Новини

Поради възникнал технически проблем с комуникационна инфраструктура, поддържана от Държавната агенция „Електронно управление“, днес 5 юли 2021 г. след 15:00 ч. Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) и предоставяните от нея услуги не са налични. Работи се по бързото отстраняване на проблема.

След възстановяване на системата, ще Ви уведомим своевременно.

Извиняваме се за причиненото неудобство и оставаме на разположение за оказване на съдействие на support2020@government.bg

На 15 юли 2021 г. от 10:00 ч. ще се състои обществено обсъждане на Споразумението за партньорство между Република България и Европейската комисия (ЕК) за програмен период 2021-2027 г. С оглед на епидемичната обстановка в страната обсъждането ще се проведе дистанционно, в реално време, чрез платформата Webex.

Европейската комисия провежда публични консултации за т.нар. индивидуални сметки за обучения, в които ще се натрупват и изразходват услуги за включване в обучения. С тях ще се гарантира правото на обучение на всеки гражданин на Европейския съюз.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, обявява конкурс за избор на външни контрольори и за включването им в бази данни за осъществяване на първо ниво на контрол (ПНК) на български партньори в проекти по многонационалните програми за териториално сътрудничество и на техническата помощ по програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП, разходите по договорите за осъществяване на ПНК по програмите за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020 и ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 за периода 2014 - 2020 г.

Стартира процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, от Северен централен район от ниво 2, за участие в работна група за изработването на териториална стратегия за интегрирани мерки по Цел на политиката 5 „Европа по-близо до гражданите“, на програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния – България 2021-2027 г.

Във връзка с процеса на програмиране за програмен период 2021 - 2027 г. с Постановление № 142 на Министерския съвет от 7.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г. (ПМС № 142/2019 г.) се създава тематична работна група за разработване на Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация.

Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от европейските фондове в България през програмния период 2021 – 2027 г. Това е документът, в който се определя стратегията на държавата членка и нейните приоритети за изпълнение на Кохезионната политика на Европейския съюз и Общата политика в областта на рибарството.

Съгласно чл.26, ал.1 и ал. 3  на ПМС №162/12.07.2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020, Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020  ежегодно следва да изготви и публикува проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за следващата календарна година.

Уважаеми потребители,

Информираме Ви, че за времето от 10.00 ч. на 29.08.2020 г. (събота) до 09.00 ч. на 30.08.2020 г. (неделя), Държавна агенция „Електронно управление“ ще извърши планирана техническа профилактика на комуникационно оборудване и изчислителни ресурси в Центрове за данни на Държавния хибриден частен облак.

В тази връзка Единният информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg няма да е наличен за периода на профилактиката и е възможно да има смущения в работата на Системата.