Новини от ОИЦ

Областният информационен център-Варна се включи в церемония по първа копка на обект "Реконструкция на уличната мрежа по бул."Съборни" - от бул. "Владислав" до бул. "Сливница". Дейностите се изпълняват по проекта „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“, който се финансира по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Пет нови улици изграждат в община Симитли по проект “Строителство на улици и прилежащи тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Симитли и село Полето, община Симитли“. Проектът се финансира по Програмата за развитие на селските райони и е на стойност 896 464.88 лева. Финансирането е по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7. „Основни услуги и обновяване в селските райони“ на Програмата.

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Белослав ще бъде обновено с европейски средства с помощта на проекта „Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект СУ ”Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Белослав“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 г. Общата стойност на проекта е малко под 1 415 000 лв. без ДДС. Бенефициент е Община Белослав.

От днес, 8 април 2019 г., Местна инициативна група Завет – Кубрат обявява втори прием на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001 – 19.067 по подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности” в рамките на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Допустими кандидати по процедурата са:

Областен информационен център – Силистра съвместно с РЕКИЦ – Силистра, МИГ „Тутракан – Сливо поле“ и МИГ „Главиница – Ситово Крайдунавска Добруджа“ проведоха информационни събития във всички общини на територията на област Силистра с представители на читалища и други институции.

Уязвими групи във Вълчи дол ще бъдат интегрирани с помощта на проекта „Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол“. Той се финансира по две оперативни програми едновременно – „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Бюджетът на проекта е общо 874 712 лв. Вълчи дол е единствената варненска община – бенефициент по интегрираната процедура.

В истински празник се превърна откриването на напълно обновената сграда на Народно читалище „Георги Тодоров – 1885“ в град Белица. Ремонтът на читалището стана възможен благодарение на проект “Възстановяване на обекти с историческо и културно значение и опазване на материалното и нематериалното културно наследство в Белица и Македонска Каменица”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПА България - Македония. Водещ партньор по проекта е Културно-информационен център „Романса“ в Македонска Каменица, а проектен партньор Читалище „Георги Тодоров 1885“ в Белица.

На 05.04.2019 г. (петък) от 10:30 часа в залата на община Криводол, Областен информационен център – Враца проведе информационна среща, в която взеха участие  представители на общинска администрация  и заинтересовани страни. На срещата присъства зам.кмета на общината  г-жа Диана Милетиева.

В Община Велики Преслав  (област Шумен) стартира изпълнението на проект по Оперативна програма „Региони в растеж“ на обща стойност  582 951,67 лв., от които 85% са осигурени от Европейски фонд за регионално развитие, а останалата част е национално съфинансиране.  Проектът е с наименование:  „Създаване на център за грижа за лица с умствена изостаналост в с. Имренчево, община Велики Преслав“ и е финансиран по договор BG16RFOP001-5.002-0023-C01”.

Местна инициативна група „Долни чифлик - Бяла“ обяви процедура за подбор на проекти по Мярка 2. „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, финансирана по ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ по мярката е 698 530 лева.