Новини от ОИЦ

Хора в неравностойно положение от Община Долни чифлик намериха препитание с помощта на проекта „Създаване на общинско социално предприятие „Благоустройство и озеленяване“, финансиран от  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Общият му бюджет е 391 020 лв., от които 332 367 лв. са безвъзмездна финансова помощ.

Близо 40 младежи и преподаватели от България, Белгия, Италия, Норвегия и Румъния участваха в информационното събитие „Младите предприемачи в Европа“ организирано от Областен информационен център – Добрич (ОИЦ - Добрич). То бе част от работна среща по проект „Насърчаване на предприемачеството сред младите хора чрез управление на учебна компания на европейско равнище на обучение“, финансиран по програма „Еразъм+“, КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, сектор „Училищно образование”.

На 16 октомври 2019 г. се подписа първият договор за финансиране на проект по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат.

Проектът е на Община Кубрат, подаден за кандидатстване по Процедура BG06RDNP001-19.030 в рамките на прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Местна инициативна група „Долни чифлик и Бяла“ обяви втори прием по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият финансов ресурс по процедурата е 430 322,25 лв., остатък след първия прием. Проектни предложения могат да се подават до 15.11.2019 г.

Десетки ученици се регистрираха за обявените позиции в Областния информационен център-Варна в рамките на инициативата „Мениджър за един ден“ на Джуниър Ачийвмънт България. Нейното 18-то издание ще се проведе на 7 ноември под надслов „Вдъхнови бъдещето“.

Обществената поръчка за избор на изпълнители на строително-монтажни работи на стойност 1 048 759.49 лева, без включен ДДС, е в рамките на проект „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в община Цар Калоян”. Проектът се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Две са обособените позиции. По първата се предвижда да се ремонтират четири улици в общинския център, с обща дължина 6 185.21 метра. Втората позиция включва рехабилитация на седем улици в село Езерче с обща дължина 12 648.76 м.

Местна инициативна група „Долни чифлик и Бяла“ обяви втори прием по Мярка 1 от Стратегията си „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“, финансирана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Проектни предложения могат да се подават до 15.11.2019 г.

Екипът на Областен информационен център - Кърджали (ОИЦ-Кърджали) проведе изнесена приемна в община Крумовград, която е част от информационната кампания на центъра във всички общини на област Кърджали. Посетителите на мобилния офис бяха запознати с акцентите от предстоящите за отваряне мерки от Програмата за развитие на селските райони и проектите на Индикативни годишни работни програми за 2020 г.

В рамките на проект „В Европа – децата в страната на чудесата” по програма „Еразъм+”, Основно училище „Иван Сергеевич Тургенев”  гр. Разград, като водеща организация и координатор на събитията и мобилността, днес бе първият домакин на чуждестранните си партньори за обмен на добри практики. Гостите са от училища в Полша, Словения, Турция, Испания, Португалия и Италия.

Областният информационен център-Варна се включи в международна кръгла маса по проекта FIN-TECH „A FINancial supervision and TECHnology compliance training programme“, финансиран по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Общият му бюджет е 2 500 000 евро. Партньори по проекта са 24 университетски и технологични организации от Германия, Швейцария, Обединеното кралство, Румъния, Италия, Гърция, Португалия, Франция, Ирландия, Люксембург, Словения, Полша, Хърватия, Испания, Словакия, Литва, Чехия, Белгия, България, Финландия, Австрия.