Новини от ОИЦ

Агенцията за социално подпомагане (АСП) реализира проект "Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Новите правила на Десетата конкурсна сесия на Националния иновационен фонд представиха експерти  на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) в Русе . В информационната среща под наслов „Растем заедно“ участваха и представители на Областния информационен център – Русе, които оказаха логистична подкрепа на събитието.

По време на срещата присъстващите бяха уверени, че промените в правилата са направени с цел отстраняване на досегашните слабости при кандидатстването и оценката на проектните предложения.

Областният информационен център-Варна се включи в церемония по първа копка по проекта „Реконструкция на улици в гр. Вълчи дол, община Вълчи дол“, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Общата стойност на проекта е 1 916 039 лв. Бенефициент е Община Вълчи дол. Целта му е чрез реконструкция на улиците и модернизирането на техническата инфраструктура да се подобри качеството на средата във Вълчи дол.

На информационна среща в офиса на Областeн информационен център – Ямбол бе представена една от най-привлекателните за зeмеделските стопани подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони.

Тази подмярка е насочена към малките земеделски стопанаства, които имат стандартен производствен обем в диапазона от 2000 до 7999 евро, регистрирани са по Наредба № 3 от 1999 г. и са получили от земеделска дейност най-малко 33 на сто от общите си приходи за предходната календарна година.

Областният информационен център-Варна се включи в информационната среща „Растем заедно“, организирана от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). Морската столица бе домакин на инициативата.

От началото на програмния период 2014-2020 г. до края на първото полугодие на 2019-та година, по оперативните програми „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР), „Храни” (ОПХ), „Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК), „Региони в растеж” (ОПРР), „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОПНОИР), „Добро управление” (ОПДУ) и „Околна среда” (ОПОС) са сключени 150 договора за безвъзмездна финансова помощ, на обща стойност 80 190 359 лева. Реално изплатените средства по тях са 39 046 744 лева. В сравнение с края на 2018 г., към 30 юни 2019 г., разплатените средства бележат ръст от 7,5 млн.

Регионална библиотека „Петър Стъпов” в Търговище ще реализира международен проект „Урок по финландски – проучване опита на библиотеките във Вантаа в областта на неформалното образование и обучение”. 
На пресконференция директорът на библиотеката Росица Куцарова обясни, че целта е повишаване обучителния капацитет на служителите, проучване на добри практики и прилагането им у нас. 

По инициатива на Бургас и кмета Димитър Николов, всички общини от Бургаска област подписаха Меморандум за сътрудничество при развитието на социалните услуги. Това се случва в годината, когато у нас започва да действа нов Закон за социалните услуги.

Близо петдесет участници и техните ръководители от първа смяна на инициативата за екологично възпитание на подрастващите „Еколято 2019” посетиха Областния информационен център (ОИЦ) – Разград.

Екипът на ОИЦ запозна малките посетители с дейността и услугите на мрежата от Областни информационни центрове в страната, как функционират Европейският съюз и неговите по-важни институции.

Участниците от втора смяна на инициативата ще посетят ОИЦ в средата на юли, а тези от III-та смяна – през месец август т.г.

5 860 000 лева е общият бюджет на процедурата „Подкрепа за устойчив бизнес“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, която Областният информационен център – Русе представи вчера пред потенциални конкретни бенефициенти. Целта й е да подпомогне чрез различни по вид бизнес услуги и консултации неукрепнали предприятия да стабилизират дейността си, да подобрят управлението си и да създадат предпоставки за своето успешно и устойчиво бизнес развитие. Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ, която одобрените могат да получат е 5 000 лева.