Новини от ОИЦ

Информационни срещи в общините от областта проведе Областният информационен център в Монтана в рамките на първия си цикъл от срещи за 2020 г.

От 17 до 28 август на открити приемни пред представители на териториалните администрации, бизнеса и неправителствените организации и пред граждани бяха представени възможностите за кандидатстване по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), както и добри практики от програмен период 2014 – 2020 г.

Гоцеделчевското Второ основно училище ще посрещне ученици и учители с изцяло обновени вътрешни и външни части. Ремонтираната по ОП „Региони в растеж“ сграда беше открита официално от Неврокопски митрополит Серафим.

На 28 август 2020 г. Областен информационен център (ОИЦ) – Пазарджик, на работна среща с медии, обяви старта на серията си от информационни срещи по общините в областта. Срещите с потенциалните бенефициенти ще са на тема „Извънредни мерки за подпомагане на земеделски стопани в условията на COVID по ПРСР и актуални и предстоящи процедури по ОПРЧР.

Община Кубрат, бенефициент по проект „Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийната ефективност” подписа Анекс към Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие” за изпълнение на подобекти: „Административна сграда № 1” и „Административна сграда № 3 с подземен гараж” по процедура - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност” на подмярка 7.2.

До близо 4 000 души е достигнала представената информация в проведения уебинар за представяне на „Ваучерната схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“. Онлайн събитието във фейсбук страницата на Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) бе проследено на живо от 31 потенциални бенефициенти.

На 27.08.2020 г. експертите на ОИЦ - Смолян представиха пред жители и гости на с. Баните актуални и предстоящи процедури в рамките на Оперативните програми и Програма за развитие на селските райони (ПРСР). Посетителите на изнесената приемна бяха над 35 души, като най-голям интерес предизвикаха подмерките от ПРСР, насочени към преодоляване на негативните последици от COVID-19.

ОИЦ - Смолян остава на разположение за вашите въпроси, свързани с възможностите за европейско финансиране на вашите идеи, на телефон 0301 888 05 и на имейл: oic.smolyan@eufunds.bg.

Областният информационен център -Търговище (ОИЦ) подготвя 4-то издание на инициативата „Дни на Европа”, която ще се проведе на 11 и 12 септември 2020 г. в областния град. През двата дни ще бъдат организирани различни информационни, културни и спортни прояви за широката общественост, с цел да се повиши осведомеността за Европейския съюз, това стана ясно на пресконференция дадена от организаторите.

Местната инициативна група (МИГ) Завет-Кубрат удължи до 17:30 часа на 30 септември 2020 година приема на проектни предложения по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.300 МИГ Завет–Кубрат: Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР).

На 18.08.2020 г. в Дом на културата „Борис Христов“, Областен информационен център – Пловдив проведе обучение с над 60 бенефициенти от Област Пловдив, относно отчитане на договори по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на последствията от пандемията COVID – 19”. Поканени в събитието бяха всички микро и малки предприятия, получили помощта от до 10 000 лв. по процедурата.