Новини от ОИЦ

Координаторът на Териториалния областен офис на Националната служба за съвети в земеделието (ТОО на НССЗ) в Разград Светлана Димитрова - Миланова посети Областния информационен център (ОИЦ) и се срещна с неговия екип.

Поводът бе предстоящата информационната обиколка на ОИЦ из Лудогорието през октомври, в рамките на която ще бъдат представени актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по европрограмите и други донори на средства.

На 08.09.2022 г. Община Кочериново проведе начална пресконференция и официална церемония „Първа копка“  по повод реализацията на проект „Рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци, находящо се в землището на с. Бараково, община Кочериново“, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020 г.“ съфинасирана, чрез Европейски фонд за регионално развитие,процедура № BG16M1OP002-2.010, „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14”, Приоритетна ос 2 „Отпадъци“.

Областният информационен център – Русе (ОИЦ-Русе) участва в дискусионна среща между местни заинтересовани страни и ръководителя на звено „Иновации, знание и инвестиции“ на ГД „Морско дело и рибарство“ на Европейската комисия Андрея Стратинеску. Организатори на събитието са Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ (АДО) и Русенският университет „Ангел Кънчев“.

Представители на Община Смолян се включиха в шестата заключителна среща по проект АГОРА, която се проведе в периода 8-ми - 9-ти септември 2022 г. Събитието бе организирано от водещия партньор – Община Атиену, Кипър.

На 13 септември в заседателната зала на Община Завет и на 14 септември в заседателната зала на Община Кубрат, МИГ Завет - Кубрат проведе две обучения за бенефициенти. Те протекоха при един и същ дневен ред и в тях участваха над 20 представители на местните общности.

На 15.09.2033 г., пред Дома на техниката на бул. „България” 66 (пешеходна зона) в Смолян експерите на двата информационни центъра - ОИЦ-Смолян и „Европа директно“ Смолян посрещнаха на своите щандове граждани и гости на Смолян.

Посетителите на щанда на ОИЦ - Смолян получиха от експертите на Центъра информация и печатни материали за актуалните и предстоящи процедури по Оперативните програми до края на 2022 г.

На 14.09.2022 г., със символична първа копка и водосвет за здраве и безаварийна работа, беше поставено началото на проект „Изграждане на паркова среда за широко обществено ползване в град Златоград“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.148 МИГ – Кирково - Златоград, Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура.

На проведената  информационна среща с жители на община Крумовград експертите от ОИЦ-Кърджали запознаха присъстващите с актуалните и предстоящи възможности за европейско финансиране.Най-голям интерес предизвикаха възможностите за финансиране на мерки за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд, както и за поставяне на възобновяеми енергийни източници за собствени нужди в еднофамилни и многофамилни жилищни сгради.  Въпроси имаше и към Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за финансиране на земеделски и неземеделски дейности.

Фестивал на здравето събра в село Микрево, община Струмяни потребители на социални услуги и експерти в тази област. Инициативата е част от дейностите по изпълнение на проект „Подкрепа за социално включване“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“, чрез процедура на МИГ "Струма - Симитли, Кресна и Струмяни".