Новини от ОИЦ

На финала са дейностите по завършване на строително-монтажните работи по изграждане на буферен паркинг във Велико Търново. Обектът се реализира, като част от мащабния проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

На 7 декември 2023 г. в административната зала на Община Чепеларе, ул. „Беломорска“ 44 Б, ет. 3 се проведе пресконфереция по проект „Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление в селата Павелско, Хвойна, Забърдо, Богутево, Зорница, Лилеково, Малево, Острица, Орехово, Проглед, Студенец и к.к. Пампорово, на територията на община Чепеларе“.

Договорът между Министерството на Енергетиката и Община Чепеларе беше подписан на 30.08.2023 г.

Събитие за споделяне на придобитите умения по време на практическо обучение и стаж в България или в чужбина събра представители от професионалните гимназии в Плевен. Инициаторът, екипът на ПГ по транспорт в града, представи резултатите от проекта на училището „Електрическият транспорт – екологичен поглед към бъдещето“, съфинансиран от програма Еразъм + на ЕС.

Сред официалните гости бяха председателят на обществения съвет на гимназията, представител на общинския съвет в града, директори на училища, управителят на Областния информационен център.

На 18 декември 2023 г. (понеделник), от 16:00 часа, в заседателната зала на Община Кубрат, Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет - Кубрат” ще проведе общо събрание на своите членове.

Дневният ред включва извършване на промени в състава на Колективния управителен орган на МИГ-а и точка „разни”.

Поканени са всички членуващи в общото събрание на сдружението.

Местна инициативна група „Девня – Аксаково“ проведе две информационни срещи на тема „Възможности за финансиране на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Геновева Друмева, управител на Областен информационен център – Добрич, представи функциите на Регионалните съвети за развитие, които ще се подпомагат от експертен състав, съставен от три отделни звена със специфични функции.

Община Смолян проведе заключителна пресконференция по проект „Бюджетна линия за Община Смолян – бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020“. Проектът BG16RFOP001-8.001-0027-C01 Бюджетна линия за Община Смолян, по който община Смолян е бенефициент, се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ по приоритетна ос Техническа помощ.

На 7 декември 2023 г., в Младежки дом, Пазарджик, се проведе заключителна конференция по проект „Повишено младежко участие в мониторинга на националните политики за младежта, изпълнявани от местната власт в област Пазарджик“. Изпълнител е Сдружение „Младежка инициатива за развитие“ в партньорство със Сдружение „Център за обучение и услуги”. Проектните дейности стартираха през месец август 2022 г.

Основната цел на проекта е да се повиши ролята на гражданския сектор за открито и отговорно управление на младежките политики в 12-те общини от област Пазарджик.

На 07 декември 2023 г. от 10.00 часа в офиса на Областен информационен център – Ловеч на ул. „Търговска“ №29, Барокови къщи се проведе пресконференция с представители на местни, регионални и национални медии от област Ловеч на тема: „Дейността на Областен информационен център – Ловеч през 2022 и 2023 г.“.

Бенефициентът „Екофарм 04” ЕООД подписа договор за изпълнение на проект „Изграждане на предприятие за съхранение и преработка на ядкови, плодови, зеленчукови и билкови култури, с местоположение ул. "Бачо Киро" № 15, УПИ ХVІІ-1178 производствени и складови дейности, кв.32 с. Брестовене, община Завет, област Разград”.

Той е с финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.