Новини от ОИЦ

В средата на месец април т.г. „Бисидем” ЕООД подписа договор за изпълнение на проект „Закупуване на CNC машина за обработка на дървени плоскости”.

Той е с финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” на МИГ Исперих.

Общата стойност на инвестицияа е 51 100 лева, от които 38 325 лева са безвъзмездна финансова помощ, а останалите 12 775 лева – собствено участие на фирмата.

Основната дейност на бенефициента на евросредствата е производство на PVC и алуминиева дограма.

Областният информационен център – Русе участва в конференцията „Дигитализация, новости и тенденции в областта на туризма и креативните индустрии“, част от официалната програма на туристическото изложение „Уикенд туризъм“.

Информационна среща на тема „Дуалното обучение – шанс за изграждане на умения“ проведе екипът на Областния информационен център – Търговище с ученици от професионални гимназии в града. Целта на събитието бе да се запознаят с потенциала на дуалната система на обучение, която се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. 

Тридневна кариерна борса „Иновации в електротехниката, електрониката и автоматиката“ ще се проведе в периода 15.05-17.05.2023 г. във фоайето на Електротехническия факултет на Технически университет-Варна. Събитието е организирано в изпълнение на проекта „Модернизация на висшите училища: Технически университет - Варна, Технически университет - София, Технически университет - Габрово и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас“. Той се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Общата му стойност е 1 962 759, 48 лв.

За 11-та година в Стара Загора бе проведена Областна панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране. Инициативата имаше за цел да информира бъдещите кандидат-гимназисти, зрелостници и техните родители за професиите и специалностите, по които се извършва обучението в учебните заведения в област Стара Загора, за новостите в професионалното обучение, както и за нуждите на бизнеса от квалифицирани кадри в региона.

В истински празник се превърна откриването на обновеният Етнографски музей на град Бургас. С реализацията на проект  „Път на културно-историческите ценности през вековете - изпълнение на консервационно-реставрационни дейности в сградата на Етнографския музей и прилежащото дворно пространство и изграждане на Улица на занаятите“,  финансиран от ОП „Региони в растеж 2014-2020“ и Фонд за градско развитие, Община Бургас възвърна аристократичния блясък на 150-годишната сграда.

Едноличен търговец „Дени - Али Чакър“ от село Езерче в община Цар Калоян подписа договор за изпълнение на проект „Модернизация на животновъдна ферма чрез въвеждане на автоматизация на работните процеси”. Той е с финансиране по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Общата стойност на инвестицията е в размер на 589 726.88 лева, от които 294 863.43 лева са безвъзмездна финансова помощ, а останалата част – собствено участие на фермера.

Областният информационен център-Варна се включи в оглед на Сцена „Филиал“ на Драматичен театър „Стоян Бъчваров“, по време на който бе отчетен напредъкът в строително-монтажните дейности по проекта „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ-Варна“. Финансирането е осигурено от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Общата стойност на инвестицията е 7 554 378, 87 лв. Бенефициент е Община Варна.

Между Сдружение местна инициативна група "Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница" и Община Борино се сключи договор за реконструкция и рехабилитация на улица “Училищна“ от имот № 849 до имот № 286 (участък: км.0+000 до км.0+083.37) в село Борино, улица от о.т. 60 до о.т. 69 (участък: км.0+000 до км.0+241.78) в село Ягодина и улица от о.т. 65 до о.т. 4 (участък: км.0+000 до км.0+141.80) в село Буйново на територията на Община Борино.

Областен информационен център - Добрич проведе събитие под надслов „Умея и ще успея“, част от Общата кампания на мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз. Чрез разнообразни мероприятия се популяризира дейността на информационния център, възможностите за професионално образование и обучение в област Добрич и се отбележа Европейската година на уменията 2023 г.