Новини от ОИЦ

Областният информационен център - Търговище проведе изнесени приемни в Омуртаг и Антоново.

Две изнесени приемни по актуални и предстоящи процедури по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР) проведе на 24 и 29.06.2020 г. Областният информационен център – Търговище.

Първата приемна привлече интереса на десетки граждани на град Омуртаг и села от общината на 24 юни.

В рамките на информационната кампания на 29 юни беше проведена и приемна в град Антоново.

Книгите, предоставени от фондация „Бауерзакс“ вече пристигнаха в Областния информационен център – Габрово. По лавиците на новата „Икономическа библиотека“ можете да откриете, както класически автори от сферата на икономиката, носители на Нобелова награда за принос в икономиката, така и съвременници оказали силно влияние в развитието на икономическата теория. Някои от творбите са в оригинал на английски език, други са преведени и издадени от български издателства.

Одобреният проект „Закупуване на линия за рязане, цепене и пакетиране на дърва за огрев” е на общинското предприятие „Кубратска гора” ЕООД.

Общата стойност на проекта възлиза на 202 873,12 лева. Безвъзмездната финансова помощ от МИГ-а е в размер на 68 368,24 лева, а останалата част е съфинансиране от бенефициента.

Община Шумен съдейства, а ОИЦ домакинства на среща за представянето на проекта: "Равни шансове за малките хора в България", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Проектът е на обща стойност 390 500 лв. По него е изграден център в София за нуждите на малките хора, снабден с библиотека и рехабилитационна част. Центърът работи съвместно с ВМА, а сградата му е предоставена от Столична община. Това е първи подобен център за малките хора на Балканите, подчертаха при представянето организаторите.

Кметът на Добрич Йордан Йорданов, Председателят на Общинския съвет Мая Димитрова и инж. Христо Атанасов, упълномощен представител на ДЗЗД „Развитие 2018“ направиха днес символична Първа копка на реконструкция на бул. „Добричка епопея“. Дейността е част от проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“, договор № BG16RFOP001-1.011-0007-C01, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Областният информационен център-Варна се включи в събитие по проекта „Варненска академия за младежко предприемачество“. Той се реализира от асоциация „Образование, иновации, развитие“ с финансовата подкрепа на Община Варна. Идеята на проекта е да се стимулират предприемаческият дух, лидерските умения и бизнес комуникациите у младите хора. За целта ще бъдат проведени безплатни обучения по интерактивни модули, свързани с работа в екип, управление на конфликти, компютърен дизайн, цифрова фотография, лидерство, предизвикателства в мениджмънта и маркетинга, бизнес комуникациите.

Проект за изграждане на предприятие за преработка на плодове в село Новград е най-голямата инвестиция в община Ценово от дълги години насам. Затова той беше акцент в представянето на европейските проекти, които през настоящия програмен период се случват в община Ценово  на информационната среща, която днес  екип на Областния информационен център – Русе проведе в населеното място. 3 897 214 лева е стойността на сумата, която ще бъде вложена в строежа на нова модерна производствена база и закупуване и монтаж на технологични линии, хладилно оборудване и сградни инсталации.

Кметът на община Завет Ахтер Велиев сключи договор за изпълнение на проект в рамките на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Местна инициативна група (МИГ) Завет - Кубрат.

На 26.06.2020 г. (петъкк) от 11:00 часа в залата на община Кирково, ОИЦ–Кърджали проведе информационна среща. Експертите на Центъра предоставиха информация за актуални и предстоящи процедури и мерки на Оперативните програми и ПРСР. Присъстващите на информационното събитие  бяха запознати  с условията за кандидатстване по подмярка 5.1. „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ и 7.6.

Един от емблематичните паркове в гр. Горна Оряховица – „Градската градина“ ще бъде цялостно ремонтиран и обновен със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Проектът „По-добра паркова среда в град Горна Оряховица” е на стойност 1 472 647 лв. и вече е получил одобрение от Управляващия орган на оперативната програма.