Новини от ОИЦ

Информационно събитие на тема „Възможности за умения, умения за възможности“, се проведе на 22.05.2023 г. (понеделник) от 10:30 часа в офиса на Областен информационен център - Ямбол. Събитието е посветено на Европейската година на уменията и е част от тазгодишната Обща инициатива на Мрежата от областни информационни центрове в България. На него бяха представени добри практики и опит от вече отминали проекти с европейско финансиране, посветени на повишаването на квалификацията, придобиването на нови умения и компетентности и ученето през целия живот.

С поредица от информационни срещи Областен информационен център – Велико Търново популяризира актуалните и предстоящи възможности за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейските фондове за споделено управление (ЕФСУ), съгласно индикативни годишни работни програми за 2023 г. Събитията се проведоха във всички десет общини от Великотърновска област и на тях присъстваха близо 120 души - представители на общинските администрации, бизнеса, обществени и неправителствени организации, читалища, учебни заведения и др.

Стартираха дейностите по проекта „Разработване на интегрирана Стратегия за Водено от общностите местно развитие на местна инициативна група Белослав“. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“. Общата му стойност е  48 794 лв. Бенефициент е Община Белослав.

През месец февруари т.г. „Екофарм 04” ЕООД подписа договор за изпълнение на проект „Комплексен проект за инвестиционна инициатива /ПУП – ПЗ и инвестиционен проект за: Изграждане на птицеферма за отглеждане на бройлери в ПИ 34103.45.112  село Йонково, община Исперих”. Той е подкрепен от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. в рамките на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”.

Бюджетът на проекта е в размер на 1 955 107.29 лева, от които 977 553.62 лева са безвъзмездна финансова помощ, а останалата част – собствено участие на бенефициента.

На 19 май 2023 г. в залата на Областен информационен център Сливен (ОИЦ) екипът на Центъра проведе информационно събитие във връзка с Европейската година на уменията. Във форума участваха представители на обучителни организации,  читалища и неправителствени организации. Във фокуса на срещата бяха възможностите за придобиване на ключови умения, дигитални компетенции, учене през целия живот и Програмите за програмен период 2021-2027, финансирани от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

ОИЦ-Бургас се включи в ежегодната национална кампания на мрежата от 27 областни центъра в страната. Във фокуса на инициативата, с която експертите отбелязаха „Европейска година на уменията“, бяха нетрадиционните познания, необходими за позабравения, но жизнеутвърждаващ в недалечното минало за региона занаят – рибарството. Домакин на събитието на ОИЦ беше Етнографския комплекс „Ченгене скеле“, където деветокласниците от АЕГ „Гео Милев“ се срещнаха отблизо с историята, традицията и оръдията на труда, съхранявани в музейната експозиция на рибарското селище.

До средата на месец август трябва да бъде завършено строителството на новия физкултурен салон на Национална хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ – Благоевград. Строителството е част от дейностите по проект „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград“, който се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Две информационни срещи на тема „Водено от общностите местно развитие. Изготвяне на Стратегия“ бяха проведени в общините Девня и Суворово. Събитията са организирани в изпълнение на проекта „Подготвителни дейности по прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие на територията на общините Девня и Суворово“. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“. Общата му стойност е 47 202, 64 лв. Бенефициент е Община Девня.

Едноличен търговец „Марше 13 - Анюшка Александрова” започва изпълнението на проект „Инвестиране в стопанска сграда за съхранение на продукция и подготовката ú за продажба”.

Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. в рамките на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Бюджетът на инвестицията е в размер на 940 670.04 лева, от които 470 335.02 лева са безвъзмездна финансова помощ, а останалата част – собствено участие на бенефициента.

С европейско финансиране 52 земеделски производители ще модернизират стопанствата си. Сключените договори са на обща стойност 52,7 млн. лв., от които 25,6 млн. лв. са безвъзмездни средства, осигурени от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., по процедура BG06RDNP001-4.012 подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.