Новини от ОИЦ

Проектите, които са реализирани с европейски средства от началото на настоящия програмен период до момента в община Две могили, представи Областният информационен център – Русе днес в село Каран Върбовка. 

Във връзка с пандемията от COVID 19 Община Суворово мобилизира допълнителни ресурси за превенция и осигуряване достъпа до услуги, които предоставя на нуждаещи се лица, чрез проекта “Осигуряване на интегрирана здравно-социална услуга за възрастните хора и хората с увреждания в община Суворово”. Той се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. и е на стойност 58 860 лв.

Започва цялостно обновяване на сградния фонд на Професионалната гимназия по ветеринарна медицина и земеделие „Александър Стамболийски” в град Лозница. Проектът за основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на гимназията е готов.

На свое заседание Общински съвет - Лозница даде съгласие да се кандидатства по процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма  „Региони в растеж” 2014-2020, приоритетна ос „Регионална образователна инфраструктура”, процедура  „Подкрепа за професионалните училище в Република България”.

Над 70 души посетиха четирите изнесени приемни на Областен информационен център – Добрич и получиха безплатна информация за актуалните и предстоящи възможности за финансиране по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Мобилните офиси, провели се в градовете Каварна, Шабла, Добрич и в с. Карапелит, община Добричка, бяха посетени от общински служители, кметове и кметски наместници, общински съветници, работодатели, земеделски стопани, рибари, медии и граждани.

      Областният информационен център – Русе започна днес, 18.06.2020 г., традиционната си обиколка по населените места в осемте общини на област Русе на тема „Добри практики на проекти, финансирани от ЕСИФ, през настоящия програмен период“.  

Поредната точка от обиколката на Областен информационен център - Бургас бе Община Несебър. За разлика от други години, когато курортното селище гъмжеше от туристи, сега улиците на старинния град са пусти. Местните жители с интерес се осведомиха за възможностите за европейско финансиране, но този път въпросите им бяха свързани предимно с евентуално подпомагане от страна на държавата, за да могат да неутрализират част от загубите причинени по време на пандемията от КОВИД - 19.

Първа езикова гимназия във Варна е класирана на трето място в Програмата за училища посланици на ЕП за учебната 2019/2020г. Училището получи подкрепата на Областния информационен център-Варна по време на целия период на надпреварата. Първа и втора позиция заеха Националната търговска гимназия и Професионалната гимназия по електротехника и електроника в Пловдив.

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, започна разработването на План за интегрирано развитие (ПИРО) на община Разград за периода 2021-2027 г.

Планът е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. Той включва визията за развитие на община Разград и дейностите, които трябва да се извършат за реализирането на целите ù.

Община Ябланица със сериозна активност в условията на пандемия, по време на извънредното положение и обстановка. От 04.05.2020 г. на територията на общината стартира Проект BG05M9OP001-2.101-0141 "Подкрепа за сигурност - патронажна грижа за възрастни и хора с увреждания в община Ябланица", съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“, за периода 04.05.2020 г. до 31.12.2020 г.

13 безплатни точки за високоскоростен Wi-Fi достъп до интернет на обществени места вече могат да се ползват от жителите и гостите на Велико Търново. Това стана възможно благодарение на ваучер на стойност 15 000 евро, спечелен от Община Велико Търново по инициативата WiFi4EU на Европейската комисия за отпускане на безвъзмездни средства в рамките на Механизма за свързване на Европа (МСЕ).