Новини от ОИЦ

Община Разград, бенефициент по проект „Ремонт, обновяване на материално - техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., финализира успешно неговите дейности.

На 25.11.2020 г. (сряда), Областен информационен център – гр. Хасково проведе в община Хасково онлайн публично информационно събитие на тема: „Европа за нас”. Срещата бе насочена към младежи и представители на образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми, представяне на програма „Еразъм+“, запознаване на младите хора с техните права в ЕС с бъдещето на Кохезионната политика на ЕС през периода 2021-2027 г .

Като част от Общата инициатива на мрежата от ОИЦ, Областният информационен център-Варна представи инструмента Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) по време на конференцията „Популяризиране на „Син растеж“ и „Синя икономика“. В нея се включиха представители на общини, граждански организации, на научни среди и институти, на местния бизнес и други заинтересовани.

Стартира 18-ият информационен цикъл на ОИЦ-Видин

С приемни за възможностите за финансиране от Европейските фондове в Чупрене и Ружинци, вчера, стартира 18-ият информационен цикъл на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин), който ще обхване всички единадесет общини на областта. Потенциалните бенефициенти можеха да зададат на място своите въпроси за актуалните и предстоящи възможности за финансиране от Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони, други източници за подкрепа, както и да получат информационни материали.

Местна инициативна група „Аврен - Белослав“ обяви прием на проектни предложения по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, финансирана от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Общият й бюджет е 148 166 лв.

Целта на процедурата е насърчаване на въвеждането на иновации, повишаване иновационната дейност на предприятията и развитие и стимулиране на предприемачество и заетост на МСП на територията на местната инициативна група.

Местна инициативна група – Исперих подготвя втори прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.479 МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР). Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Експерти на Областния информационен център взеха участие в проведения в Бургас форум на Националната Рибарска Мрежа с представители на науката на тема "Синя икономика и сини иновации".

Срещата беше организирана в изпълнение на Концепцията за управление на Националната Рибарска Мрежа, целяща засилване на сътрудничеството между заинтересованите страни в областта на научните изследвания и иновациите и беше реализирана с подкрепата на Европейския фонд за морско дело и рибарство и Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Областният информационен център-Варна представи възможности за подкрепа на МСП в малките общини в рамките на онлайн събитието „Възможности за МСП за навлизане на международните пазари“. Срещата, организирана от Регионалната агенция за предприемачество и иновации-Варна по проекта INTRA, се проведе чрез платформата Zoom. В нея се включиха представители на бизнеса, неправителствени организации и потенциални бенефициенти.

Екипът на ОИЦ – Перник проведе работна среща на тема: „Предизвикателствата пред местната власт през третия програмен период 2021 – 2027 г.“. Домакин на събитието бе администрацията на община Трън.

Продължават мащабните строително-монтажни дейности по обновяване на сградата на ОД на МВР - Варна, част от която е паметник на културата. Ремонтът се извършва по проекта „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради - сградата на ОДМВР - Варна“. Финансирането е осигурено от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и е на обща стойност 1 461 492, 82 лв. Бенефициент е Община Варна. Основната цел е намаляване на крайното енергопотребление на административната сградата на варненската полиция на ул.