Новини от ОИЦ

През 2021-ва екипът на Областен информационен център (ОИЦ) - Разград ще проведе 20 информационни събития сред които две обиколки във всички общини от областта. На тях ще бъдат представени актуални възможности за кандидатстване по европейските програми, ще се популяризират успешни проекти и ще се разясняват различни аспекти за новия програмен период 2021-2027 г. Планират се пeриодични срещи с представителите на печатните и електронните медии.

Всички събития ще се състоят при съблюдаване на въведените в страната противоепидемични мерки за превенция от Covid-19.

В Областен информационен център - Велико Търново се проведе първата за тази година работна среща на екипа на центъра с г-н Деян Дончев, регионален координатор на Национална селска мрежа (НСМ) за Великотърновска област.

Със заключителна пресконференция приключиха дейностите по изпълнение на проект „Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на Община Струмяни”. Бенефициент по проекта е Община Струмяни, а центровете са изградени в село Каменица.

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане Община Ветрино ще осигурява топъл обяд на свои жители в неравностойно положение. Местната администрация кандидатства по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“.

До 30 юни 2021 г. Община Разград ще продължи да доставя хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите) по домовете на възрастни хора над 65 години, хора с увреждания, възрастни в риск, в т.ч. и поставени под карантина във връзка с Covid -19.

Услугите се предоставят по изпълняван от Общината проект, в рамките на процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Уважаеми дами и господа, 

Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в заключително събитие, организирано по проект „Безопасни училища: Разработване на онлайн платформа за безопасни и добре подготвени училища“ по Програма "Еразъм +", което ще се проведе онлайн на 21.01.2021 г. от 14.00 ч. 

Екипът на Областен информационен център София-град и София област (ОИЦ-София) представи на онлайн информационна среща втори работен проект на програма „Околна среда“ 2021-2027.

След подписване на допълнително споразумение, срокът за изпълнение на проекта „Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол“ бе удължен. Той се финансира по две оперативни програми едновременно - „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Общият му бюджет е 1 024 712,13 лева, от които 635 019, 23 лева са от ОПРЧР. Бенефициент е Община Вълчи дол.

1 315 777 482 лв. са договорени за изпълнението на проекти на територията на Благоевградска област от началото на програмния период до края на месец декември 2020 г. Сумата е с 15 488 480 лв. повече, в сравнение с последния отчетен период през ноември миналата година, сочи справка на Областен информационен център – Благоевград, представена по време на онлайн пресконференция днес.

На официална церемония кметът на община Разград Денчо Бояджиев, областният управител Гюнай Хюсмен и директорът на Центъра за работа с деца на улицата Катя Радева прерязаха лентата на реновирания обект. 

Центърът е изграден по проект BG16RFOP001-1.023-0004-C01 „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.