Новини от ОИЦ

Земеделските стопани от Благоевград и региона препълниха днес зала „22 септември“, за да научат от първа ръка за новите моменти в законодателството в сектор „Животновъдство“, за предстоящите приеми на проекти и директни плащания по Програмата за развитие на селските райони през 2020 г.

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. финансира шест проекта в региона по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност”. Общият бюджет на проектите е 5 329 298 лева, от които безвъзмездната помощ е 2 940 564 лева.

По процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” успешно изпълнени са 5 договора.

Напредва изпълнението на проекта „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в природен парк „Златни пясъци”, по който работи Дирекция на Природен парк “Златни пясъци”. Проектът се финансира по ОП „Околна среда“  2014-2020г. Общата му стойност е  103 777 лв. Основната му цел е подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания от мрежата Натура 2000, докладвани в неблагоприятно природозащитно състояние на територията на парка.

Днес 14.02.2020 г. от 09:30 часа Областен информационен център – Перник проведе работна среща с жители и земеделски производители в с. Стефаново, Община Радомир. На срещата експертът от ОИЦ-Перник Милен Станимиров запозна присъстващите с дейността и функциите на Областния информационен център – Перник и с актуалните и предстоящи за отваряне процедури за кандидатстване по проекти финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.   

Община Разград ще проведе четири официални церемонии „Откриване на обект” за две детски ясли и две детски градини в областния град. Събитията отбелязват приключването на строително-ремонтните дейности в обектите, които са реализирани по проект BG16RFOP001-1.023-0002-C01 „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр.

Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) съвместно със Звеното за управление на Националната селска мрежа (НСМ) и Областна Дирекция „Земеделие – Разград, проведоха семинар на тема „Общата селскостопанска политика след 2020 г..

В събитието участваха над 200 земеделски производители и стопани, ръководители и експерти на институции, граждани и журналисти. Сред присъстващите бе и управителят на Областния информационен център – Разград Юлиян Данаилов.

Министерство на земеделието, храните и горите и Държавен фонд „Земеделие“ работят по създаването на Компенсационен фонд за обезщетяване на земеделските производители, претърпели загуби вследствие на лоши климатични условия. Това съобщи министърът на земеделието и храните Десислава Танева по време на Осмата национална среща на земеделските производител в България, която се проведе в курорта „Златни пясъци“.

Национална професионална техническа гимназия (НПТГ) „Шандор Петьофи” в гр. Разград е избрана да участва в проект „Зелено сътрудничество отвъд граници” за глобалните екологични предизвикателства и опазването на природата чрез устойчиви предприемачески решения.

Проектът е с бюджет 143 218 евро, които са предоставени от  Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ ЕИП).

Местна инициативна група „Аврен-Белослав“ започва изпълнението на проект за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество. Проектът „Дигитални местни инициативни групи” се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“. Одобрената стойност на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 48 877 лева.

Представители на Областния информационен център (ОИЦ) – Разград са сред поканените и ще участват в регионална среща от националната кампания на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) в град Разград.

Събитието ще се проведе на 13 февруари (четвъртък) от 10:00 часа в конферентната зала на хотел Cartoon в областния град.

В срещата ще участва заместник-министър Виргиния Кръстева, а лектори ще бъдат екперти от МЗХГ.