Новини от ОИЦ

„Янтра“ ще бъде името на новото специализирано плавателно средство за драгиране на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“. Името не е избрано случайно, тъй като всички плавателни средства в състава на ИАППД са кръстени на български притоци на р. Дунав.

На 30 март 2021 г. екипът на Областен информационен център - Велико Търново участва в онлайн семинар на тема „Методи и подходи за ефективна реализация на земеделската продукция произведена в малки и средни земеделски стопанства“. Убинарът бе организиран от Териториалния областен офис - Велико Търново на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Университета за национално и световно стопанство (УНСС), гр. София.

До 14 април 2021 г. (сряда) е времето за публично обсъждане на проекта на Плана за интегрирано развитие на община Разград (ПИРО) за следващите 7 години.

Община Бяла изпълнява услугата „Топъл обяд“ по проект „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Бяла“, финансиран от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г. Той се реализира на територията на цялата община, а услугата ще се предоставя до 27 април 2021 г.

Подпомагането се осъществява по процедура BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19”, финансирана от Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане.

Бюджетът на проекта, който се изпълнява на територията на община Кубрат, е 84 199 лева.

Крайни потребители на този вид услуга са:

В рамките на часовете по Социална психология и като част от дейностите по международния проект „Да опознаем Европа“, в СУ за ХНИ „Константин Преславски“ - Варна бе създадена фотографска история за живота ни по време на пандемия. Проектът е финансиран от програма „Еразъм +“, Ключова дейност 2, сектор „Училищно образование“ (КА219).

Председателят на Управителния съвет на Местна инициативна група Исперих Даниел Димитров и земеделският производител Севгин Сюлейман от село Беленци, община Исперих, подписаха договор за изпълнение на проект по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР).

Той е финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Проектът е с наименование „Закупуване на малък трактор за обработка на площи със зеленчукови насаждения”.  

Кметът на община Поморие Иван Алексиев подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности на територията на Община Поморие“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Експерти на Областен информационен център Бургас взеха участие в церемонията по откриване на обновената сграда на Регионалната служба противопожарна безопасност и защита на населението в морския център. Проектът, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, е на обща стойност 520 хил. лв.

Община Враца изпълнява проект с референтен номер CB007.2.13.225 „QuesTour – Валоризация и капитализация на неизследваните културни и исторически ресурси в трансграничния регион на България – Сърбия“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg – Инструмент за предприсъединителна помощ България – Сърбия 2014 – 2020 г. Проектът се изпълнява в партньорство с организациите - Национален туристически клъстер "Българският пътеводител" и ЕНЕКА, (Сърбия).