Новини от ОИЦ

Общински съвет - Разград подкрепи подаването от местната администрация на интегрирано проектно предложение чрез директно предоставяне по процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование уязвими групи уязвими групи уязвими групи” – Компонент 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020.

На 26.11.2020 г. (четвъртък) от 11:00 ч. в Синята зала на Народно читалище "Братство 1869" се проведе начална пресконференция по проект „Опазване на духовните светилища - устойчив туристически потенциал в Струмица и Кюстендил“, финансиран по Програма за ТГС Interreg-IPA между Република България и Република Северна Македония. Проектът се изпълнява от Община Струмица, Република Северна Македония в партньорство с Община Кюстендил. На публичното събитие бяха поканени журналисти и представители на Областен информационен център - Кюстендил.

Областният информационен център – Русе проведе вчера онлайн информационното си събитие на тема Прилагането на новия регионален подход в България през програмен период 2021 – 2027 г. и изпълнението на Интегрирани териториални инвестиции“ чрез своята фейсбук страница. До над 500 души достигна съдържанието на презентацията, а над 36 души се включиха на живо.

Уебинарът бе част от общата кампания на Мрежата на ОИЦ за 2020 г., която се реализира през периода 16 ноември – 15 декември в дигиталното пространство  поради противоепидемичните мерки.

Възможностите за реализиране на иновативни стратегии и популяризиране на потенциала на „Синия растеж“ и „Синята икономика“ на територията на район „Аспарухово“ и общините Белослав и Аксаково бяха във фокуса на конференция, в която се включи и Областният информационен център-Варна. Събитието се проведе по проекта “Наука, иновации, история и устойчивост - предпоставки за висок икономически „Син растеж“. Той се финансира от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Общата му стойност е 69 485 лв.

Кметът на община Кубрат Алкин Неби провери ремонтните дейности на улица „Витоша” в общинския център. Уличното платно е част от плановата рехабилитация на второкласния път ІІ-23 Русе – Кубрат, който вече се ремонтира изцяло и е с обща дължина 47 ĸм. Инвестицията е за над 46 млн. лева, които са осигурени от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., националния бюджет и от Агенция „Пътна инфраструктура”, която е бенефициент по проекта.

Екипът на Областен информационен център - Бургас организира информационна среща на тема „Прилагането на новия регионален подход в България през програмен период 2021-2027 г. и изпълнението на Интегрирани териториални инвестиции“.

Събитието се проведе като част националната кампания на Мрежата от Областни информационни центрове в страната.

Участие в срещата взеха представители на общинските администрации в региона, неправителствени организации, бизнес средите и други заинтересовани страни на местно ниво.

На 26.11.2020 г. експертите на ОИЦ - Кърджали представиха пред жители на община Черноочене актуални и предстоящи възможности за финансиране от Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони и други източници за подкрепа. Финансирането на различни инициативи в сферата на земеделието и подкрепата за бизнеса в условията на пандемия бяха основни акценти на проведените срещи. Екипът на ОИЦ-Кърджали представи на присъстващите двете предстоящи мерки по ОПИК „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ и „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв.

На среща за проактивна работа с представители на регионалните печатни и електронни медии екипът на ОИЦ – Перник отбеляза своя 9-ти рожден ден и направи отчет на дейността си.

От старта на функционирането си от 01.12.2011 г. до сега през Инфоцентъра са преминали 2869 посетители, които са получили отговори на своите въпроси, от които 257 са само през 2020 г. Повече от 250 са проведените информационни събития с близо 7400 участници в тях. Отразяването на дейността на Центъра в регионалните печатни и електронни издания наброява 1067 публикации и репортажи.

341 договора на обща стойност 2 728 489,19 лв. са сключени в област Кюстендил по процедура „Подкрепа за микро и малки предприятия за преодоляване на последствията от пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК). За финансово подпомагане от 3000 до 10 000 лв. можеха да кандидатстват микро и малки фирми със 20% спад в оборота за месец април 2020 г.

Местна инициативна група „Аврен-Белослав“ обяви прием на проектни предложения по мярка „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. Тя се финансира от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Общият й бюджет е 166 671, 46 лв.