Новини от ОИЦ

ОИЦ-Варна проведе информационна среща в Община Девня. В нея се включиха представители на местната администрация и бизнеса, както и други заинтересовани. По време на събитието бяха представени дейностите и услугите, които предоставя центърът.    

Във връзка с текущия прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001–19.385 МИГ Завет-Кубрат, подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Стратегията за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат, на 10 и 11 август 2020 година ще бъдат проведени три  информационни срещи, както следва:

От 257 микро и малки предприятия в Северозападна България, сключили до края на юли договори за безвъзмездна финансова подкрепа за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, 103 развиват своята дейност в област Плевен. Те получават общо 859 382.44 лв. от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Привлечената безвъзмездна финансова помощ (БФП) е чрез стратегиите на Местните инициативни групи „Добричка“, „Балчик-Генерал Тошево“, „Тервел-Крушари“ и Местната инициативна рибарска група „Шабла-Каварна-Балчик“.

Концерт на открито с изпълнения на творби от Й. С. Бах и А. Пиацола ще се проведе в двора на Археологическия музей във Варна тази вечер от 20:30 часа. Музикалното събитие е част от дейностите по реализацията на проекта FESTIVALLINKS, финансиран по програма „Творческа Европа“ 2014-2020, подпрограма „Култура”, направление „Европейско сътрудничество”. Общият му бюджет е 366 705 евро, а продължителността – от 1.06.2018 г. до 30.11.2020 г.

На 5 август 2020 г., екипът на Областен информационен център – Ловеч проведе последната от този информационен цикъл „Открита приемна“ в град Ловеч. В пазарния ден за града ни много хора посетиха мобилния щанд на ОИЦ, който традиционно бе разположен на централно и комуникативно място, пред сградата на Община Ловеч.

Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) - Разград разработи 10 проектни идеи и инвестиционни предложения и ги депозира за включване в Плана за интегрирано развитие на община Разград (ПИРО) за периода 2021-2027 г. 

Предложенията съдържат инициативи за модерно икономическо развитие, подобряване на инфраструктурата, благоустрояване на градската среда, повишаване атрактивността на града и общината, привличането на туристи от страната и чужбина.

От 1 август Община Велико Търново стартира изпълнението на дейностите по проект „Разкриване на комплекс от социални услуги за деца“ по процедура BG05M9OP001-2.019 – „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства” – КОМПОНЕНТ 1. Административният договор между Община Велико Търново и Министерство на труда и социалната политика е подписан на 15 юли т.г., като предвидените по проекта дейности са със срок на изпълнение от 24 месеца.

ОИЦ-Варна проведе информационна среща в село Цонево, Община Дългопол. По време на събитието бяха представени актуални възможности за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Особен интерес предизвикаха подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства“ и целевият прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Въпроси бяха отправени и във връзка с приема по подмярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“.

На 05.08.2020 г. (сряда) от 11:00 часа, ОИЦ–Кърджали проведе информационна среща в община Джебел. Експертите от Областния център предоставиха информация за проектно финансиране по Програмата за развитие на селските райони и за безвъзмездно финансиране по Оперативните програми за 2020 г.  С представителите на общинска администрация бяха коментирани възможностите за общините през предстоящия програмен период 2021-2027, интегрираните териториални инвестиции и финансовата рамка за България, включително инструментите за справедлив преход и заемните инструменти.