Новини от ОИЦ

      Екип на Областен информационен център – Русе посети  фирма „Артемида моделс“  ООД, чиято производствена база се намира в град Мартен, във връзка с подготовка на свое печатно издание с добри практики.

      Експертна консултативна среща, в която участва и ОИЦ-Русе,  проведе вчера Община Русе във връзка с изпълнение на проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“, финансиран в рамките на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“  на Европейското икономическо пространство(ЕИП).

Европейските инвестиции в културата са шансът за преодоляване на кризата, в която изпадна секторът, заради Ковид кризата. Това коментира екипът на ОИЦ-София с посетителите на изнесената приемна в община Етрополе.  В отговор на оправените въпроси, експертите отговориха, че в проекта на новия Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027, са предвидени мерки за подобряване на културната инфраструктура и опазване на културното наследство и традиции.

Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) – Разград проведе информационна среща на тема „Евровъзможности за млади хора”.

Участваха младежи от Разградска област.

Експертите от ОИЦ представиха възможности за финансиране на проекти и дейности от програмите „Еразъм+”, „Европейски корпус за солидарност” и „Еразъм за млади предприемачи”.

Стана ясно, че тези програми насърчават младежкото участие, подобряват  качествено процесите на информално и неформално учене и подкрепят осъществяването на полезни и интересни младежки дейности.

20 ученици от Варненската търговска гимназия „Георги С. Раковски“, придружени от двама свои ръководители, отпътуваха за едномесечна практика в португалски фирми по проект, финансиран от програма „Еразъм+“. Той се реализира благодарение на спечелената от училището „Еразъм“ акредитация за срок от 5 години, която предоставя улеснен достъп до възможности за провеждане на учебни мобилности.

Развитието на планинския туризъм става все по-привлекателен през лятото като бягство от големия град. За това търсим възможности за надграждането му, чрез съпътстващи форми, като: спортен, еко, културно - исторически и бизнес туризъм с европейско финансиране. Това споделиха с нас посетителите на изнесената ни приемна в Самоков.

Земеделският производител Леда Велиева от Заветското село Сушево започва изпълнението на проект „Птицеферма за отглеждане на пилета бройлери”. Той е одобрен за финансиране по процедурата за целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство”, в рамките на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Общата стойност на проекта е в размер на 971 152.46 лева, от които половината са безвъзмездна финансова помощ, а другата половина – собствено участие на бенефициента.

Областен информационен център - Шумен взе участие в "Кръгла маса за популяризиране на приложими бизнес модели и добри практики в зоните по НАТУРА 2000", като част от дейностите по проект "Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България", финансиран по Оперативна програма Околна среда (2014-2020). Пред широк кръг заинтересовани страни - екологични организации, екоинспекции, земеделески производители и/или техни обединения, представители на фирми, браншови организации и предприемачи и медии, беше представен напредъка по проекта и постигнатите резултати.

Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги  бяха основна тема на разговорите с посетители на откритата приемна на ОИЦ-София в община Костенец.

Екипът на Областен информационен център – София проведе изнесена приемна в община Копривщица Посетителите на приемната имаха възможност да получат актуална информация за новите програми в обхвата на Кохезионната политика на ЕС. Също така за актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти през 2022 година.

Екипът на ОИЦ – София беше на разположение да отговоря на други въпроси свързани с възможности за европейско финансиране.