Новини от ОИЦ

Варненският бул. „Васил Левски“ беше ремонтиран в участъка от ул. „Подвис“ до бул. „Осми Приморски полк“ по проекта „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“. Той се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Участниците в нея се научиха как да разработват проекти и имат идея да кандидатстват пред  Eвропейския корпус за солидарност

В информационна среща на 16 август 2019 г. Областен информационен център – Кърджали представи процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) чрез подбор на проектни предложения „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“ (ОПОС). Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени, е 9 141 202 лв.

261 потребители от община Русе и 33-ма  от община Сливо поле ще се ползват от почасови интегрирани здравни и социални услуги в своите домове. Шанс за това им дава проект  по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 с бенефициент Община Русе. 

Започва изпълнението на проект по ОП „Околна среда“ 2014 – 2020 за проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци от общините Русе, Сливо поле, Иваново, Тутракан, Ветово, които са членове на Регионалното сдружение за управление на отпадъците (РСУО). Като съоръжението заработи се очаква до 2023 г. количеството на депонираните битови отпадъци да намалеe с 52 % и да се удължи живота на регионалното сметище, стана ясно днес на началната пресконференция.

       Областният информационен център – Русе представи пред потенциални бенефициенти процедура „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“  по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020.  Нейният общ бюджет  е 9 141 202 лева. 

Община Разград е бенефициент по проект № BG05M9ОP001-2.040-0109-C01 „Създаване на звеното за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Домашен социален патронаж гр. Разград”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

За изпълнение на проектните дейности се набира следния персонал:

В информационна среща на 15 август 2019 г. Областен информационен център – Монтана представи процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) чрез подбор на проектни предложения „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“ (ОПОС).

Приключи ремонтът на бул. „Осми Приморски полк“ - в участъка от бул. „Васил Левски“ до бул. „Христо Смирненски“, по проекта „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“. Той се изпълнява по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Строително-монтажните дейности са на стойност 3 32 048 лв., от които 2 183 391 лв. са безвъзмездна финансова помощ.

Варненският общински съвет даде съгласие Община Варна да подаде проектно предложение „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Варна“ в качеството си на бенефициент по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, финансирана от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 1 587 301 лв. Целта на проекта е обновяване на осем жилищни сгради във Варна и намаляване разходите за енергия.