Новини от ОИЦ

Бенефициентът „Марвас 90 – Френкеви и сие” ЕООД гр. Разград успешно приключи проект „Модернизация на птицеферма” по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият бюджет на инвестицията е 1 955 825 лева, от които безвъзмездната финансова помощ по програмата е 977 423 лева, а собственото участие на бенефициента – 978 402 лева.

Община Дългопол продължава успешно да работи по проекта “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3”. Той се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Основната цел е да се ограничат контактите на уязвимите лица, да се спазва социална дистанция, за да се спре разпространението на COVID-19.

Приключи успешно проект „Обзавеждане и оборудване на съществуващ Дневен център за деца с увреждания в гр. Исперих и обособяване на детска и спортна площадка в прилежащото дворно пространство”, с бенефициент  Община Исперих. Общият бюджет на проекта е 99 987 лева, 100% БФП от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

В рамките на втората покана по инициативата WiFi4EU Община Ветрино получи безвъзмездно 15 000 евро за инсталиране на безплатен интернет на обществени места.

Зоните, в които всеки желаещ може да ползва интернет със свободен достъп, са: сградата на Община Ветрино - площад, Многофункционален културно-информационен център, СУ „Христо Ботев“ и Спортен център в село Ветрино, детска площадка в село Доброплодно, детска и спортна площадка в село Белоградец, детски кът в село Невша, централен площад в село Неофит Рилски.

Първият извънстоличен технологичен парк в страната ще бъде открит официално в Габрово на 20 ноември 2020 г. Церемонията ще се състои от 14:00 часа пред реконструираната сграда на ул. „Доктор Илиев-Детския“ № 5.

С инвестиция по проект №BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. е изградена модерна научна инфраструктура с високотехнологично оборудване.

Две фирми от Добричка област са подписали договори по процедура BG06RDNP001-6.004 „Производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз” по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общата стойност на инвестициите е 1 178 980, 61 лв., от които 581 426,30 лв. са безвъзмездна финансова помощ.

Проектното предложение на Община Белослав „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“ е сред одобрените по „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“, Резултат 2 „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води“ на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Община Кубрат - бенефициент по проект „Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийната ефективност”, започна стротелните дейности. Финансирането е по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Филиалът на Спешна помощ в град Бяла получи чисто нова линейка, която ще повиши значително качеството и бързината при реакция на неотложни случаи както за Бяла и селата от общината, така и за населените места в Община Несебър.

Община Исперих изпълнява проект „Патронажни грижи за независим и достоен живот” по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 4”. Той е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г.

Общият бюджет е 60 429.60 лв., изцяло безвъзмездна помощ. Срокът за изпълнение на дейностите е 6 месеца, до март 2021 година.