Новини от ОИЦ

С официална церемония „Първа копка“ община Петрич стартира строително-монтажни дейности по нов социален проект за деца с увреждания. Проект ”Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“. Стойността му е 1 111 550 лв., от които 85 % са осигурени от ЕФРР и 15% национално съфинансиране.

Областният информационен център-Варна присъства на пресконференция по проект „Повишаване ролята и отговорностите на гражданите в демократичното развитие на местно и регионално ниво“. Той е с общ бюджет от 89 989 лева и се финансира по ОП „Добро управление“. Изпълнител е сдружение „Форум гражданско общество“. Дейностите по проекта ще се реализират на територията на Община Аврен.

В Провадия се проведе заключителна пресконференция по проект „Подобряване на енергийната ефективност на културната инфраструктура в гр. Провадия“. Събитието бе в архитектурен комплекс „Ламбова къща”. На пресконференцията присъстваха кметският екип на Община Провадия, представители на фирмите, изпълнили строително-монтажните работи, авторският надзор и представители на Областния информационен център-Варна.

Колко и кои са Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)? Кои са инвестиционните приоритети, които те финансират чрез оперативните програми в България?  Какво представлява системата ИСУН 2020 и какви са нейните функционалности? Това са само част от въпросите, които обсъдиха студенти от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) с управителя на Областен информационен център– София (ОИЦ) Анна Генчева по време на четирите им срещи, проведени от 12-и до 15-и февруари в офиса на центъра.  

Областният информационен център-Варна се включи в информационен ден съвместно с Местна инициативна група „Аврен - Белослав“. Той се проведе в Община Аврен във връзка с текущия прием в ИСУН за проектни предложения по Процедура 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. На събитието присъстваха изпълнителният директор на МИГ „Аврен – Белослав“ Нели Петрова, представители на администрацията, заинтересовани лица.

ОИЦ-Варна представи интерактивната книга с проекти, реализирани с европейско финансиране на територията на Област Варна, на информационен ден съвместно с Местна инициативна група „Аврен - Белослав“. Той се проведе в Община Белослав във връзка с текущия прием в ИСУН за проектни предложения по Процедура 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

Фирма „Балканкар ЗАРЯ“ АД – гр. Павликени стартира основните дейности по изпълнението на проект „Внедряване на пилотен ресурсно-ефективен метод за производство и продуктова иновация в Балканкар-ЗАРЯ АД“, финансиран по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Общата стойност на проекта е 2 609 796 лева, от които 1 499 328 лева безвъзмездна финансова помощ и 1 110 468 лева собствено съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца.

Кметът на община Разград д-р Валентин Василев и Областният управител Гюнай Хюсмен направиха символична „първа копка“, с която стартира изпълнението на строителните работи в обект „Детска градина „Райна Княгиня“. 

В официалната церемония се включиха още председателят на Общински съвет – Разград Надежда Радославова, заместник-областните управители Нурие Црънгалова и Евгени Драганов, началникът на РУО на МОН Ангел Петков, управителят на ОИЦ – Разград Юлиян Данаилов, педагози, журналисти и граждани.

В Областния информационен център (ОИЦ) – Разград се проведе среща за представители на бизнеса от Лудогорието.

Експертите от ОИЦ представиха условията за участие в отворената процедура „Умения” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

В края на 2018 г. по Проект No BG05М9ОР001–3.006-001 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2010, изпълняван от Агенция за социално подпомагане, на територията на страната по утвърден график стартираха специализирани обучения за персонала от социалните услуги в общността.