Новини от ОИЦ

ОИЦ-Варна се включи в информационна среща по обявената покана за нaбиране на проектни предложения по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ от Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021 г. 

Възпитаници на Професионалната гимназия по икономика „Робер Шуман” в Разград започнаха учебната си практика в Областния информационен център (ОИЦ) - Разград.

Общо 14 младежи и девойки от 10-ти и 11-ти класове ще проведат стаж в рамките на 64 учебни часа в ОИЦ. Гимназистите се обучават в специалностите „Икономика и мениджмънт”, „Митническа и данъчна администрация” и „Счетоводство”.

В първия ден от практиката младежите се запознаха с екипа на организацията-домакин, както и с дейността и услугите, предоставяни от мрежата от ОИЦ в страната.

Общинският съвет във Варна даде съгласие за поемане на общински дълг и упълномощи кмета на общината да издаде запис на заповед в полза на Министерството на енергетиката за изпълнение на проект „Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в район „Младост“, кв. 16, „Възраждане“ III м.р. и „Възраждане“ IV м.р. на Община Варна“. Общата му стойност е 1,3 млн. лв.

На изнесена приемна на площада пред Община Камено експертите на Областен информационен център – Бургас се срещнаха с представители на местния бизнес, земеделски стопани и заинтересовани граждани. На присъстващите бяха представени възможностите за финансиране по ПРСР и предстоящите мерки за подкрепа с оборотен капитал на засегнатите от противоепидемичните мерки бизнеси по ОПИК.

Община Габрово вече има нов инструмент за връзка с гражданите – мобилно приложение, наречено Komitet.bg, насочено към колективно развиване на добри градски идеи.

Областният информационен център-Варна проведе среща с бенефициенти от Община Провадия. По време на разговорите бяха обсъдени постиженията, както и трудностите, с които те са се сблъсквали при реализирането на проекти с европейско финансиране. Беше коментирана ролята на местните инициативни групи, които улесняват достъпа до европейски средства, както и възможностите за партньорства и подаване на проектни предложения по програма „Еразъм+“.

Местна инициативна група Исперих продължава приема на проектни предложения по Мярка 21: „Исперих - отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие 2014-2020.

Допустими кандидати:

Модерен комплекс за производство на млечни продукти ще бъде изграден във ветринското село Неофит Рилски. Строително-монтажните дейности ще бъдат извършени по проекта „Създаване на иновативен съвременен комплекс за производство на млечни продукти“. Финансирането е осигурено от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Общият размер на инвестицията е 244 678, 07 лв. Бенефициент е фирма „Мугел“ ЕООД със седалище в Община Ветрино.

С начална пресконференция и официална церемония „Първа копка“ Община Поморие постави началото на строително-ремонтните дейности по проект „ Изпълнение на мерки по "Енергийна ефективност в периферните райони - 3" , по Договор за БФП № BG16RFOP001-2.003-0030-C02, финансиран по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014–2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На 11.06.2021 г., в Пленарна зала на Община Пазарджик, се състоя финалната информационна среща организирана от Областен информационен център Пазарджик.