Новини от ОИЦ

На 28.08.2019 г. се проведе официална церемония "Първа копка", свързана със стартирането на строително-монтажните дейности по проект: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащи колектори в гр. Чирпан”, по Договор за БФП № BG16M1OP002-1.009-0003-C01, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове.

Стартира приема на документи за потребители на интегрирани здравно-социални услуги по проект BG05M9OP001-2.040-033 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Смолян“, Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040.

Общата цел на проекта е да се подобри качеството на живот на възрастните хора и лицата с увреждания от община Смолян.

На официална церемония „първа копка” днес стартираха строително-ремонтните дейности за подобряване на енергийната ефективност, изграждане на достъпна архитектурна среда и реконструкция на дворното пространство на Детска градина „Приказка” в областният град.

Служители на Община Долни чифлик ще повишат и осъвременят своя професионален капацитет с помощта на проекта „Център за възстановяване на социалния живот“. Той се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. в транснационално партньорство с Община Осило, Италия. Размерът на предоставяната безвъзмездна финансова помощ е 198 660 лв. Бенефициент е Община Долни чифлик, стана ясно на встъпителна пресконференция по проекта.

Екипът на Областен информационен център-Кърджали (ОИЦ-Кърджали) взе участие в заключителната пресконференция по проект „Професионална гимназия по селско и горско стопанство в град Кърджали - привлекателен образователен център за младите хора”,  финансиран по процедура  BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България” по Оперативна програма „Региони в растеж ” 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.     Община Кърджали изпълни проекта в рамките на 30 месеца.

Областен съвет на БЧК – Смолян стартира дейности по проект „Безопасни училища: Разработване на онлайн платформа за безопасни и добре подготвени училища“, по който Български Червен Кръст е партньор. Проектът е на обща стойност 175 448 € и e финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.

Земеделският зам.-министър Лозана Василева представи във Варна възможностите за финансиране по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020г. Пред заинтересовани тя разясни условията за кандидатстване с проектни предложения по мерките 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ и 1.2 „Здраве и безопасност“.

„64 % са договорените до момента средства по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР), а реално изплатените са в рамките на 30 млн. лева или 15% от средствата по програмата“. Това обяви Стоян Котов, директор на дирекция „Морско дело и рибарство“, Министерство на земеделието и храните на информационна среща в залата на комплекс „Мелницата“ гр. Балчик. На срещата присъстваха доц.

        На 29.08.2019 от 11:00 ч. в местността „Зелена бара“ гр. Оряхово се проведе първа копка по проект „Превенция и управление на риска от свлачища в община Оряхово с обекти свлачище VCR31.54020.02.12 в източната част на гр. Оряхово и VCR31.54020.02.13 в местността „Зелена бара” по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ съфинансирана от Ервопейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз. На събитието присъстваха зам. Кмета Ивайло Иванов на община Оряхово, представители на фирмата изпълнител, администрация и граждани.

С церемония „Първа копка“ и водосвет Дирекция “Национален парк Рила“ стартира строително-рехабилитационните дейности по проект BG16M1OP002-3.007-0002 „Устойчиво управление на Национален парк Рила II-ра фаза“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”.

Официалната церемония ще се проведе на 3 септември 2019 г. /вторник/ от 11:30 часа в района на Контролно-информационен пункт – Нехтеница, в местността Нехтеница (над хижа Трещеник), на територията на Национален парк „Рила“.