Новини от ОИЦ

Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн -  Варна приключи изпълнението на проекта „Европейската практика - път към успешната професионална реализация“. Той се финансира от програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“. Общата стойност на проекта е 72 780 евро. Той се реализира в партньорство  с  Частната професионална и технологична гимназия „Мириам“ в гр. Тулуза, Франция.

МИГ Завет - Кубрат обяви процедура за прием на проекти по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” на Стратегията за Водено от общностите местно развитие”. Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Допустими кандидати са:

1. Регистрирани земеделски стопани с минимум стандартен производствен обем (СПО) на земеделското им стопанство по-голям от левовата равностойност на 8000 евро;

Областният информационен център – Русе и русенският офис на Национална служба съвети в земеделието проведоха в петък работна среща.

Управителят на ОИЦ Диана Аврамова и ръководителят на ТО на НССЗ Деница Гаджева обсъдиха параметрите на подмерки 4.2, 7.2 и 19.3 на ПРСР 2014-2020, както и предстоящите приеми по подмерки 6.4.1 и 6.1 до края на годината.

Областният информационен център-Варна проведе работна среща с регионалния координатор за Област Варна на Национална селска мрежа. По време на събитието бяха обсъдени текущият прием по мерки по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., както и предстоящите приеми до края на 2022 г., заложени в Индикативната годишна работна програма.

78 преподаватели от училища-партньори взеха участие в присъствено обучение в гр. Поморие от 11 до 15 юли 2022 година, по програмите „Екологично  образование в училище – изменението на климата и ефектите върху икономическите сектори” и „Екологичното образование в училище – влияние на изменението на климата върху компонентите на околната среда”.

С встъпителна пресконференция на 29.07.2022г. стартират дейностите по проекта на Община Враца за обновяване на две от залите на Младежки дом Враца.

„Основната цел на проекта е подобряване на условията за опазване и представяне на културните ценности и достъпа до културното наследство във Враца“, заяви зам. – кметът Александър Владимиров.

Туристически водачи и професионалисти в областта на туристическите услуги  се обучаваха по време на семинар, организиран от Община Струмяни като част от дейностите по проект „Коридор за сътрудничество Струма“ с акроним River Plus. Основната цел на проведените обучения е повишаване на капацитета за устойчиво използване на културните и природните ресурси и популяризиране на общата идентичност на трансграничният регион в общините Симитли и Струмяни в България и Ираклия, Синтики, Емануил Папа и Серес в Гърция.

При изключително голям интерес протече информационна среща на експертите от ОИЦ-Смолян в община Мадан на 28.07.2002 г.. Десетки жители и гости на Мадан посетиха щанда на Областен информационен център - Смолян и зададоха своите въпроси, свързани с европейското финансиране и получиха информационни материали.

Най-много въпроси екипът на ОИЦ получи относно процедура "Технологична модернизация" от Националния план за възстановяване и устойчивост, както и за предстоящите процедури до края на годината по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г..

В продължение на пет юлски дни младежи от Габровска и Ловешка област, Казанлък и Бургас се впуснаха в приключението „Предприемачът като откривател“, в което чрез интерактивни методи на обучение научиха основни принципи от света на икономиката и предприемачеството.

Летният лагер по основи на предприемачеството се проведе за четвърти път на територията на Музей на архитектурно-исторически резерват (МАИР) „Боженци“. Участниците бяха настанени в къщи за гости от епохата на Възраждането, реновирани по проект от Община Габрово с европейски средства.

Нови договори за финансиране на проекти със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове на стойност 25,517 млн. лева са сключени през първите шест месеца на 2022 г. на територията на Благоевградска област. Това съобщи по време на пресконференция днес управителят на Областен информационен център – Благоевград. По време на събитието бяха представени данни за напредъка в изпълнението на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) към края на месец юни 2022 г.