Новини от ОИЦ

“София Тех Парк“ АД ще представи изпълнението на заложените дейности по проект „Научно-технологичен парк – Фаза 2“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.  Главната цел на проекта е да привлече и насърчи иновативни идеи и проекти за продукти и услуги, като така да способства за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика и за разкриване на нови работни места. Крайният срок за изпълнение на проекта е 31 декември 2019 г. Общата стойност на финансирането е в размер на 12 317 649.61 лева.

Местната инициативна група Завет - Кубрат проведе годишна конференция за отчитане на резултатите, свързани с напредъка по изпълнение на Стратегията си за Водено от общностите местно развитие (СВОМР), подкрепена от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Събитието се състоя в новата спортна зала на град Кубрат.

Областният информационен център-Варна проведе среща с ученици и учители от училището Посланик на Европейския парламент - Първа езикова гимназия. На събитието беше обсъдена програмата на най-мащабната платформа, чиято цел е да насърчава информираността относно Европа и европейската парламентарна демокрация сред младите граждани в целия ЕС.

В Областен информационен център - Велико Търново се проведе информационна среща на тема „ЕСИФ и възможности по Оперативните програми 2014-2020“. За участие в събитието бяха поканени преподаватели и студенти от специалност „Управление на проекти“, „Стопанско управление“, „Публична администрация“, „Международни икономически отношения“ и „Маркетинг“ на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Информационни срещи във всички общини от областта проведе Областният информационен център в Монтана в рамките на втория си цикъл от срещи за 2019 г. Пред представители на териториалните администрации, бизнеса и неправителствените организации бяха представени отворени за кандидатстване процедури по оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Региони в растеж“, „Добро управление“, „Иновации и конкурентоспособност“.

Приключиха дейностите по проекта на Община Белослав „Осигуряване на достъпна среда на обществена сграда Народно читалище „Съзнание - 1926 г.“ в гр. Белослав, Община Белослав”. Той е финансиран по Проект „Красива България“. Общият му бюджет е 80 936 лв. с ДДС.

На свое заседание местните парламентаристи в Общински съвет – Кубрат с голямо мнозинство дадоха своето съгласие Община Кубрат да разработи и кандидатства с проектно предложение „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк - Кубрат”.

Проектното предложение предвижда изграждане на барбекюта, зони за отдих и нова велоалея в Лесопарк - Кубрат.

Сцена „Филиал“ на Варненския драматичен театър „Стоян Бъчваров“ ще бъде ремонтирана с европейски средства. Проектът за реконструкция и модернизация се реализира по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. Стойността му е 7,1 млн. лв., от които 5,7 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ, а 1,4 млн. лв. са осигурени от Фонда за градско развитие – Север. Бенефициент е Община Варна.

Областен информационен център – София (ОИЦ – София) приключи традиционната си информационна кампания в 22-те общини от Софийска област. В периода 11 ноември – 10 декември 2019 г. експертите на центъра проведоха изнесени приемни, по време, на които информираха местните жители за актуалните до края на 2019 г. и предстоящите през 2020 г. процедури за безвъзмездна финансова помощ по европрограмите.

В млекопреработвателното предприятие на фирма „Маклер Комерс” ЕООД в с. Брестовене, община Завет се изпълнява проект „Изграждане на биoгаз инсталация за собствени нужди и закупуване на технологично оборудване за нуждите на „Маклер комерс” ЕООД” по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.