Новини от ОИЦ

Местната управа подписа договор за изпълнение на проект BG05SFPR002-2.001-0026-C01 „Грижа в дома в община Лозница”, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. 

Бюджетът на проекта е в размер на 368 144 лева, които са изцяло безвъзмездни средства.

В рамките на дейностите 67 възрастни и хора с увреждания от общината ще бъдат подкрепени от новата социална услуга в домашна среда.

       Община Русе проведе информационно събитие по проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“, финансиран от ФМ на Eвропейското икономическо пространство (ЕИП) 2014-2021 г. В рамките на събитието екипът за управление на проекта запозна аудиторията с извършената до момента работа от началото на февруари 2021 г. до момента.

Местна инициативна група (МИГ) Исперих подготвя прием на проектни предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Представители на Община Ветрино са се включили в обучение на тема „Разширяване капацитета на общинските служители за придобиване на ключови компетенции при работа с представители на местните общности и уязвимите групи“.

Политиките на сближаване на ЕС допринасят за развитието на община Казанлък. Кохезионната политика засяга всеки гражданин и всеки, който посещава града. Около това мнение се обединиха участниците в местната конференция по проект "Европа в България: Общо бъдеще", която се състоя в Националния пресклуб на Българската телеграфна агенция (БТА) в Казанлък. Проектът се изпълнява от БТА с подкрепата на Европейската комисия. 

Със заключителна конференция днес в Благоевград приключиха дейностите по проект "Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари”, съфинансиран от ЕС чрез Интеррег ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество Република България – Република Северна Македония 2014 – 2020. Водещ партньор по проекта е Сдружение на югозападните общини и той се изпълнява в сътрудничество с Център за развитие на Югоизточния планов регион на Р Северна Македония. Общата стойност на проекта е 395 361,14 евро.

Сдружение „Европейски институт за културен туризъм „Еврика“ Добрич организира демонстрационни събития по проект BSB-1130 „Туризъм, културно наследство и креативност“, подкрепен от Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество “Черноморски басейн 2014-2020”, финансирана от Европейския инструмент за съседство. Събитията са насочени към туроператори и представители на туристически бизнес.

През декември 2022 година Професионалната гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух” в Исперих стартира проект „Ученически практики - 2”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОПНОИР) 2014 – 2020 г.

На 23.01.2023 г. е подписан Административен договор с Държавен фонд „Земеделие“ и МИГ Кирково-Златоград за изпълнение на проект „Децата на Златоград по пътя на народните традиции с усмивка и надежда“ на Детска градина „Снежанка“ гр. Златоград. Размерът на договора е 14 539,60 хил. лв. - 100% безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград”, финансиран по Програма за развитие на селските райони чрез МИГ Кирково-Златоград.

Областният информационен център-Варна се включи в оглед на ремонтните дейности на сцена „Филиал“ в Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ заедно с кмета на общината Иван Портних и Даниела Димова – директор на Театрално-музикален продуцентски център-Варна. Сцената, която се намира в съседство с офиса на ОИЦ-Варна, ще бъде основно реновирана по проекта „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ – Варна“. Финансирането е осигурено от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Общата стойност на инвестицията е 6 825 503, 85 лв. Бенефициент е Община Варна.