Новини

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган по програмата) в сътрудничество с Министерство на европейската интеграция на Република Сърбия (Национален орган по програмата) обявяват на 4 януари 2023 г. Ограничена покана за стратегическо проектно предложение по Програмата (Интеррег VI-A) ИПП България Сърбия, чиято цел е подготовка на населението за действия в случай на бедствия и за подобряване на капацитета на професионалните екипи и доброволците за реагиране в случай на извънредни ситуации.

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България обявява стартирането на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на логистично и техническо обезпечаване на събития, касаещи реализацията на програмите за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП“ съгласно Практическото ръководство за правила за провеждане на обществени поръчки за външни дейности на ЕС (PRAG).

Крайният срок за подаване на формуляр за кандидатстване е 24.01.2023 г. 17:00 часа (местно време).

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” обявява тръжна процедура за предоставяне на услуги за оценка на въздействието на Интеррег-ИПП програмите за трансгранично сътрудничество, управлявани от Република България (България – Сърбия, България – Република Северна Македония и България – Турция).  

Крайният срок за подаване на оферти е 23.01.2023, 17.00 ч. местно време.

На основание чл. 6 от ПМС № 167/08.07.2016 г., Управляващият орган на Програмите по фонд „Вътрешна сигурност“, по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика за периода 2021-2027 г. публикува за обсъждане проекти на Индикативни годишни работни програми (ИГРП) на трите програми за 2023 г.

Бележки и коментари по проектите на ИГРП на трите програми за 2023 г. могат да бъдат изпращани на електронна поща dmp@mvr.bg, не по-късно от 12 януари 2023 г.

Управляващият орган на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ), в изпълнение на чл. 13, ал. 3, т. 11 от Постановление № 302 на МС от 29.09.2022 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021- 2027 г. (обн., ДВ, бр.

Управляващият орган на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ), на основание чл. 3 от Механизма за избор на юридически лица с нестопанска цел, чиито представители да участват като наблюдатели с право на съвещателен глас в заседанията на Комитета за наблюдение на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България(Управляващ орган по програмата)

в сътрудничество с Дирекция по въпросите на Европейския съюз на Република Турция  (Национален орган по програмата)

Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ публикува одобрената от Комитета за наблюдение Индикативна годишна работна програма за 2023 г., както и първото ѝ изменение.

Във връзка с т. 6 от Процедурата за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитетa за наблюдение за програмен период 2021-2027, Министерство на труда и социалната политика публикува списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати.