Новини от ОИЦ

Две разградски фирми - бенефициенти на европейски средства по оперативните програми „Развитие на конкурентоспсобността на българската икономика” 2007-2013 г. и „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. пренастроиха производствените си бази и вече произвеждат предпазни маски и защитни облекла за нуждите на страната ни за преодоляване на пандемията от коронавируса COVID - 19.

Сдружение Местна инициативна група Луковит – Роман отвори за второ кандидатстване процедура BG05M9OP001-2.091 – „МИГ Луковит-Роман - Предоставяне на социални и здравни услуги в общността в общините Луковит и Рома“.

Общата цел е подобряване качеството на живот на хора с увреждания и хора над 65 г. възраст чрез осигуряване на достъпни интегрирани социални и здравни услуги.

Нов проект ще подобри материалната база на Домашен социален патронаж в Община Ловеч. Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова депозира на 25 март 2020 г. проектно предложение „Оборудване и модернизиране на Домашен социален патронаж в Община Ловеч“ в Министерството на труда и социалната политика.

Проектът включва закупуване на оборудване и обзавеждане за двете кухненски бази на социалната услуга в Ловеч и с. Дойренци.

На 31.03.2020 г. „Системно интегриране” ЕООД проведе второто, финално информационно събитие по проект № BG16RFOP002-3.004-0108-C01 „Устойчиво развитие и икономически растеж чрез внедряване на нови технологии за повишаване ресурсната ефективност в „Системно интегриране” ЕООД”, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На 10 точки в Община Девня е осигурена безжична връзка с високоскоростен WiFi. Изградената система за безплатен интернет на обществени места е реализирана чрез европейската инициатива WIFI4EU. 

Областният информационен център (ОИЦ) – Разград за поредна година се включи във връчването на награди за призьорите в националния ученически журналистически конкурс „Григор Попов”. Конкурсът се организира и проведе за осми пореден път от Центъра за ученическо техническо и научно творчество (ЦУТНТ) – Разград, Община Разград, РУО-Разград и Националния дворец на децата, и е в чест на бележития разградски журналист след Освобождението.

Предприятия и самонаети лица могат да получат безвъзмездна финансова помощ до 5000 лв. по процедура BG05M9OP001-1.054 „Подкрепа за устойчив бизнес“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОПРЧР 2014-2020 г.).

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обявява прием по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на стратегия за Водено от общностите местно развитие, финансирана от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. Размера на безвъзмездната финансова помощ по приема е 300 000,00 лева.

СУ „Васил Левски“ във Вълчи дол ще бъде обновено с европейски средства по проекта „Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол – основен ремонт и реконструкция на СУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол“. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Общият бюджет на проекта е 926 264.94 лв. Бенефициент е Община Вълчи дол.

Разград е сред българските общини, подписали споразумения с Европейската комисия за отпускане на безвъзмездни средства в рамките на механизма за свързване на Европа WiFi4EU.

Въпреки обявеното извънредно положение в страната във връзка с пандемията от коронавируса COVID - 19, дейностите по монтиране на съоръженията за предоставяне на безплатен безжичен интернет достъп на обществени места в града продължава.