Новини от ОИЦ

Пресконференция по проект BG16RFOP002-3.004-0127-C01 „Подобряване на ресурсната ефективност в „ХЕЛФИ ПЛАСТИКС“ ООД“ се проведе на 20 февруари 2020 г. в производствената база на „ХЕЛФИ ПЛАСТИКС“ ООД  в с. Мрамор, Столична община.

На 24.02.2020 г. (понеделник), Областен информационен център – гр. Хасково проведе в община Харманли публично информационно събитие на тема: „Европа за нас”. Срещата бе насочена към младежи и представители на образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми, представяне на програма „Еразъм+“, запознаване на младите хора с техните права в ЕС с бъдещето на Кохезионната политика на ЕС през периода 2021-2027 г .

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров и заместник-министър Николай Кънчев бяха официални гости на церемонията по откриване на Посетителски информационен център на дирекция „Национален парк Рила“ в Благоевград. Изграждането на центъра е част от изпълнението на Проект „Засилване на капацитета на защитени зони чрез иновативна методология за устойчивост“ - BIO2CARE, финансиран по Програмата за Европейско териториално сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020”. Откриването на центъра съвпадна с 28-мата годишнина от обявяването на НП „Рила“ за защитена територия.

В периода 25 - 28 февруари 2020 г. Община Разград, бенефициент по проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград” ще проведе три официални церемонии „Откриване на обект”. Събитията ще се реализират в рамките на Инвестиционната програма на Община Разград по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Церемониите ще се проведат по следния график:

Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000 – Монтана отчете два проекта, по които е партньор, по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Екипът на Областен информационен център – Ловеч присъства вчера на работна среща за дискутиране на бъдещия Стратегически план за обща селскостопанска политика за периода 2021-2027 г., организирана от Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ). Събитието премина при небивал интерес – присъстваха над 200 земеделски производители, представители на Държавен фонд „Земеделие“, Областна дирекция на земеделието – Ловеч, Национална служба за съвети в земеделието, други заинтересовани лица и медии.

На официална церемония кметът на Община Разград Денчо Бояджиев и директорът на Детска градина „Славейче” - Младенка Ботева прерязаха лентата в детското заведение.

Отец Дмитрий Терзи отслужи водосвет за здраве и благоденствие, а децата от четвърта група „Слънчице”, облечени в народни носии, изпяха песни и Химна на Република България.

На 20.02.2020 г. се проведе среща в гр.Пазарджик със заместник-министъра на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева, на която стана ясно, че близо половината от финансираните проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. в Област Пазарджик са на млади земеделски производители.

На 27.02.2020 г., от 14:30 часа в гр.Стара Загора ще се проведе заключително информационно събитие за мултиплициране на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0022 „Повишаване на ресурсната ефективност в "Медина Мед" ООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, във връзка с изпълнение на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0022-C01 /23.11.2018 г. между Министерство на икономиката и „Медина Мед“ ООД.

На 18.02.2020 год. в гр. Кюстендил се проведе информационна среща за директни плащания 2020 г., организирана от Министерство на земеделието и храните (МЗХГ) и Звеното за управление на Национална селска мрежа, участие в която взе и екипът на ОИЦ – Кюстендил.