Новини от ОИЦ

Областният информационен център-Варна проведе среща в Община Бяла, по време на която представи пред широка аудитория възможностите за финансиране, заложени в Индикативните годишни работни програми (ИГРП) за 2020г. Събитието бе насочено към представители на администрацията, потенциални бенефициенти и други заинтересовани.

Община Белослав предоставя нова здравно-социална услуга на своите жители по проекта „Осигуряване на патронажна грижа чрез предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещите се лица с увреждания и възрастни хора в община Белослав“. Той се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Oбщият pазмер на безвъзмездната финансова помощ е 59 330, 88 лв.

Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хора в неравностойно положение.

Средно училище „Георги Измирлиев“ - Благоевград е с напълно обновена и модернизирана материално-техническа база със средства по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Учебното заведение е един от обектите, които бяха включени в дейностите по проект „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград“.

В Разградска област се изпълняват 15 проекта, финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”. Общият бюджет на проектите е 14 877 581 лева.

Във всичките шест селски общини от региона се изпълняват проекти за реконструкция на улична мрежа и тротоари в общинските центрове или съставни села на обща стойност почти 7 млн. лева.

Практически указания и образци на документи, които да гарантират на гражданите от уязвимите групи ефективен достъп до правосъдие, са изработени и внедрени в Районен съд – Русе, стана ясно на кръгла маса, посветена на извършените до момента дейности по проект „Съдебната реформа под лупа“ чрез процедура „Граждански контрол върху съдебната система“ на ОП „Добро управление“ 2014 – 2020. Бенефициент на проекта е сдружение „Център Динамика – Русе“ в партньорство с Клуб „Отворено общество- Русе“ и Районен съд- Русе.  

Областният информационен център-Варна проведе среща в Община Долни чифлик, по време на която представи пред широка аудитория възможностите за финансиране, заложени в Индикативните годишни работни програми за 2020 г. Събитието бе насочено към представители на администрацията, потенциални бенефициенти и други заинтересовани.

Близо 80 представители на образователни и обучителни институции и организации, общински служители и медии присъстваха на провелата се информационна среща „Европейски средства за образованието 2020“, организирана от Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич), в партньорство с Община град Добрич.

Екипът на ОИЦ-Кърджали  присъства на официална церемония по откриване на обект: „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сграда на СУ „П.Р.Славейков“ в гр. Кърджали" по проект „Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали” със средства от ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.".  Проектът е насочен към 4723 ученици, които се обучават в петте образователни институции и 130 деца, които посещават детска градина „Мир“ след  нейното възстановяване.

Удължава се срокът, в който Община Враца ще продължи да предоставя безплатен обяд на 120 потребители. Социалната услуга се осъществява чрез реализиране на дейностите по проект „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“ към Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

Проект „Патронажна грижа в Община Кюстендил“ се изпълнява от септември 2019 г., но едва сега стартира неговото същинско изпълнение. За това информира Радмила Рангелова,  зам.-кмет  „Социални дейности и проекти“. Социалната услуга „Патронажна грижа“ включва предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещите се лица с увреждания и възрастни хора в техните домове на територията на град Кюстендил и селата от общината.