Новини

Управляващият и националният орган на програмата трансгранично сътрудничество България-Турция започват информационна кампания за кандидатите по приоритет 1“ „Щадящ околната среда трансграничен регион“. Поканата е насочена към микро, малки и средни предприятия от трансграничния регион, които желаят да подобрят енергийната си ефективност и да преминат към кръгови производствени процеси.

Управляващият орган на Националната програма на Република България по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика, на Националната програма на Република България по фонд „Вътрешна сигурност“ и на Националната програма на Република България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ публикува Индикативните годишни работни програми за 2024 г. 

С решение на правителството Областните информационни центрове на територията на 28-те областни града в страната за популяризиране на европейските фондове  предоставят безплатни консултации и информация на заинтересованите лица по всички въпроси, свързани с процеса на обновяване при предприемане на мерки за повишаване на енергийната ефективност.

Насоките за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с наименование BG65AMPR001-4.001 „Процедура № 4: Специфична цел 4 „Солидарност“, финансирана по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г., са изменени, както следва:

Навсякъде в Насоките за кандидатстване е посочено, че разходите за изпълнение и мерки ще бъдат допустими по т. 4 от Националния механизъм за изпълнение на ангажиментите на Република България по презаселване, одобрен с РМС 467 от 21 август 2017 г.

Насоките за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с наименование BG65BVPR001-2.001 „Процедура № 3 Специфична цел 2 „Обща визова политика“, финансирана по ИУГВП 2021-2027 г., са изменени, както следва:

Краен срок за кандидатстване – 17:30 на 12.12.2023 г.

Индикативен срок за стартиране на процедурата по оценка на постъпилите проектни предложения – 13.12.2023 г;

Индикативен срок за приключване на процедурата по оценка на проектните предложения – 31.01.2023 г;

Министърът на финансите утвърди със своя заповед списък на лицата, одобрени в Централизирания конкурс за избор на външни оценители.

Управляващият орган по Програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г. обяви процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) с наименование и номер в ИСУН: BG65AMPR001-4.001 Процедура № 4, Специфична цел 4 „Солидарност“.

Конкретни бенефициенти по процедурата са Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и Общините и районите на общини, съгласно чл. 10 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган) съвместно с Дирекцията по въпросите на Европейския съюз на Република Турция (Национален орган) на програмата Интеррег България – Турция 2021-2027 обявяват покана за набиране на проекти по приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“ (No 2021TC16IPCB005 – 2023 – 3).

Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент с номер и наименование BG65BVPR001-1.003 „Процедура № 4: Специфична цел 1 „Европейско интегрирано управление на границите“, финансирана по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика 2021-2027 г. са изменени, както следва: