Новини

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган) съвместно с Министерството на местното самоуправление на Република Северна Македония (Партниращ орган) на програмата Интеррег (VI-A) ИПП България – Северна Македония 2021- 2027

обявяват на 07.06.2023 г. Отворена покана за набиране на инвестиционни проекти по Програмен приоритет 1“ По-зелен граничен регион“ (No 2021TC16IPCB006 – 2023-3).

На 22 май стартира първият прием на проектни концепции, които ще се финансират от Териториалните стратегии по програмите за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Северна Македония 2021-2027 и България-Турция 2021-2027. Крайният срок за подаване на проектни идеи в първата фаза на поканите за проектни предложения по приоритет „Интегрирано териториално развитие“, свързан с изпълнение на Териториалните стратегии, е 24 юли 2023 г.

Насоките за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с наименование:  BG65AMPR001-1.001 „Процедура №1, Специфична цел 1 „Обща европейска система за убежище“, Специфична цел 3 „Връщане“, финансирана по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021 – 2027 г., са изменени, както следва:

  1. Текстът на т.13.3. Допустими разходи, раздел VII Непреки разходи, подточка а) „до 7 % от допустимите преки разходи по проекта“ се изменя както следва:

„а) в размер на 2 % от допустимите преки разходи по проекта“.

Насоките за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с наименование BG65BVPR001-1.001 „Процедура №1, Специфична цел 1 „Европейско интегрирано управление на границите“, финансирана по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика 2021-2027, са изменени, както следва

На основание чл. 15, ал. 1 от Постановление № 23 на Министерския съвет от 2023 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление за програмен период 2021 – 2027 г. (ПМС № 23 от 2023 г.) дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет обявява Централизиран конкурс за избор на външни оценители и кани заинтересованите лица да участват в него.

Конкретните бенефициенти по процедурата са Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и дирекция „Миграция“ при Министерство на вътрешните работи.

По процедурата ще бъдат финансирани 4 операции, насочени към подобряване на условията за прием и настаняване, съгласно стандартите на Европейския съюз, провеждане на процедурите за международна закрила в съгласие с Европейското законодателство и подобряване условията за настаняване на граждани на трети държави (ГТД), нелегално пребиваващи в България.

На 9 май 2023 г. стартира общата инициатива на Мрежата от 27 областни информационни центъра (ОИЦ). Целта на тазгодишната кампания е популяризиране работата на Мрежата от ОИЦ, с акцент върху експертната функция на центровете. Същевременно ще бъде отбелязана Европейската година на уменията 2023 г. чрез разпространяване сред широката общественост на информация за възможностите за образование, обучение и придобиването на умения чрез европейски средства.

Отдел „Информационни системи“, отговарящ за развитието и поддръжката на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз (ИСУН), участва в тазгодишната Програма за летни студентски стажове в държавната администрация. Студентите могат да изберат между две направления -„Администрация и управление“ и „Информатика и компютърни науки“. Стажът е добра възможност за придобиване на знания за управлението и контрола на европейските програми и запознаване отблизо с работата в държавната администрация.

Нови сгради, полигони и съоръжения са изградени по проект „Развитие на Учебен център Монтана, с цел обучение на компетентните органи в областта на защита на европейската критична инфраструктура и химическа, биологична, радиационна и ядрена защита“, финансиран от ЕС по Фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020 г. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 1 369 000 лв.