Новини

Министерството на регионалното развитие и благоустройството отправя покана към кандидатите с одобрени концепции към Териториалната стратегия по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия да подадат своите пълни проектни предложения. Това са общо 12 проектни идеи в областта на туризма и културно-историческото наследство, разпределени в основен и резервен списък. След предложенията са реставрация на крепости и музеи, закупуване на велосипеди и изграждане на велоалеи, организиране на фестивали, осигуряване на достъп до природни забележителности и полети с балони.   

„Близо 2,67 млрд. евро или 20,69% от бюджета за програмния период 2021 – 2027 г. вече са договорени, а от тях 581,4 млн. евро са разплатени към бенефициентите“. Това съобщи заместник-министърът на финансите Мартин Дановски днес при откриването на третото заседание на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство. Участие във форума взеха представители на Европейската комисия, управляващите органи на програмите, Националното сдружение на общините в Република България, социални партньори, неправителствени организации, институции и др.

Управляващият орган по Програмата по Инструмента за управление на границите и визовата политика 2021-2027 г. обяви процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) с наименование и номер в ИСУН: BG65BVPR001-1.007 „Процедура № 5, Специфична цел 1 Европейско интегрирано управление на границите“.

Конкретният бенефициент по процедурата е Главна дирекция „Гранична полиция“ при Министерство на вътрешните работи.

Нестандартно, впечатляващо, с магията на визуалното изкуство нека отбележим старта на новия програмен период в област „Вътрешни работи“ 2021 – 2027. Управляващият орган дирекция „Международни проекти“ – МВР Ви кани заедно да споделим това незабравимо преживяване!

В рамките на три дни – от 30 май до 1 юни фасадата на централната сграда на МВР на ул. „Шести септември“ № 29 ще се превърне в сцена. Спектакълът започва в 21.00 ч. и ще продължи до 23.00 ч. Достъпът за всички е свободен и безплатен.

Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 публикува одобреното от Комитета за наблюдение второ изменение на Индикативна годишна работна програма за 2024 г.

Второ изменение на Индикативна годишна работна програма на ПРЧР 2021-2027 за 2024 г.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството започва обществени консултации за новата визия и съдържание на програмите за териториално сътрудничество в следващия програмен период 2028-2034 г. Първият етап от допитването е насочен към заинтересованите страни, които вече могат да попълват въпросниците на следните адреси:

Управляващият орган по Програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г. обяви процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) с наименование и номер в ИСУН: BG65AMPR001-4.002 Процедура № 4, Специфична цел 4 „Солидарност“.

Конкретни бенефициенти по процедурата са Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и Общините и районите на общини, съгласно чл. 10 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България

Управляващият орган по Програмата на Република България по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021-2027 г. публикува в ИСУН постъпили по реда на чл. 26, ал.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България(Управляващ орган) в сътрудничество с Дирекция по въпросите на Европейския съюз, Република Турция(Национален орган) на Програма (ИНТЕРРЕГ VI-A) ИПП България – Турция 2021-2027 обявява стартирането на подбор по Покана 1 на Териториалната стратегия на Програма (ИНТЕРРЕГ VI-A) ИПП България – Турция 2021-2027.

„33,3 млрд. лева, инвестирани в над 50 хил. проекта, преoбразени градове и хиляди човешки съдби, променени към по-добро. Политиката на сближаване на ЕС означава за България доверие, напредък и бъдеще. Доверие в европейското партньорство и помежду ни, видим икономически напредък и сигурно бъдеще за следващите поколения“. Това послание отправи заместник-министърът на финансите Мартин Дановски по време на Регионалната конференция „Европа на Балканите: Общо бъдеще“, която се проведе в гр. Пловдив.