Новини от ОИЦ

Общини, фирми и НПО могат да реализират демонстрационни проекти за управление на битовите отпадъци, като се възползват от безвъзмездна финансова помощ (БФП) в размер до 391 166 лв. Това стана ясно на информационна среща на Областния информационен център – Търговище по обявената процедура чрез подбор на проектни предложения „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ на Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“

Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград организира среща с ръководители и експерти, отговарящи за околната среда от общинските администрации в региона, представители на областната управа и подпомагащи бизнеса организации.

Експертът в ОИЦ Емил Чанков представи условията за кандидатстване по отворената процедура за безвъзмездна финансова помощ Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъцитена Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г.

Деветдесет е общият брой на сключените договори в област Кюстендил от началото на програмния период – 01.01.2014 г., до настоящия момент. Договорите са за изпълнение на проекти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода и са на обща стойност 90 104 208,67 лв. Това стана ясно по време на информационна среща, която се състоя днес в офиса на ОИЦ – Кюстендил.

В периода 16 Юли 2019 г. – 17 Юли 2019 г. в община Царево се проведоха три фокус групи с представители на местна власт, бизнес, социални партньори и неправителствени организации, реализирани по проект BG05SFOP001-2.009-0060 „Взаимодействие между структурите на гражданското общество и органите на местна власт при формиране, изпълнение и популяризиране на политики, насочени към повишаване на конкурентоспособността и предприемачеството в Община Царево“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Към средата на юли 2019 г. по Оперативните програми 2014-2020 г. и Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. са сключени общо 114 договора на обща стойност за близо 211 млн. лв. Безвъзмездната финансова помощ (БФП) възлиза на 166 056 147 лв., а реално изплатените суми са 98 850 107 лв. или 59,5%. В процес на изпълнение са 67 договора за 179 191 201 лв., от които 79,9 % са безвъзмездна финансова помощ.

На 15 юли 2019 г., Областен информационен център - Ловеч се включи в информационна среща, част от Стратегическите консултации относно визията за регионално развитие през новия програмен период 2021-2027. Срещата бе организирана от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР), като символичен домакин бе Областният управител на област Ловеч.

Безвъзмездните медицински прегледи и изследвания на здравно неосигурени лица ще се правят в рамките на проект „Социално-икономическа интеграция и подобряване на достъпа до образование на лица от уязвими групи в Община Самуил”, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование – Компонент 1”, финансирана от оперативните програми „Развитие на човешките ресурси” и „Наука и образование за интелигентен растеж” за периода 2014-2020 г.

Общо 38 улици и площади в старата част на Велико Търново са с нова визия, след като Общината реализира големия проект, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Общата стойност на проекта „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ възлиза на 11 010 062 лв., от които 9 358 553 лв. съфинансиране от ЕФРР и 1 651 509 лв. съфинансиране от националния бюджет.

Инвестиционното намерение обхвана и голяма част от инфраструктурата в квартал „Чолаковци“, която също бе цялостно подобрена, включително и пешеходната връзка с кв. „Бузлуджа“.

На 17 юли 2019 г. (сряда), от 18:00 ч., в гр. Златоград, на ул. "Хан Аспарух", в близост до блок №189 ще се проведе първото публично събитие – „Първа копка”, организирано в рамките на проект №BG16RFOP001-2.002-0015 "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради - "Станко и Даниел Пееви", "Орфей", "Мила" и блокове №174, №177, №189, в град Златоград", с акроним ZlatownEECO2-1.

Община Вълчи дол обяви обществена поръчка за ремонт на ОУ „Васил Левски“ в село Михалич и на прилежащото външно пространство около учебното заведение.

Срокът за изпълнение на поръчката е два месеца. Прогнозната й стойност е 93 292 лв. без ДДС. Средствата са осигурени съгласно сключен договор между Община Вълчи дол и Министерството на труда и социалната политика за финансиране по проект „Красива България“.