Новини от ОИЦ

СЛУЖБАТА ПО ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В ПРОВАДИЯ ПЕСТИ ТОК СЛЕД РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ЕВРОПРОЕКТ

Сградата на Службата за пожарна безопасност в Провадия бе обновена с финансиране по Оперативна програма  „Региони в растеж“ 2014–2020 г. Бенефициент по проекта „Подобряване на  енергийната ефективност на сградата на Районна служба Пожарна безопасност и защита на населението - Провадия“ е общината. Той е с общ бюджет в размер на 148 393 лв. Стартирал е на 8 юни 2018-та и приключва на 4 февруари тази година, стана ясно днес на финалната пресконференция по проекта.

ОИЦ-ВАРНА БЕ ДОМАКИН НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ОП „ХРАНИ“

Експерти от Агенция „Социално подпомагане“ запознаха представители на общини от областите Варна и Добрич с всички новости при работа по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица. На информационна среща в ОИЦ-Варна на доставчици на социални услуги, които работят по Приоритетна ос „Осигуряване на топъл обяд“, бяха представени последните изменения в ръководството за изпълнение и управление на договори по програмата.

ВАРНЕНСКА ФИРМА СЕ ОБОРУДВА С МОДЕРНА ТЕХНИКА С ПОМОЩТА НА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

Варненската фирма ЕКОТРАНС 2010“ ЕООД закупи нова модерна техника за цеха си с финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020 г. Проектът „Повишаване на енергийната ефективност в ЕКОТРАНС 2010 ЕООД чрез инвестиция в ново енергоспестяващо оборудване“ е на стойност 1 645 900 лв. Бенефициентът участва със съфинансиране в размер на 484 590 лв. Проектът е стартирал на 30.11.2017 г. и ще приключи на 30.05.2019 г.

ВАРНЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЩЕ ПОДОБРЯВА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ С ПОМОЩТА НА ПРОЕКТ ПО „ЕРАЗЪМ+“

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ ще си сътрудничи с организации по публична администрация и висши училища от Словакия, Холандия, Чехия, Румъния, Словения и Унгария в съвместната работа по проекта „Подобряване на качеството на образованието в публичната администрация – PAQUALITY“ по Програма „Еразъм+“, дейност „Стратегически партньорства“. Бюджетът му е 384 668 евро, а срокът за изпълнение 36 месеца – от 01.09.2018г. до 31.08.2021г.

НЕМСКИ ИНВЕСТИТОР ВЪВ ВИДИН ТЪРСИ РАЗШИРЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ СИ КАПАЦИТЕТ С ПОДКРЕПАТА НА ОПИК

Екипът на Областен информационен център-Видин стартира поредица от срещи с бизнеса и посещения на място във фирмите за представяне на възможностите за финансиране от Европейските фондове

Чуждестранен инвеститор от Германия, който има производствено предприятие във Видин, ще търси разширение на производствения си капацитет с подкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК). Това стана ясно на среща на собственика и ръководството на предприятието с екипа на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин).

УО НА ОПИК ПРЕДСТАВИ ПРЕД БИЗНЕСА В РУСЕ ПРОЦЕДУРА „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА МСП“

     Екип на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ , Управляващ орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, представи днес в Русе условията за кандидатстване по процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП“ .  В подготовката и осъществяване на информационния ден взе участие и Областният информационен център – Русе.

ОИЦ-ВАРНА ВЗЕ УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЦЕДУРАТА „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП“

Екипът на Областния информационен център-Варна взе участие в информационен ден за представяне на процедурата „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“. Кампанията е организирана от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в качеството й на Управляващ орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, а Варна е домакин на първото от поредица събития.

МИГ – Исперих одобри проект за развитие на предприемачеството в общината

Председателят на Управителния съвет на СНЦ „МИГ - Исперих” Даниел Димитров и Галина Иванова, председател на УС на СНЦ „Зорница” бенефициент, подписаха първия договор за изпълнение на проект „Предприемачество - перспектива за успешно развитие” по процедура BG05M9OP001-1.035 „МИГ ИСПЕРИХ ОПРЧР1 Развитие на предприемачеството” от стратегията за Водено от общностите местно развитие. 

Основната цел на проекта е увеличаване броя на включените в самостоятелна заетост и допринасяне за създаването и развитието на устойчив малък бизнес в Лудогорската община.

По-добро обучение и личностно развитие на децата от шест детски градини в Русе отчетоха по проект, финансиран чрез ОП НОИР

Над 600 деца са постигнали двете най-високи нива по скалата на Уекслер за детска интелигентност и са започнали първи клас с отлична подготовка, отчете на заключителна пресконференция екипът на проекта  BG05М2ОР001-3.001-0035 „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“. Бенефициент на проекта е Община Русе, а нейни парньори са детските градини „ Детелина“, „Звездица“ , „Снижанка“, „Русалка“, „Зора“ и „Незабравка“.  Финансирането е от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.

НАД 27,5 МЛН. ЛЕВА ВЛИЗАТ В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ПО ЕВРОПРОЕКТИ ПРЕЗ 2019 Г.

39% от средствата, заложени в бюджета на община Благоевград за 2019 г., се очаква да постъпят като финансиране на проекти по програми на Европейския съюз и други международни програми. Това стана ясно по време на обществено обсъждане на общинския бюджет, съобщават от Областен информационен център – Благоевград.