Новини от ОИЦ

Безвъзмездните медицински прегледи и изследвания на здравно неосигурени лица ще се правят в рамките на проект „Социално-икономическа интеграция и подобряване на достъпа до образование на лица от уязвими групи в Община Самуил”, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование – Компонент 1”, финансирана от оперативните програми „Развитие на човешките ресурси” и „Наука и образование за интелигентен растеж” за периода 2014-2020 г.

На 15 юли 2019 г., Областен информационен център - Ловеч се включи в информационна среща, част от Стратегическите консултации относно визията за регионално развитие през новия програмен период 2021-2027. Срещата бе организирана от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР), като символичен домакин бе Областният управител на област Ловеч.

Общо 38 улици и площади в старата част на Велико Търново са с нова визия, след като Общината реализира големия проект, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Общата стойност на проекта „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ възлиза на 11 010 062 лв., от които 9 358 553 лв. съфинансиране от ЕФРР и 1 651 509 лв. съфинансиране от националния бюджет.

Инвестиционното намерение обхвана и голяма част от инфраструктурата в квартал „Чолаковци“, която също бе цялостно подобрена, включително и пешеходната връзка с кв. „Бузлуджа“.

На 17 юли 2019 г. (сряда), от 18:00 ч., в гр. Златоград, на ул. "Хан Аспарух", в близост до блок №189 ще се проведе първото публично събитие – „Първа копка”, организирано в рамките на проект №BG16RFOP001-2.002-0015 "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради - "Станко и Даниел Пееви", "Орфей", "Мила" и блокове №174, №177, №189, в град Златоград", с акроним ZlatownEECO2-1.

Община Вълчи дол обяви обществена поръчка за ремонт на ОУ „Васил Левски“ в село Михалич и на прилежащото външно пространство около учебното заведение.

Срокът за изпълнение на поръчката е два месеца. Прогнозната й стойност е 93 292 лв. без ДДС. Средствата са осигурени съгласно сключен договор между Община Вълчи дол и Министерството на труда и социалната политика за финансиране по проект „Красива България“.

На 17 юли 2019 г. (сряда), от 17:30 ч., в гр. Златоград, на ул. "Беловидово", в близост до блок №195А ще се проведе първото публично събитие – „Първа копка”, организирано в рамките на проект №BG16RFOP001-2.002-0017 "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради - "Саралийски", "Пехливанови", "Хаджиеви", "Зюмбюл", "Сватеви" и блокове №190, №195 А, в град Златоград", с акроним ZlatownEECO2-3.

Местната управа в Лудогорския град обяви обществена поръчка за избор на изпълнители на строително-ремонтни дейности за реконструкция на ул. „Назъм Хикмет” с дължина 1 213.82 м. в града и на ул. „Цар Симеон” с дължина 894.71 м. в село Савин.

Общата стойност на поръчката възлиза на 1 039103.77 лева, без вкл. ДДС. Средствата са осигурени от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и тяхното разпределение, е както следва: 559 988.77 лв. за улицата в Кубрат и 479 115 лв. за улицата в с. Савин.

Качеството на живот на трудноподвижни хора с увреждания от населените места в Долни чифлик ще бъде подобрено с изпълнението на проекта „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Общата му стойност е 146 764 лв. Бенефициент е Община Долни чифлик.

Кметът на Община Златоград, г-н Мирослав Янчев, кани всички жители и гости на Златоград на първото публично събитие, организирано в рамките на проект №BG16RFOP001-2.002-0016 "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради - "Анжерови", "Дарина", "Йосиф Кехайов", "Бочукови-Златоград", "Аристе", "Пролет" и блокове №178, "Белия дом", в град Златоград", с акроним ZlatownEECO2-2.

Събитието ще се проведе на 17 юли 2019 г. (сряда), от 18.30 часа, в гр. Златоград, на ул. "Стефан Стамболов", в близост до блок №178.

На 23.07.2019 г. от 13.30 ч. в сградата на „Горубсо-Мадан“ АД, находяща се на адрес: гр. Мадан, ул. Явор №1, ще се проведе информационен ден относно изпълнения договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.002-0160-C01/15.12.2017 г. между Министерство на икономиката и „Горубсо-Мадан“ АД по проект: „Повишаване на енергийната ефективност на "Горубсо Мадан" АД“.