Новини

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОП РЧР) и Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (П РЧР) публикува одобрените от Комитета за наблюдение ИГРП по ОП РЧР и Второ изменение на ИГРП по П РЧР за 2023 г.

 

Над 19 милиона лева за първоначален прием и настаняване на украински граждани получиха национални, регионални и местни органи, както и  неправителствени организации. 12,2 милиона лева от тези средства са възстановени на Министерство на туризма за разходи, направени от националния бюджет за настаняване и изхранване на 60 796 украински бежанци.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган) съвместно с Министерството на местното самоуправление на Република Северна Македония (Партниращия орган) по програмата Интеррег (VI-A) ИПП България – Северна Македония 2021- 2027 публикува за обществено обсъждане пакет с насоки за кандидатстване по Програмен приоритет 1“ По-зелен граничен регион“ в рамките на цел на политиката 2 „По-зелена, нисковъглеродна и устойчива Европа с икономика в преход към нулеви нетни въглеродни емисии чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени

Конкретните бенефициенти по процедурата с наименование и номер в ИСУН: BG65BVPR001-1.001 „Процедура №1, Специфична цел 1 Европейско интегрирано управление на границите“ са Главна дирекция „Гранична полиция“ при Министерство на вътрешните работи и дирекция „Комуникационни и информационни системи.“

Оперативното звено на Съвета за управление на Териториалната стратегия по програма ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България Северна Македония 2021-2027 публикува за обществено обсъждане условията за кандидатстване с проектни концепции в рамките на Териториалната стратегия по програмата. Целта на поканата е да се идентифицират проектни концепции, които биха допринесли за развитието на конкурентен туризъм в трансграничния регион.

Утвърдени са образци на условия за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление, формуляр за предварителен подбор на концепции за проектни предложения, формуляр за кандидатстване с проектно предложение, формуляр за кандидатстване с проектно предложение за системен проект и формуляр за административен договор за програмен период 2021 – 2027 г.

Оперативното звено на Съвета за управление на Териториалната стратегия по програмата България-Сърбия 2021-2027 публикува за обществено обсъждане документите за кандидатстване по първия прием на проектни концепции в рамките на Териториалната стратегия по програмата, които да бъдат финансирани по приоритет  2 „Интегрирано развитие на граничния регион“.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството обяви процедури за подбор за длъжност Експерт връзки с обществеността по Програмите за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Сърбия 2021-2027 и ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2021-2027 г. (1 работна позиция) и за длъжност „Сътрудник ИНТЕРРЕГ“ (10 работни позиции).

Крайният срок за подаване на документи е 18 април 2023 г.

Управляващият орган на ОПРЧР 2014 - 2020 публикува за коментари проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2023 г. Заинтересованите страни имат възможност да изразят становище и да изпращат коментари на  следния  електронен адрес: hrdop2021-27@mlsp.government.bg  в срок до 12 април 2023 г., включително.