Новини от ОИЦ

С откриване на последния от общо 4 обекта включени в него, официално приключи проект „Благоустрояване на градска среда“, осъществен с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. На официална церемония днес бе прерязана лентата на обект „Облагородяване на IV-ти микрорайон“, с рехабилитирани и реконструирани общо 6 улици, които  бяха без пътна и тротоарна настилка преди стартиране на строителството. В рамките на проекта в района е поставено също и ново енергоспестяващо улично осветление, облагородени са и зелените площи.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 337 969 лева, като средствата са осигурени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”.

Основната цел на проекта е постигане на по-добро качество на живот, независимост и социално включване на възрастни и хора с увреждания, подобрен достъп до мобилни, интегрирани здравно-социални услуги и комплексна грижа, чрез създаване на звено за патронажни грижи в Домашен социален патронаж - Разград.

До 26.07.2019 г. е отворен първи прием на документи за кандидатстване на потребители на услугата патронажна грижа по проект „Социален патронаж в община Провадия“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

    Областният информационен център – Русе запозна потенциални бенефициенти с обявената по ОП „Околна среда“ 2014 – 2020 процедура в подкрепа на демонстрационни проекти в областта на управлението на битовите отпадъци.

    Общини, търговски дружества и неправителствени организации могат да се възползват от безвъзмездната финансова помощ, за да реализират дейности, които предотвратяват образуването на битови отпадъци, рециклират или пък ги подготвят за повторна употреба. Безвъзмездната финансова помощ за един проект е до 391 166 лева.

Пчелари, фермери, овощари и стопани на етерично-маслени култури имат шанс за  европейско субсидиране по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 г. (ПРСР). Всеки кандидат ще може да получи 15 000 евро, които ще се изплащат на два транша. Това стана ясно по време срещи със земеделски производители в общините Попово, Антоново, Омуртаг и Опака, които организира Областният информационен център – Търговище.

Събитието се състоя в областния град и бе организирано от Фондация „Обществен дарителски фонд за Разград”, с подкрепата на Фондация „Америка за България” и Сдружението за подпомагане на малкия и средния бизнес „Обединени бизнес клубове”.

На 19 юли 2019 г. в Бургас се проведе встъпителна пресконференция по проект на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА): „Модернизация, закупуване, инсталиране и разработване на компютърни технологии, включително компютърен хардуер и софтуер, система за наблюдение на риболовните кораби и компютърни мрежи, позволяващи събиране, управление, валидиране, анализ, управление на риска”.

Областният информационен център-Варна взе участие в съвместно информационно събитие с Местна инициативна група „Девня-Аксаково“. То се проведе в Центъра за подкрепа на личностно развитие в Аксаково. Срещата бе насочена към потенциални бенефициенти и други заинтересовани лица. На нея ОИЦ-Варна представи интерактивната книга с проекти, реализирани с европейско финансиране на територията на Варненска област.

Днес в офиса на Областен информационен център – Кюстендил, бяха представени условията за кандидатстване по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.