Новини от ОИЦ

Община Дългопол провежда конкурс под мотото „Аз съм Европеец“ в рамките на проекта „Европейското бъдеще е нашето бъдеще”. Той се финансира от програма „Европа на гражданите“. Общият му бюджет е 98 280 евро. Водеща организация по проекта е Община Дългопол, а партньори са Община Аксаково, Вила Нова де Сейвейра /Португалия/, Озило /Италия/ и Нова горица /Словения/.

Право на участие в конкурса в категориите „Литературни творби“, „Рисунка“, „Фотография“ и „Видео“ имат всички европейски граждани между 7 и 29 години. Той се провежда паралелно във всички страни, партньори по проекта.

МИГ Исперих, кани желаещите да представят проектни предложения по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BGBG06RDNP001-19.395 МИГ Исперих - Мярка 7.4 „Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура” на Стратегията за ВОМР,  финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ удължи втория краен срок за прием на проектни предложения по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“. Проектни предложения могат да се подават до 22.04.2020 г. Процедурата се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият й финансов ресурс е 450 000 лева.

Две разградски фирми - бенефициенти на европейски средства по оперативните програми „Развитие на конкурентоспсобността на българската икономика” 2007-2013 г. и „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. пренастроиха производствените си бази и вече произвеждат предпазни маски и защитни облекла за нуждите на страната ни за преодоляване на пандемията от коронавируса COVID - 19.

Сдружение Местна инициативна група Луковит – Роман отвори за второ кандидатстване процедура BG05M9OP001-2.091 – „МИГ Луковит-Роман - Предоставяне на социални и здравни услуги в общността в общините Луковит и Рома“.

Общата цел е подобряване качеството на живот на хора с увреждания и хора над 65 г. възраст чрез осигуряване на достъпни интегрирани социални и здравни услуги.

Нов проект ще подобри материалната база на Домашен социален патронаж в Община Ловеч. Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова депозира на 25 март 2020 г. проектно предложение „Оборудване и модернизиране на Домашен социален патронаж в Община Ловеч“ в Министерството на труда и социалната политика.

Проектът включва закупуване на оборудване и обзавеждане за двете кухненски бази на социалната услуга в Ловеч и с. Дойренци.

На 31.03.2020 г. „Системно интегриране” ЕООД проведе второто, финално информационно събитие по проект № BG16RFOP002-3.004-0108-C01 „Устойчиво развитие и икономически растеж чрез внедряване на нови технологии за повишаване ресурсната ефективност в „Системно интегриране” ЕООД”, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На 10 точки в Община Девня е осигурена безжична връзка с високоскоростен WiFi. Изградената система за безплатен интернет на обществени места е реализирана чрез европейската инициатива WIFI4EU. 

Областният информационен център (ОИЦ) – Разград за поредна година се включи във връчването на награди за призьорите в националния ученически журналистически конкурс „Григор Попов”. Конкурсът се организира и проведе за осми пореден път от Центъра за ученическо техническо и научно творчество (ЦУТНТ) – Разград, Община Разград, РУО-Разград и Националния дворец на децата, и е в чест на бележития разградски журналист след Освобождението.

Предприятия и самонаети лица могат да получат безвъзмездна финансова помощ до 5000 лв. по процедура BG05M9OP001-1.054 „Подкрепа за устойчив бизнес“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОПРЧР 2014-2020 г.).