Новини от ОИЦ

Община Разград организира на 22 юли 2022 г. (петък), от 11:00 часа, в Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“, бул. „Бели Лом“ № 28, стартова пресконференция по проект „Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството в община Разград“.

В рамките на събитието ще бъдат официално представени параметрите на проекта – срок, бюджет, принос на Европейския съюз, основни цели и дейности, очаквани резултати и др.

Общностен комплекс за ранно детско развитие и родителска подкрепа се създава на територията на община Горна Оряховица. Проектът „Създаване на Общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Божур“ в гр. Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово“ е на обща стойност 918 643 лв. Социалната услуга се реализира със 100% безвъзмездна финансова помощ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.

VII СУ „Найден Геров“ бе изцяло обновено по проекта „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“. Той е финансиран от ОП „Региони в растеж“ и е на обща стойност 12 557 160, 03 лв. Бенефициент е Община Варна.

Бенефициенът „Бултрейд - Частна компания” ЕАД подписа договор за изпълнение на проект „Инвестиция за защита на стопанството от вредители”, който ще осъществи в Кубратското село Божурово. Той е финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, в рамките на Целевия прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство”.

Общата стойност на проекта възлиза на 910 805.38 лева, от които половината са безвъзмездна финансова помощ, а другата половина – собствено участие на предприятието.

Кметът на Габрово Таня Христова откри събитието „Европейска година на младежта: 2022 – вашата година!“. To цели да подкрепи младите хора чрез акцентиране върху нови перспективи и възможности; да ги насърчи, особено тези с по-малко възможности, в неравностойно положение, от селски или отдалечени райони или принадлежащи към уязвими групи, да станат активни граждани и участници в положителна промяна; да популяризира възможностите, които политиките на ЕС предоставят на младите хора в подкрепа на тяхното личностно, социално и професионално развитие.

Бяла водна лилия (Nymphaea alba) се появи в Природен парк „Златни пясъци“ в резултат от изпълнението на проекта „Подобряване природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в ПП „Златни пясъци“. Той се финансира от ОП „Околна среда“ 2014-2020 г.  и се реализира от дирекцията на парка. Общата му стойност е 103 770,32 лв.  

      Образованието и здравеопазването са двата сектора, в които, ако имаха парите и властта, най-много русенци биха инвестирали. Мотивът им бе, че когато хората са здрави и образовани, могат да мислят и да работят и за всичко останало, вкл. за регионално развитие и мерки срещу климатичните изменения.

Местна инициативна група Завет–Кубрат обяви прием на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Кандидатите за подкрепа могат да бъдат:

      Областният информационен център – Русе представи днес пред членове на Младежкия парламент успешни проекти в област Русе, осъществени с подкрепата на ЕСИФ в периода 2014 – 2020 г. Срещата с тях бе посветена на  Европейската година на младежта, чиято цел е младите да бъдат по-активно ангажирани с бъдещето развитие на ЕС.