Новини от ОИЦ

Лудогорската община започна изпълнението на проект „Патронажна грижа в Община Исперих”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Целта на проекта е предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за хора с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.

Деца и младежи на възраст от 7 до 18 години ще имат възможност да се включат безплатно в образователния модул „Сини изследователи“, който ще се осъществи по проект № BGENVIRONMENT - 2.003-0003 "Прилагане на мерки за намаляване на морските отпадъци в Бургаския залив" по „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“ в рамките на програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 -2021 г.,

На 12.04.2021 г. се проведе онлайн съвместна пресконференция по проект № ROBG-393 Интегрирано управление на риска и ефективни реакции на органите за гражданска безопасност“, финансиран от Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г., приоритетна ос 3 „Безопасен регион“. Водещ бенефициент е Община Овидиу, Румъния, а партньори са Община Шабла и Фондация „Идеин Развитие“, гр. Русе. Безвъзмездната финансова помощ е 988 827,18 евро, като бюджета на Община Шабла е 409 407,64 евро.

На 20.04.2021 година (вторник) от 11:00 часа ще се проведе онлайн откриващо събитие по проект „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“. Бенефициент на проекта е Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“. Регистрация за участие в събитието може да направите до 19.04.2021 г. (понеделник) включително на следния линк: https://form.jotform.com/211014354867352

На 15.04.2021 г. (четвъртък), Областен информационен център – гр. Хасково проведе в община Димитровград онлайн публично информационно събитие на тема: „Прилагане на интегрирания териториален подход през програмен период 2021-2027 г.”.

С официална церемония „Първа копка“ в Благоевград стартираха дейностите по проект „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за регионална система за управление на отпадъците на Регион Благоевград“. Проектът е по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Бенефициент по проекта е Община Благоевград и той се изпълнява в партньорство с общините Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево.

От началото на програмния период 2014-2020 г. до края на март 2021 г., в Лудогорието по оперативните програми „Развитие на човешките ресурси”, „Храни”, „Иновации и конкурентоспособност”, „Региони в растеж”, „Наука и образование за интелигентен растеж”, „Добро управление” и „Околна среда”, са сключени 390 договора за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 95 021 790 лева, като реално изплатените средства по тях са 57 202 356 лева.

ПГСС „Земя“ в град Провадия, ПГСС „Св. Георги Победоносец“ в Суворово, Професионалната гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ във Варна и Варненската търговска гимназия „Георги Стойков Раковски“ са организациите от Варненска област, одобрени за присъждане на „Еразъм“ акредитация 2020 г. в сектор „Професионално образование и обучение“.

Местната управа продължава изпълнението на проект „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от Covid-19 в Община Лозница”, финансиран от Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане.

Целева група по проекта са 300 жители на общината, за които осигуряването на храна е затруднено или невъзможно в условията на превенция от коронавируса Covid-19, както и за крайнонуждаещите се.

Целта на проекта е да намали броя на живеещите в бедност, чрез осигуряване на топъл обяд за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията и последствията от нея.

Експерти от Икономически университет - Варна, Комисията за финансов надзор, Българската финтек асоциация и представители на финтех компании у нас ще обменят мнения и опит в онлайн сесия, посветена на блокчейн технологията. Тя ще се проведе на 15 и 16 април 2021 г.