Новини от ОИЦ

Областният информационен център-Варна създаде нова рубрика в групата си в социалната мрежа „Фейсбук“, наречена „Полезно за вас“. В нея потребителите ще намират обща и теоретична информация за европейското финансиране, фондовете и програмите.

От днес рубриката е на разположение на членовете на групата. Тя дава възможност за изказване на мнения и задаване на въпроси от страна на читателите.

Множество въпроси и дебати, свързани с възможностите за европейско финансиране предизвика проведения в ОИЦ – Габрово информационен ден със студенти от специалност „Публична администрация“ на Техническия университет в града.

Повишаване на конкурентоспособността на ЕКОН-91 ООД чрез въвеждане на иновативни технологични методи за ресурсната ефективност и ефикасност на производствените процеси и предотвратяване генерирането на отпадъци е целта на  новия проект, който русенската компания изпълнява по процедура “Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите” по ОП „Иновации и конкурентоспобност“ (ОПИК ) 2014 - 2020. На информационна среща вчера  фирмата представи основните дейности по проекта и очакваните резултати.

Екипът на Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) запозна представители на читалищата от общините Генерал Тошево и Балчик с електронното кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Информационната среща се проведе на 12.02.2019г., в заседателната зала на Община Генерал Тошево, съвместно с Местната инициативна група „Балчик -Генерал Тошево “.

На 08.02.2019г., от 14:00 ч. в гр. Стара Загора се проведе встъпително информационно събитие за представяне на проект BG16RFOP002-3.004-0022 „Повишаване на ресурсната ефективност в „Медина Мед“ ООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“.

На пресконференция организирана от „Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000“ – Монтана бе представен Проект „Мрежа за устойчиво използване на природното наследство и ресурси в трансграничния регион”. Проектът се изпълява по Програма Интреррег Румъния-България, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие за срок от 2 години, с партньори „Румънска асоциация за трансграничен трансфер и иновации“ в Крайова и „Агенция за регионално развитие и бизнес център Видин“.

Областният информационен център-Варна бе домакин на фокус група по проекта „Подобряване на качеството на образованието в публичната администрация – PAQUALITY“ по Програма „Еразъм+“, дейност „Стратегически партньорства“. Преподаватели от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, който е партньор по проекта, дискутираха и обсъдиха напредъка в работата и въпросите, залегнали в анкетната карта по проекта. Целта е да се подобри качеството на образование в публичната администрация в съответствие със стандартите в Болоня.

Заключителна конференция по проект "Повишаване на енергийната ефективност и производителността и намаляване на въглеродните емисии на предприятието" се проведе на 8 февруари 2019 г. от 11:00 ч. в офиса на фирмата бенефициент ИСАВ-1 ЕООД, на ул. М. Войвода 15, гр. Пазарджик.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. и е с продължителност 18 месеца. Общата му стойност е 2 022 568.00 лв., от които 1 041 174.18 лв. са средства предоставени от ЕФРР, 183 736.62 лв. са Национално финансиране, и 797 657.20 лв. са собствено финансиране.

С официална церемония първа копка в Благоевград стартира развитие на три нови социални услуги за деца. Дейностите са част от проект „Социална инфраструктура за услуги за деца“ на Община Благоевград, финансиран по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

На 08.02.2019 г. в административната сграда на ВЕС ООД се проведе заключителна пресконференция по проект „Подобряване енергийната ефективност на ВЕС ООД“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020г. Обща стойност на проекта е 2 525 400 лв., от които 1 499 875 лв. са безвъзмездна финансова помощ.

На събитието присъстваха кметът на Община Добричка инж. Тошко Петков, кметът на с. Бенковски Осман Осман, експерт от ОИЦ - Добрич, представители на бизнеса и  служители на компанията.