Новини

С решение на Комитета за наблюдение от 16 март 2023 г. са изменени Насоките за кандидатстване по първата ограничена покана за стратегическото проектно предложение по Програмата (Интеррег VI-A) ИПП България - Сърбия 2021-2027.

Актуализираните Насоки са приложени по-долу и са публикувани на интернет страницата на Програмата.

За допълнителна информация можете да се свържете със Съвместния секретариат по Програмата, както следва:

Насоките за предварително определените кандидати по Първаограничена покана за стратегическо предложение на Програма ИНТЕРРЕГ VІ-А България – Турция 2021 – 2027 са изменени с Решение на Комитета за наблюдение от 13 март 2023 г.

Ревизираните Насоки можете са публикувани на интернет страницата на програмата, както и по-долу.

Актуализираният срок за подаване на Стратегическо проектно предложение е 23март2023 г., 17:00 ч. българско местно време.

Напомняме Ви, че надпреварата за наградите REGIOSTARS 2023 е в ход!

Искаме да Ви насърчим да предложите интересни проекти и тази година за първи път да имаме български победител!

Крайният срок за подаване на предложенията е 31.05.2023 г.

Пълните детайли за участие са публикувани на Интернет портала на ЕК https://ec.europa.eu/regional_policy/projects/regio-stars-awards_en.

С настоящето уведомление главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на иновациите и растежа отправя покана към лицата, отговарящи на условията по чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от ПМС № 302 от 29.09.2022 г. за участие като членове в състава на Комитета за наблюдение на програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г.

„Мрежи за съвместно планиране“ по програма УРБАКТ IV 2021-2027 е покана за набиране на проектни предложения за създаването на мрежи с участието на местни власти и техните партньори от цяла Европа. Поканата е насочена предимно към градските администрации, които желаят да работят с други европейски градове за разработване и изпълнение на интегрирани планове за действие, в отговор на споделени местни предизвикателства.

Индикативна годишна работна програма за 2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика 2021-2027 г., съгласувана от Комитета за наблюдение на програмите на Република България по фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика за периода 2021-2027 г. на заседание, проведено на 07.02.2023 г.

Индикативна годишна работна програма за 2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Вътрешна сигурност“ 2021-2027 г., съгласувана от Комитета за наблюдение на програмите на Република България по фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика за периода 2021-2027 г. на заседание, проведено на 07.02.2023 г.

Индикативна годишна работна програма за 2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г., съгласувана от Комитета за наблюдение на програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на заседание, проведено на 06.02.2023 г.