Новини от ОИЦ

С водосвет и официална церемония днес бе открита обновената по Оперативна програма „Региони в растеж“ сграда на I ОУ „Христо Ботев“ в Търговище. Лентата прерязаха министърът на образованието Красимир Вълчев, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев, кметът д-р Дарин Димитров, областният управител Митко Стайков и директорът Димитър Алексиев.

Управителят на Областния информационен център-Варна Виктория Николова взе участие като лектор в регионалната конференция „Развий потенциала си в България”, на която Варна бе домакин. Тя представи възможностите, които дават европейските програми на младите хора. Във форума, организиран от младежката организация на ГЕРБ, се включиха министри, евродепутати, народни представители.

В Заседателната зала на Община Берковица се проведе заключителна пресконференция по проект BG16RFOP001-2.001-0061 „Повишаване на енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в Община Берковица – ЦДГ Звънче, град Берковица“.

Проектът се изпълнява по процедура “Енергийна ефективност в периферните райони“, финансирана по Оперативна програма „Региони в растеж” (ОПРР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР).     

Варненската фирма „Мултитест“ ООД разработи с помощта на европейско финансиране иновативна система, която проследява състоянието на газопроводи и дава индикации за евентуални нередности. Партньор по проекта „Разработване на автоматизирана ултразвукова система за контрол на тръбопроводи и конструкции и оценка на механичното им напрегнато състояние“ е Институтът по механика към БАН.

4 нови центъра за грижа за лица с психични разстройства ще бъдат изградени в с. Каменица, община Струмяни. Проектът на общинската администрация е на стойност 2 279 198 лв., от които 85% са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите 15% са национално съфинансиране. Проект „Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни“ е по приоритетна ос 5 ,,Регионална социална инфраструктура“ на ОП „Региони в растеж“.

Пловдивската фирма „Андреа Дизайн“ ООД стартира изпълнението на проект „Ефективно използване на ресурсите в Андреа Дизайн ООД“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 чрез Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.

Експертите от Областен информационен център – Силистра посетиха ЗММ „Стомана“ АД във връзка с провеждането на информационен ден за осигуряване на публичност на проект „Повишаване на енергийната ефективност на ЗММ Стомана АД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020.

Пред близо 15 представители на медиите и експерти от Община град Добрич и Областна администрация Добрич, екипът на Областен информационен център – Добрич представи възможностите за финансиране на проекти с европейски средства през 2019 г.

Геновева Друмева – управител на центъра презентира процедурите и подмерките по Оперативните програми, Програма за развитие на селските райони, Програма за морско дело и рибарство и мерките от Стратегиите на Местните инициативни групи и Местната инициативна рибарска група за 2019г.

Вече шест години Областният информационен център в Кърджали е връзката между инициативните и заинтересовани хора и институции от област Кърджали за реализирането на проекти по Оперативните програми на Европейския съюз. От началото на 2019 година започва новият три годишен проект, който дава възможност експертите на Центъра да продължат своята работа на терен и да продължат да бъдат полезни с изпреварваща информация за отворени процедури по оперативните програми, както и за предстоящи такива.

Четири проектни предложения са одобрени по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на "МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия". Те са постъпили в рамките на първия краен срок за прием. Общият размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за четирите проекта е 886 984 лева. Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.