Новини от ОИЦ

Общинското предприятие „Социални услуги” в град Кубрат ще изпълнява проект „Домашни грижи за възрастни хора в Община Кубрат” т процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” – Компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Целева група по проекта са минимум 58 лица на възраст над 65 години с ограничения или с невъзможност за самообслужване и хора с увреждания.

ОИЦ-Варна се включи в официална церемония по откриване на модерна система за производство от най-ново поколение във варненската фирма „Елдоминвест” ООД. Тя е закупена по проект „Внедряване на иновативна ГАПС (Гъвкава Автоматизирана Производствена Система) за производство на корпусни детайли в „Елдоминвест” ООД“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020г. Проектът е на стойност 2 753 164 лв. Стартирал е на 28.08.2017г. и е приключил на 28.02.2019г.

С 9 проекта по ОП „Развитие на човешките ресурси“, „Околна среда“, „Храни“ и по Програмата за развитие на селските райони, които са реализирани или са в процес на реализация в община Ветово,  запозна жители на село Писанец Областният информационен център – Русе.  Шивашка фирма  от село Смирненски със 141 246 лева по ОП „РЧР“ 2014 -2020 активира безработни и неактивни лица.

От 15 април  ОИЦ – Враца обявява онлайн конкурс за млади предприемачи на тема „Имам бизнес идея!“, част от Националната кампания за 2019 г. на Мрежата от 27 Областни информационни центрове. Целта на инициативата е популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в страната и подкрепа за младите хора, като източник на новаторски идеи и предприемаческо мислене.

Областният информационен център-Варна търси оригинални бизнес идеи и ще награди десетте най-добри с атрактивни награди - аудио слушалки, ваучери за „Escape room“ и спийкъри. В онлайн конкурса „Имам бизнес идея!“ могат да участват ученици от 14 до 18 г. За целта те трябва да заснемат видеоклип, в които обясняват своята бизнес идея с дължина не повече от 2 минути и големина 25 МВ.

На 16.04.2019 г. (вторник), Областен информационен център – гр. Хасково проведе в община Свиленград публично информационно събитие на тема: „Представяне на възможности за кандидатстване по актуални процедури, финансирани от ЕСИФ”. Срещата бе насочена към представители на местната власт, културни институции, неправителствени организации, малки и средни предприятия, земеделски производители институции в област Хасково, с цел предоставяне на информация на заинтересованите страни за налични възможности за финансиране на проектни предложения, финансирани от ЕСИФ.

В Благоевград символично беше прерязана лентата на два обекта от проект „Благоустрояване на градска среда“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Изпълнението на проекта стартира в края на 2016 г., а всички дейности по обектите, включени в него, трябва да приключат до 18 май 2019 г.

На 10.04.2019г., от 10:00 ч. в с. Енина в базата на КМХ – Елемент ООД се проведе заключително събитие за отчитане на успешно изпълнения проект „Повишаване на енергийната ефективност в КМХ-ЕЛЕМЕНТ ООД” по договор за БФП № BG16RFOP002-3.001-0518-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

От началото на юли миналата година бенефициентът „Спектър Логос” ЕООД изпълнява проект BG05M9OP001-2.010-0064-C01 Социално предприятие „Работилница за здраве и знания”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Дейностите по него се реализират в Центъра за извънучилищна подготовка „Резонанс” в областния град. В резултат от тях е създадено Социално предприятие за предоставяне на специализирани услуги и занимания както за децата, ползващи досегашните услуги на Центъра, така и за деца в неравностойно положение.

Днес екипът на Областен информационен център – Смолян представи онлайн конкурсът за млади предприемачи на тема „Имам бизнес идея!“, който организира. Конкурсът е част от Националната кампания на Мрежата от Областни информационни центрове в страната, както и от инициативата на Европейската комисия „Европа в моя регион“.

Целта на онлайн конкурса е да се насърчи предприемачеството сред подрастващите и да ги мотивира да бъдат иновативни и изобретателни.