Новини от ОИЦ

Земеделският стопанин Бейсим Руфад от село Белинци в община Исперих изпълнява проект „Закупуване на земеделска техника за отглеждане на трайни насаждения”. Той е подкрепен по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ Исперих, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Проектът цели оптимизиране на приходите от стопанската дейност, което да доведе до по-висока конкурентоспособност на пазара.

Продължава изпълнението на дейностите по проект BG16RFOP001-1.004-0013-C01 „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ТД на НАП-Бургас (ул. "Цар Петър" №5Б)“, финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020.

След сградата на Пожарната, това е втората институция в града, която предстои да  модернизира материалната си база с европейско финансиране.

Професионалната гимназия по електротехника и електроника „М. В. Ломоносов“ в гр. Горна Оряховица официално откри обновената си сграда. Дейностите по реконструкция са извършени по проект „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 17 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Велико Търново, Габрово, Ловеч и Русе“. Финансирането е по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Общата стойност на ремонта в ПГЕЕ в гр.

С европейски средства земеделски производител ще създаде трайни насаждения с лавандула и ще закупи специализирана техника за отглеждането й в землищата на селата Стефан Караджа и Генерал Колево, Община Вълчи дол. Проектът се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез МИГ „Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Бюджетът на проекта е в размер на 139 334, 45 лв.

От началото на програмния период 2014-2020 г. до края на 2021 г., в Лудогорието по оперативните програми „Развитие на човешките ресурси”, „Храни”, „Иновации и конкурентоспособност”, „Региони в растеж”, „Наука и образование за интелигентен растеж”, „Добро управление” и „Околна среда”, са сключени 432 договора за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 99 817 790 лева. Реално изплатените средства по тях са 66 508 029 лева.

На 08.01.2022 г. в сградата на новопостроения по европейски проект Морски клуб „Кария“, гр. Шабла се проведе първата информационна конференция по проект „Популяризиране на наследството на Черно море”. Проектът се осъществява чрез Стратегията за ВОМР на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“, с финансовата подкрепа на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство и Националния бюджет на Република България.

На 14 януари 2022 г., в залата на Общински съвет – Ловеч, Областният информационен център проведе информационна среща с представители на общинска администрация и кметове на малки населени места от община Ловеч. Екипът на центъра представи пред кметовете и кметските наместници възможността да кандидатстват по Национална кампания „За чиста околна среда 2022 г.“ на Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

„Агриел” ЕООД започна изпълнението на проектЗакупуване на земеделска техника и монтиране на капково-напоителна система”. Той е подкрепен по мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанствана Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Исперих. Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.   

Продължават дейностите по проект „Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Съоръжението се реализира с партньорство на общините Бургас, Несебър и Поморие.

Местна инициативна група „Девня - Аксаково“ обяви прием на проектни предложения по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 300 000 лева.