Новини от ОИЦ

От днес МИГ – Сандански обяви прием на проектни предложения по подмярка 8.3 „Подпомагане за предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите“ от Стратегията за ВОМР.

22 проекта на малки стопанства в област Добрич ще бъдат финансирани с по 15 000 евро. Общата безвъзмездна подкрепа в размер на 645 414 лв. е отпусната по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Научен симпозиум на тема: „Епигенетика и сигнализация в стволовите клетки“ ще се проведе на 16 и 17 април 2021 г. Форумът е първата международна научна проява по проекта „TranStem - ERA Chain in Translation Stem Сеll Biology“. Той е спечелен от Медицинския университет във Варна в конкурса „ЕRА chair – ръководител в Европейското научно пространство“ по програма „Хоризонт 2020“.

МИГ – Разлог започна прием на проектни предложения по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата е оползотворяване на туристическите ресурси на територията на община Разлог, чрез подкрепа за инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура за публично ползване.

Нова и напълно оборудвана мобилна сцена бе доставена и монтирана пробно на площада в общинския център, а ремонтните дейности проследиха представители на общинското ръководство, начело с кмета Алкин Неби.

Закупуването на модерното съоръжение е в рамките на проект „Кубрат древен и млад – да пренесем традициите през времето”, финансиран по мярка 19.2 - 05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа” от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Завет – Кубрат по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

На 13.04.2021 г. (вторник), Областен информационен център – гр. Хасково проведе в община Стамболово онлайн публично информационно събитие на тема: „Прилагане на интегрирания териториален подход през програмен период 2021-2027 г.”.

В Община Велико Търново започва изпълнението на проекта „Патронажна грижа +“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ възлиза на над 1,4 млн. лева, осигурени от бюджета на Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Завършено е строителството на новите социални жилища в Русе на ул. „Белмекен“, ж.к „Родина III“. Те са реализирани по проект, финансиран чрез програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, приоритетна ос „Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“. От началото на май тази година в тях ще бъдат настанени социално слаби и уязвими хора, които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване в Русе.  

Рекламен филм, представящ уникалните характеристики на културно-историческите забележителности и дейности, включени в културния маршрут и тяхната обвързаност с местните туристически продукти в Албания, България, Гърция, Кипър и Северна Македония, бе изготвен от Асоциацията на Българските Черноморски Общини (АБЧО) в рамките на проекта INNOViMENTOR. Той е с общ бюджет 948 572, 80 евро и се финансира от ПТС „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г., INTERREG. Партньори по проекта са организации от Гърция, България, Кипър, Албания и Северна Македония.

Местната инициативна група (МИГ) - Исперих кани желаещите да представят проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.416 МИГ Исперих – Мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски стопанства” от Стратегията за ВОМР на МИГ – Исперих.

Целта на процедурата е повишаване качеството на работната сила и развитие на човешкия капитал в земеделието на територията на МИГ-а и насърчаване хоризонталните връзки в селското стопанство чрез обмяна и споделяне на опит, знания и добри практики за развитие на сектора.