Новини от ОИЦ

Екипът на Областен информационен център – Ловеч присъства вчера на работна среща за дискутиране на бъдещия Стратегически план за обща селскостопанска политика за периода 2021-2027 г., организирана от Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ). Събитието премина при небивал интерес – присъстваха над 200 земеделски производители, представители на Държавен фонд „Земеделие“, Областна дирекция на земеделието – Ловеч, Национална служба за съвети в земеделието, други заинтересовани лица и медии.

На официална церемония кметът на Община Разград Денчо Бояджиев и директорът на Детска градина „Славейче” - Младенка Ботева прерязаха лентата в детското заведение.

Отец Дмитрий Терзи отслужи водосвет за здраве и благоденствие, а децата от четвърта група „Слънчице”, облечени в народни носии, изпяха песни и Химна на Република България.

На 20.02.2020 г. се проведе среща в гр.Пазарджик със заместник-министъра на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева, на която стана ясно, че близо половината от финансираните проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. в Област Пазарджик са на млади земеделски производители.

На 27.02.2020 г., от 14:30 часа в гр.Стара Загора ще се проведе заключително информационно събитие за мултиплициране на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0022 „Повишаване на ресурсната ефективност в "Медина Мед" ООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, във връзка с изпълнение на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0022-C01 /23.11.2018 г. между Министерство на икономиката и „Медина Мед“ ООД.

На 18.02.2020 год. в гр. Кюстендил се проведе информационна среща за директни плащания 2020 г., организирана от Министерство на земеделието и храните (МЗХГ) и Звеното за управление на Национална селска мрежа, участие в която взе и екипът на ОИЦ – Кюстендил.

Община Кубрат, бенефициент по проект BG05M9OP001-2.018-0038-C01 „За по-добър живот чрез приобщаване на уязвими групи”, подкрепен от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” продължава изпълнението на неговите дейности.

Наскоро в рамките на проекта деца от Детска градина „Първи Юни” в с. Юпер – база с. Сеслав и ученици от Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” в с. Сеслав и Основно училище „Н. Й. Вапцаров” в с. Севар получиха психологическа подкрепа от квалифицирани психолози.

ОИЦ-Варна се включи в информационен ден за обявената покана за подбор на проектни предложения по „Малка грантова схема  за мерки за намаляване на морските отпадъци“ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. В информационната кампания, която се проведе в Бургас, взе участие зам.-министърът на околната среда Атанаска Николова.

Областен информационен център - Бургас проведе среща с Общинския съвет по наркотични вещества в града. Поводът бе представянето на актуалните и предстоящите възможности за европейско финансиране.

Във фокуса на събитието попаднаха оперативните програми "Развитие на човешките ресурси" и "Наука и образование за интелигентен растеж". От особено значение за присъстващите бяха процедурите за транснационални партньорства, за повишаване на общинския капацитет и за повишаване на капацитета на педагогическите специалисти.

На 19 февруари 2020 г. в гр.Велико Търново се проведе среща със земеделски производители от Великотърновски регион, като част от информационната кампания на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) за новостите в условията и подаването на заявления по схемите за директни плащания, предстоящите приеми по ПРСР през 2020 г. и бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП). На срещата присъстваха земеделски стопани, специалисти в сферата на селското стопанство, представители на институции, както и екипът на Областен информационен център – Велико Търново.

В периода 13 – 19 февруари 2020 г. в залата на Областен информационен център – София се проведоха четири информационни срещи със студенти от специалностите "Библиотечен и информационен мениджмънт", "Архивистика и документалистика" и "Библиотекознание и библиография" на Университета по библиотекознание и информационни технологии в София. Станалите вече традиционни срещи имаха за цел да запознаят студентите, изучаващи дисциплината „Проект мениджмънт“ при проф. Таня Тодорова и гл. ас. д-р Елисавета Цветкова, с програмите в рамките на Европейските структурни и инвестиционни фондове.