Новини

Управляващият орган по Програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г. публикува в ИСУН постъпили по реда на чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕФСУ разяснения по Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование и номер в ИСУН BG65AMPR001-2.001 „Процедура № 3, Специфична цел 1 „Обща европейска система за убежище“, Специфична цел 2 „Законна миграция и интеграция“, Специфична цел 3 „Връщане“.

На 27 октомври 2023 г. от 10:00 часа дирекция „Международни проекти“ - МВР ще проведе информационен ден за потенциални кандидати по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г.

Целта на информационния ден е потенциалните кандидати да бъдат запознати с условията за кандидатстване, в т.ч. допустими дейности, индикатори, резултати и целеви групи, както и други специфики и правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ(БФП).

Управляващият орган по Програмата на Република България по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика 2021-2027 г. обяви процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) с наименование и номер в ИСУН: BG65BVPR001-1.002 „Процедура № 2: Специфична цел 1 „Европейско интегрирано управление на границите“.

Конкретните бенефициенти по процедурата са Главна дирекция „Гранична полиция“–МВР, дирекция „Български документи за самоличност“–МВР и дирекция „Комуникационни и информационни системи“–МВР.

Управляващият орган по Програмата на Република България по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика 2021-2027 г. обяви процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) с наименование и номер в ИСУН: BG65BVPR001-1.003 „Процедура № 4: Специфична цел 1 „Европейско интегрирано управление на границите“.

Конкретен бенефициент по процедурата е Главна дирекция „Гранична полиция“.

С цел осигуряване на навременна информация и публичност сред заинтересованите страни, съгласно изискванията на чл. 26 на ПМС № 23/13.02.2023 г., Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 публикува за коментари проект на Индикативна годишна работна програма за 2024 г. Заинтересованите страни имат възможност да изразят становище на електронна поща: hrdop2021-27@mlsp.government.bg в срок до 26 октомври 2023 г., включително.

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 23/13.02.2023 г.,  Управляващият орган на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ) публикува за обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ПНИИДИТ за 2024 г. Бележки и коментари по проекта на ИГРП на ПНИИДИТ за 2024 г. могат да бъдат изпращани на електронна поща pridst@mig.gov.bg , не по-късно от 23.10.2023 г.

Управляващият орган по Програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г. обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование и номер в ИСУН BG65AMPR001-2.001 „Процедура № 3, Специфична цел 1 „Обща европейска система за убежище“, Специфична цел 2 „Законна миграция и интеграция“, Специфична цел 3 „Връщане““.

В рамките на процедурата ще бъдат финансирани следните операции:

Обществено обсъждане на проекти на Индикативните годишни работни програми за 2024 г. по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, Фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика. 

Коментари и предложения по проектите на документи можете да изпращате на електронна поща: dmp@mvr.bg

 

 

Процедурата се реализира чрез процедура на подбор на проекти, в съответствие с принципите, определени в чл.29, ал.1 от ЗУСЕФСУ.

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е да бъде предоставена материална подкрепа под формата на пакети, съдържащи предварително определена съвкупност от продукти и артикули, предназначени за новородени деца от целевите групи, допълнена със съпътстващи мерки за повишаване на тяхното благосъстояние и в подкрепа на тяхното социално включване.

Насоките за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с наименование:  BG65AMPR001-3.001 „Процедура №2, Специфична цел 3 „Връщане“, финансирана по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021 – 2027 г., са изменени, както следва:

  1. Текстът на т.13.3. „Допустими разходи“, раздел VII „Непреки разходи“, подточка а) „ в размер на 3% от допустимите преки разходи по проекта“ се изменя както следва:

а) „в размер на 7 % от допустимите преки разходи по проекта“.