Новини от ОИЦ

Областният информационен център-Варна се включи със свой щанд в десетото издание на форума „Кариери 2019“, който се организира от Икономическия университет в морския град.

Форум „Кариери“ събира на едно място фирми от различни браншове с  цел предлагане на студентите на възможности за стаж или работа, а на бизнеса – добре подготвени млади специалисти в областта на икономиката, управлението, информационните технологии и туризма.

Днес, от 10.30 часа в офиса на Областния информационен център се проведе среща с регионални медии на тема „ОИЦ-Ямбол-какво свършихме и какво предстои“.

Срещата имаше за цел да запознае медиите и чрез тях и широката общественост с дейностите и с постигнатите резултати през периода на изпълнение на проекта на община Ямбол, с който се осигури функционирането на Областния информационен център.  Той стартира през декември, 2015г. и приключи в края на месец декември, 2018г. Общата му стойност бе в размер на 312 951.47 лв.

На територията на област Разград в общините Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Разград, Самуил и Цар Калоян продължава изпълнението на проект BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми ме 2015”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Периодът за изпълнение на прoектните дейности е до края на 2020 г. Във времето дотогава следва да бъде подготвена и нормативна база, която да осигури предоставянето на услугата като държавно делегирана дейност след приключването му.

На 13.03.2019 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация - Чирпан се проведе пресконференция, свързана със стартирането на проект: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащи колектори в гр. Чирпан”, по Договор за БФП № BG16M1OP002-1.009-0003-C01, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове.

Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) домакинства на среща „Добри практики от европроекти в област Разград”. Събитието се осъществи по инициатива на млади майки от групата „Шарено вързопче – бебеносене в Разград”. Групата организира събития, посветени на бебеносенето, кърменето,  употребата на многократни пелени, захраване водено от бебето и други свързани с родителството полезни неща.

Областният информационен център-Варна се включи в международната инициатива „Startup Europe Week 2019“. Организатор на събитието е „Beehive“ - регионална организация, която с подкрепата на местната администрация, частни и обществени институции, работи за развиване на предприемачеството.

Областният информационен център-Кърджали взе участие в тематична среща с потенциални кандидати по процедура „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове“ по ОП „Иновации и конкурентоспобност“ (ОПИК) 2014 – 2020.  Ръководителят на Управляващия орган (УО) на програмата Християн Султанов и неговият екип представиха Концепцията за използване на средствата от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 за процедура по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 за подкрепа на Регионални иновационни центрове (РИЦ).

С церемония „Първа копка“ на навес по проект "Интегриран градски транспорт на град Казанлък" - Етап 1“ започва изграждането на зарядна станция за електробусите, които предстои да бъдат пуснати в експлоатация в градската транспортна мрежа на Казанлък. Ритуалът е следваща стъпка от работата по проекта с откриването на строителна площадка за обект: "Проектиране и изграждане на навесно покритие от стоманена конструкция за зарядни станции и електробуси в ПИ с идентификатор 35167.501.9465, УПИ I-9465, кв.663, гр.Казанлък.

На 15 март в гр. Каварна екипът на Областен информационен център – Добрич (ОИЦ – Добрич) проведе информационно събитие в партньорство с Областен пчеларски съюз "Добруджа". Близо 30 от членовете на съюза от общините Каварна, Балчик и Шабла се запознаха с възможностите за европейско финансиране на дейности за отглеждане на пчели и биопроизводство на мед.

На състояла се церемониална „Първа копка” в обект „ДЯ „Слънчево детство”, УПИ IV – 14 „За детска ясла”, кв. 613 по плана на ж.к. „Орел” в гр. Разград дадоха старт на строителните дейности. Събитието е в рамките на проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград”, съфинансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.