630 бр. броя договори и са изплатени общо 22 101 650.97 лв.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) изплати средства по сключени от втора оценителна сесия 878 броя и от трета оценителна сесия 870 броя административни договори по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. До момента са сключени общо 2630 бр.