Новини от ОИЦ

Голяма пътна отсечка в Община Бяла ще бъде изцяло обновена по проекта „Ремонт и реконструкция на улици „Господин Милушев“ от о.т. 4 до о.т. 48 и „Иван Калчев“ от о.т. 48 до о.т. 100“. Финансирането е осигурено от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Общият бюджет на проекта е 717 685 лв.

Община Исперих реализира проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на етническите малцинства в община Исперих”, финансиран от оперативните програми „Развитие на човешките ресурси” и „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

Бюджетът на проекта е в размер на 889 979.56 лева, които са изцяло безвъзмездна помощ за бенефициента.

В Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново се проведе съвместен информационен семинар на тема: „Правилна употреба на препарати за растителна защита и добри растително-защитни практики. Ефективно управление на водните ресурси и постигане на добро състояние на водите“. Събитието бе организирано от Териториален областен офис на НССЗ – Велико Търново, Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Велико Търново и Областен информационен център (ОИЦ) - Велико Търново.

Шест електрически товарни велосипеди ще бъдат предоставени за временно безплатно ползване на варненски търговски обекти. Возилата са осигурени по проекта „City Changer Cargo Bike“ (CCCB) – “Товарно колело, променящо града“, който е финансиран по Програма „Хоризонт 2020“. Общата му стойност е над 3 млн. евро, а бюджетът за Варна – 100 хил. евро, обясни ръководителят на проекта Младен Иванов.

ОИЦ – Бургас проведе информационна среща на тема „Актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по програми, финансирани от ЕСИФ и представяне на Плана за възстановяване и устойчивост на страната.

В срещата взеха участие Диана Саватева - Заместник-кмет „Култура, туризъм и спорт“, Мая Русева - Директор на дирекция "Стратегическо развитие" и служители на Община Бургас.

Граф Игнатиево, община Марица, бе домакин на последното публично информационно събитие за годината от разяснителната кампания на ОИЦ-Пловдив. Мероприятието се състоя вчера, на 03 ноември и протече под формата на открита приемна, позиционирана пред сградата на общината.

Няколко дни по-рано, експертите на ОИЦ консултираха гражданите и в следните населени места:

Проектът „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк гр. Кубрат” е на стойност 88 291 лева, изцяло безвъзмездна помощ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Той е финансиран в рамките на мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ Завет - Кубрат. 

Започва предоставянето на почасови здравно-социални услуги в домашна среда в изпълнение на проекта „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Варна“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Общият бюджет на проекта е 1 110 795, 20 лева. Бенефициент е Община Варна.

МИГ „Долни чифлик и Бяла“ обяви втори прием на проектни предложения по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият финансов ресурс е 150 389, 85 лв. - остатък след първия прием.

Местната управа, бенефициент по проект „Домашни грижи за възрастни хора в Община Кубрат”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4”, подписа допълнително споразумение към договора за безвъзмездна финансова помощ (БФП).

Стойността за новия проект е 63 725 лева, които са изцяло БФП.