Новини от ОИЦ

Нова многофункционална комбинирана спортна площадка ще бъде изградена в ОУ „Д-р Петър Берон“ в авренското село Приселци. Дейностите по строителство и оборудване ще бъдат изпълнени по проекта „Реконструкция, ремонт и оборудване на спортна площадка в ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Приселци, община Аврен“. Финансирането е осигурено от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Общата стойност на проекта е 97 776 лв. Бенефициент е Община Аврен.

В изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР),  финансирана от Програмата за развитие на селските райони, Местната инициативна група Завет-Кубрат подготвя прием на проекти по процедура BG06RDNP001-19.385 МИГ Завет-Кубрат подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.

Цел на процедурaта e подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятията от хранително-преработвателната промишленост на територията на МИГ.

Местна инициативна група „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ подписа с бенефициенти първите два договора по мерки от Стратегията си, финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

Проектът на Община Ветрино по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ е за ремонт на обекти, свързани с културния живот в общината - сградите на читалищата в селата Ветрино и Белоградец. Общата му стойност е 234 990 лв. Изпълнението на дейностите трябва да приключи до 02.06.2023г.

Пилотно въведена иновативна система за намаляване на количеството използвани суровини и по-ефективно управление на отпадъците от производството на сухи строителни смеси, представи „Марисан и Колев“ АД  в хотел „Космополитът“, гр.Русе, пред заинтересовани представители на бранша, партньори, Областния информационен център – Русе и местни медии. Проведените от предприятието информационен ден и кръгла маса имаха за цел да популяризират ефекта от реализираната иновация, като идеята е да се постигне мултиплициращ ефект.

Фирма „Механичен завод” АД изпълнява проект BG16RFOP002-3.004-0156-C01/23.11.2018 “Подобряване на ресурсната ефективност на Механичен завод АД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Общият бюджет на проекта възлиза на 1 440 100.00 лв., като безвъзмездното съфинансиране от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е в размер на 993 669.00 лв. или 69% от общите допустими разходи по проекта. Останалите средства се осигуряват от бенефициента.

С първа копка в гр. Гоце Делчев дадоха старт на строителството по проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци за РСУО Гоце Делчев“. Проектът се  финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Напредва работата по проекта за изграждане и реконструкция на 22, 5 км. магистрални и довеждащи водопроводи и 81 км. канализационни мрежи във вилните зони и курортните комплекси на север от Варна. В момента са обявени процедури по избор на изпълнители. Проектът „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК- Варна“ ООД“ се финансира от ОП „Околна среда“ 2014-2020г. и е на обща стойност 138 372 401.80 лв., от които 96 760 214.66 лв. са безвъзмездна финансова помощ. Бенефициент е ВиК-Варна.

На 29 май 2020 г. в офиса на Местна инициативна група Завет - Кубрат в гр. Завет, председателят на Управителния съвет на сдружението Халиме Добруджан подписа първия договор с частен бенефициент към Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ-а.

Проектът „Модернизация на земеделското стопанство на ЗС Силвия Петрова” е по процедура BG06RDNP001-19.047 МИГ Завет - Кубрат, в рамките на подмярка 4.1 „Инвестиции в материални активи” на СВОМР. Бенефициент е Силвия Петрова от град Кубрат.

Със символична първа копка бе даден старт на строежа на модерно спортно игрище в Община Дългопол. Проектът „Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Дългопол в ПИ №24565.502.1728 по плана на гр. Дългопол, община Дългопол“ се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Общата му стойност е 97 482.76 лв. Бенефициент е Община Дългопол.

На 4 юни 2020 г.  (четвъртък) от 13:00 ч., Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ)  ще проведе онлайн дистанционен информационно-обучителен семинар на тема „Отглеждане на сорго, суданка и техните хибриди в отговор на климатичните промени. Разпространение, значение и технология на отглеждане”.

При провеждане на обучението ще бъдат използвани съвременни информационни и комуникационни технологии - онлайн платформата ZOOM. Включването ще бъде възможно през електронно устройство (телефон, лаптоп, компютър) с достъп до интернет.