Новини от ОИЦ

МИГ „Долни чифлик и Бяла“ ще обяви прием на проектни предложения по Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“, която се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият й бюджет е 488 950 лв.

„Кем пласт” ЕООД гр. Разград е производител на алуминиева и PVC дограма, както за бита, така и за офис помещения и цехове. В края на месец февруари 2020 г. е подписан договор за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.040-0933-C01 „Инвестиции за подобряване на производствения капацитет в „Кем пласт” ЕООД” на обща стойност 195 800 лева, от които безвъзмездната помощ е в размер на 137 060 лева, а собственото участие на бенефициента е 58 740 лева.

Две поредни обучения за нискоквалифицирани младежи, които не учат и не работят, бяха организирани в началото на годината от Асоциацията на Българските Черноморски Общини (АБЧО). Те са проведени по проекта „eNEET Rural: Насърчаване на предприемачеството и подобряване уменията на незаети и неквалифицирани младежи от малките общини“, който се финансира от ЕИП и Норвежкия грант за младежка заетост. Общият му бюджет е 1,7 млн. евро. Партньори по проекта са 7 организации от България, Румъния, Испания, Унгария, Словения, Италия и Норвегия. Водеща е АБЧО.

Сдружение „Местна инициативна група Исперих” обяви прием на проектни предложения по процедура за безвъзмездна финансова помощ с нов краен срок: BG06RDNP001-19.388 МИГ Исперих – ПРСР мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти”  от Стратегията за ВОМР, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата е:

Регионалната структура на Националната служба за съвети в земеделието-Варна предоставя безплатна помощ при изготвянето на бизнес план и подготовка на документи на бенефициенти, които искат да кандидатстват по по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от ПРСР 2014-2020г.

Общият бюджет на подмярката е 6 000 000 евро. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 15 май 2020 г. Приемът е във връзка с установените в страната огнища на силно заразни болести по дребните преживни животни, свине и птици.

В началото на март 2020 г. Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) стартира целеви прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия”, насочен към подпомагане на малки стопанства с цел повишаване на биосигурността.

Приемът е във връзка с установените в страната огнища на силно заразни болести по дребните преживни животни, свине и птици.

Качеството на живот на деца и възрастни с увреждания в Аврен ще бъде подобрено с помощта на проекта „Активно включване за по-добър живот в Община Аврен“. Той се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Общата му стойност е 391 052 лв. Бенефициент е Община Аврен, която е подала проектно предложение към Местна инициативна група „Аврен-Белослав“.

Местната инициативна група „Добричка“ (МИГ „Добричка“) стартира първи прием на проектни предложения по подмярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Ще се подпомогнат проекти, насочени към установяването и развитието на неселскостопански дейности, които водят до създаване и утвърждаване на продукт, базиран на местни ресурси и/или иновация, развитие на услуги, развитие на туризъм, стабилност за малкия бизнес и създаване на нови работни места.

Поради обявеното извънредно положение в страната, предвидената учебна практика на възпитаници на Професионалната гимназия по икономика „Робер Шуман” в Областния информационен център (ОИЦ) - Разград през пролетта, се отлага за по-късен период.

Към настоящия момент общо осем ученички от ПГИ „Р. Шуман” са подали заявления за стажуване в ОИЦ-Разград. Шест от момичетата са от 11-ти клас, а две от 10-ти клас.

На 17.03.2020 г. oт 11:00 ч. в „Системно интегриране” ЕООД се проведе информационно събитие, чиято цел бе подробно да запознае присъстващите с целите, дейностите и постигнатите резултати по проект №BG16RFOP002-3.004-0108-C01 „Устойчиво развитие и икономически растеж чрез внедряване на нови технологии за повишаване ресурсната ефективност в „Системно интегриране” ЕООД”, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 чрез Европейския фонд за регионално развитие.