Новини от ОИЦ

За празника на българската азбука, просвета и култура – 24 май, потребителите на социалната услуга по проект „Топъл обяд в община Разград” получиха подарък и дипляна с информация за празника.

Проектът се изпълнява от началото на тази година в рамките на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Храни и основно материално подпомагане” 2021-2027 г., с бенефициент Община Разград.

Ползвателите на социалната услуга са 400 жители от двадесет населени места в общината и се изпълнява за период от 33 месеца.

С встъпителна пресконференция и семинар беше даден реалния старт на проекта BGENERGY-2.001-033-22 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност по системата за външно изкуствено осветление на територията на град Русе“, съфинансиран по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ на ФМ на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2014-2021. 

 

С официална церемония и тържествен водосвет  „ВиК- Русе“ ООД отбеляза завършването на реконструкцията и подмяната на два довеждащи водопровода от помпена станция (ПС) „II подем“ до ПС „III подем“. Обектът е част от проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе“, съфинансиран по ОП „Околна среда“ 2014 – 2020.

С евросредства в гр. Горна Оряховица са изцяло обновени Летния театър и сградата на Народно читалище „Братя Грънчарови – 2002“. На церемонията по официално откриване лентата прерязаха кметът на общината инж. Добромир Добрев, председателят на НЧ „Братя Грънчарови – 2002“ Иван Иванов, представители на фирмата изпълнител на обекта „Енел строй“, финансиращите организации и екипа на проекта.

Над 150 души се включиха в откритите приемни на Областен информационен център-Видин през месец май, като тази обиколка в общините от областта е една от най-успешните от началото на създаването на центъра през ноември 2011 г. Това заяви днес, на среща с медиите, управителят на ОИЦ-Видин Мариела Савкова, която направи подробно обобщение на зададените въпроси и проявения интерес към източниците на подкрепа от ЕС на откритите приемни центъра в единадесетте общини на областта.

             На 23 май 2023 г. (вторник), Областен информационен център – Ловеч проведе първото от цикъла информационни събития на открито в общините от Област Ловеч. Темата на събитието беше „Актуални и предстоящи процедури през 2023 г. по програмите, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление /ЕФСУ/“. Мобилният щанд на ОИЦ-Ловеч, разположен на площада пред сградата на Община Летница, бе посетен от 29 души, сред които представители на местната администрация, местния бизнес, земеделски производители и граждани. 

Школата по гражданско образование „Европейски мост“ към ОДК-Варна бе гост на Областен информационен център-Варна в рамките на събитието „Умението да си „smart“ в Европа“. Инициативата се проведе като част от Общата кампания на Mрежата от 27 ОИЦ за 2023 г. и по повод 70-тодишния юбилей на Общински детски комплекс - Варна.

В края на януари т.г. „Комерс” ЕООД подписа договор за изпълнение на проект „Реконструкция на 2 бр. складове за съхранение на зърно и закупуване на специализирана земеделска техника”. Той е с финансиране от  Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”.  

Инвестицията е на обща стойност 493 839.50 лева, от които 246 919.73 лева са безвъзмездна помощ, а останалата част е собствено участие на дружеството.

Започна изпълнението на проект „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог - пета група“ по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.003-0037-C02. 

Проектът предвижда прилагане на мерки за енергийна ефективност, в т.ч. и конструктивно възстановяване и усилване, в три броя многофамилни жилищни сгради в град Разлог.

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) организира и бе домакин на работна среща с експерти от Община Силистра, пряко ангажирани с подготовката и управлението на проектите, които реализира администрацията.  Темата бе „Интегрирани териториални  инвестиции (ИТИ) – ефективно сътрудничество за новите предизвикателства“, а поводът – публикуваният Проект на Единни указания за кандидатстване с концепции за ИТИ. Това е нов подход, който ще се прилага при изпълнение на Програмата за развитие на регионите през следващия програмен период 2021-2027 г.