Новини от ОИЦ

Алеите в Морската градина във Варна бяха рехабилитирани по проекта „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“. Той се финансира по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. В официалната церемония по откриване на обекта се включи и екипът на Областния информационен център-Варна.

В началото на месец март в столицата на Унгария Будапеща се проведе обучителен курс „Eye Opener”, като една от дейностите на SALTO-YOUTH - мрежа от шест ресурсни центъра, които работят по европейските приоритетни области за младежта.

Като част от стратегията за обучение на Европейската комисия, SALTO - YOUTH предоставя ресурси за обучение на младежки работници и младежки лидери и организира дейности за обучение и контакти за подпомагане в рамките на програма „Еразъм +” на Европейската комисия.

Церемонията се състоя в двора на Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици (ПГПЧЕ) „Екзарх Йосиф”, а лентата прерязаха кметът Денчо Бояджиев и заместник-директорът на училището Димитричка Цонева.

Кметът пожела на педагозите да работят със сърце и да внушават на възпитаниците си, че обновената база трябва да се поддържа, надгражда и да не се допуска да се руши.

Отец Дмитрий Терзи отслужи водосвет за здраве и благоденствие.

Приключиха дейностите по благоустрояване на междублокови пространства във варненския район „Владислав Варненчик” - IV-ти микрорайон, по проекта „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна”.

Междублокови пространства в подзона район „Младост“ (ж.к. Възраждане, I м.р.) бяха благоустроени по проекта „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна”. Дейностите включваха естетизация и модернизация на пространството между ул. „Ана Феликсова”, ул. „Петър Алипиев”, улицата западно от бл. 17, както и локалното платно на бул. „Трети март“. Извършено бе преасфалтиране на малките улици. Изградени са детски площадки, нови места за отдих, паркоместа. Извършена е подмяна на подземната инфраструктура. В района е обособена и велоалея.

Областният информационен център-Варна се включи в откриването на обект по проекта „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна”. Той е за благоустрояване на междублокови пространства в район „Одесос” 1, включващо реконструкция на ул. „Георги Бенковски” - в участъка от бул. „Сливница” до ул. „Кракра”, както и на предблоковите пространства между ул. „Цар Петър”, ул. „Парижка комуна”, ул. „Кракра” и ул. „Георги Бенковски“. Изцяло е подменена подземната инфраструктура. Извършено е преасфалтиране, тротоарите и бордюрите са подменени с нови.

Лентата прерязаха кметът Денчо Бояджиев, областният управител Гюнай Хюсмен и директорът на училището Галин Парашкевов.

Гости на церемонията бяха заместник-кметът Добрин Добрев, заместник-областният управител Евгени Драганов, представители на Регионалното управление на образованието, ръководителят инж. Недим Тахиров и членове на екипа по проекта експертът от Областния информационен център Емил Чанков, педагози и ученици.

Местна инициативна група „Девня-Аксаково“ обяви прием на проектни предложения по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията, която се финансира от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Общият й бюджет е 703 000 лв.

Целта на процедурата е повишаване на иновационната дейност в предприятията на територията на МИГ „Девня – Аксаково“ чрез внедряване на иновации в малките и средни предприятия, както и насърчаване на частните инвестиции в научни изследвания и иновации.

По кои процедури и програми могат да кандидатстват за европейско финансиране представителите на бизнеса към момента и през настоящата година говори днес пред Постоянната комисия в сферата на индустрията и новите технологии експертът на Областния информационен център – Русе Диана Аврамова.

На 5 март 2020 г. председателят на Управителния съвет на МИГ Завет-Кубрат Халиме Добруджан и кметът на Община Кубрат Алкин Неби подписаха договор за одобрен проект „Кубрат древен и млад – да пренесем традициите през времето”. Той е финансиран по процедура BG06RDNP001-19.060 МИГ Завет – Кубрат - мярка 19.2-05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа”, в рамките на стратегията за Водено от общностите местно развитие” 2014 - 2020 г.