Новини от ОИЦ

Областният информационен център-Варна представи дейността на 27-те центъра на работна среща на Националната селска мрежа (НСМ). На събитието присъстваха представители на областни дирекции на Държавен фонд „Земеделие“, експерти към Звеното за управление на НСМ, Националната служба за съвети в земеделието, Министерството на земеделието и храните, висши училища и местни инициативни групи.

Община Разград организира в петък, 15 февруари 2019 г. от 11:00 часа в двора на Детска градина „Райна Княгиня”, на ул. „Южен булевард” №48Б в гр. Разград, официална церемония „Първа копка” на обект „Детска градина „Райна Княгиня”, УПИ II – 58, кв. 619 по плана на гр. Разград, имот с идентификационен №61710.509.58 по КК на града”.

Обектът се реализира в рамките на проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.

На 8 февруари 2019 г. в Конферентната зала на Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново се проведе заключителна пресконференция за представяне на постигнатите цели и резултати от реализацията на проект BG16RFOP001-1.027-0005-C02 „Енергийна ефективност на административна сграда за предоставяне на социални услуги в гр. Горна Оряховица“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.

С изнесена приемна и информационен щанд Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) популяризира дейността и услугите си по време на XXV-то специализирано изложение „Борса за семена и посадъчен материал“, организирано от Добрич панаир АД.

Областният информационен център-Варна се включи в Седмата национална среща на земеделските производители в България - едно от най-значимите събития за сектора, посветено на случващото се в земеделския живот у нас. Във форума, който бе открит от министъра на земеделието и храните Румен Порожанов, взеха участие представители на агробизнеса, експерти от държавната администрация и европейските институции, НПО, земеделски стопани и академичните среди.

        По всяка от мерките, предписани в енергийния одит, се очаква енергийна ефективност над 40 %, стана ясно по време на заключителния информационен ден относно приключването на проекта на „Русепрес“ ООД по процедура „Енергийна ефективност за малки и средни предприятия“ на ОП „Иновации и конкурентоспобност“ 2014 – 2020. 

С официална церемония и тържествен водосвет беше открита реновираната с европейски средства сграда на Общинска администрация – Благоевград. Кметството беше напълно обновено по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общински административни сгради” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.”. Дейностите по проекта стартираха на 21 юни 2017 г., а ремонтните дейности приключиха 3 месеца преди крайния срок за изпълнение на проекта, който изтича на 21 март тази година.

С финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, по проект BG16RFOP002-3.001-0862-C01 „Подобряване на енергийната ефективност в "БЕЙБИ ПЛАСТ" ЕООД“ са внедрени мерки за подобряване на енергийната ефективност в производствения обект на територията на град Ябланица и повишаване капацитета на предприятието.

Студенти задочно обучение по специалността „Социални дейности“ в ТУ - Габрово посетиха Областен информационен център – Габрово, за да се запознаят с възможностите, които предоставя Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в сферата на изучаваната от тях професия. Не случайно представената пред тях презентация бе озаглавена „Мисията е възможна“ в отговор на едноименната национална кампания на Програмата, за да акцентира върху значимостта на работата на социалните работници, която им предстои след завършване на висшето образование.

Експерти от Регионалната агенция за предприемачество и иновации-Варна представиха анализ на интернационализацията на малки и средни предприятия в Североизточния регион на България по проект INTRA "Интернационализация на регионалните МСП". Домакин на събитието бе Областният информационен център-Варна.