Новини от ОИЦ

До седмица – две ще стартира процедурата „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, която се финансира от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. Това съобщи във Варна заместник министър-председателят Томислав Дончев в отговор на въпрос на ОИЦ-Варна. Той обясни, че ще бъде обявен прием, след като приключат финалните обществени консултации, включително с работодателски организации, и бъдат изчистени и последните детайли. Бенефициентите по тази процедура ще имат възможност да получат финансиране в размер от 30 до 150 хил.

12 фирми от област Враца са сред първите 848 одобрени и сключили договори по прoцедура на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ - Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 по справка от ИСУН 2020. Фирмите, които ще се възползват от безвъзмездните средства са в сферата на търговията, IT – сектора, строителството, счетоводни и консултантски услуги, ектремния туризъм, печатни услуги и ресторантьорство. Опуснатите средства са 99 733 лв. и това са първите средства за региона във Враца.

Проектите на 82 фирми от Варненска област на обща стойност 684 411 лв. са одобрени към момента за финансиране по процедурата „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Кандидатстването стартира на 14 май тази година и приключи месец по-късно. Финансирането е осигурено от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Подадените общо 27 619 проектни предложения за цялата страна се оценяват поетапно.

Община Кубрат удължава целевата програма за топъл обяд у дома в условията на наложените противоепидемични мерки в страната и региона. Сключено е допълнително споразумение, с което се продължава срокът за предоставяне на топъл обяд до 24 юли 2020 г.

Обхванати са общо 170 уязвими потребителя, които поради бедност и продължителна социална изолация, произтичаща от необходимостта от ограничаване разпространението на COVID-19, са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

Целевите групи, попадащи в обхвата на проекта са:

Община Свищов започна подготовка за стартиране на планираните дейности по мащабния проект „Подобряване и реновиране на градска среда - ул. „Патриарх Евтимий“ и ж.к. „Симеон Ванков“ в крайдунавския град. Проектното предложение бе одобрено в края на юни за финансиране с 1 388 170 лева по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Разработката бе част от резервния списък с проекти, включени в Инвестиционна програма на общината, която е с обща стойност от 16 818 684 лева и вече е изпълнена на 100%.

Приключиха част от строително-монтажните дейности по прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административнaта сградa на Община Белослав. Тя е един от обектите, предвидени за саниране по проекта „Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на Община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги”. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 7.2.

Местна инициативна група - Исперих удължи до 16:30 часа на 15 юли 2020 година приема на проектни предложения по процедурата за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.406 МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства от Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР).

Жителите на Чупрене, Ружинци, Димово и Белоградчик с въпроси за ПРСР и предстоящите възможности за финансиране от ЕСИФ

С изнесена приемна в Бургас приключи първият информационен тур за 2020 година на Областен информационен център. Това се случи пред емблематичното за Бургас "Морско казино", а специален посетител на открития щанд беше известният български композитор и музикален педагог Стефан Диомов.

На 30 юни 2020 г. МИГ Луковит-Роман с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. обяви процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG 05М2ОP001-3.024 МИГ Луковит-Роман „Подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали училище“.