Новини от ОИЦ

Първият обект, реновиран в рамките на проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” вече е открит. Това е Детска ясла „Звездици” в областния град.

Община Варна е обявила процедури за избор на изпълнител за саниране на сградата на Областната дирекция на МВР във Варна. Ремонтните дейности ще бъдат извършени по проекта „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради - сградата на ОДМВР - Варна“. Той се финансира от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Проектът е на обща стойност 1 461 492 лв.

Основната му цел е намаляване на крайното енергопотребление на административната сградата на варненската полиция на ул. „Цар Калоян“ №2 чрез реализиране на мерки за повишаване на енергийната ефективност.

На 18 февруари 2020 г., в гр. Пазарджик, в Гранд хотел „Хебър“ се проведе Първото регионално събитие за област Пазарджик на тема: „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“.
Събитието се организира във връзка с проект „Знания за Натура 2000“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, който се изпълнява от Дирекция „Национална служба за защита на природата“ (НСЗП) в администрацията на МОСВ от края на 2017 г.

Четиримата възпитаници – Десислава Веселинова и Дерия Мехмед от 9А клас, Мюрсел Мехмедов от 8А и Сенил Исмет от 8Б клас на Средно училище „Христо Ботев” в град Кубрат, заедно с учителите си по английски език Нина Цонева и Марина Йорданова, посетиха град Пярну, Естония в рамките на проект „EVA”, подкрепен от Програма „Еразъм+”.

Проектът се изпълнява в партньорство на училища от Португалия, Франция, Турция, Германия и България.

Шест нови линейки е получил Областният център за спешна медицинска помощ-Варна през миналата година по европроект. Три от линейките работят във Варна, а останалите – в регионалните звена в Провадия, Долни чифлик и Дългопол. Очаква се до 2021г. автопаркът на варненската Спешна помощ да бъде изцяло обновен.

На 18.02.2020 г. (вторник), Областен информационен център – гр. Хасково проведе в община Любимец публично информационно събитие на тема: „Европа за нас”. Срещата бе насочена към младежи и представители на образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми, представяне на програма „Еразъм+“, запознаване на младите хора с техните права в ЕС с бъдещето на Кохезионната политика на ЕС през периода 2021-2027 г .

На тема „Актуални възможности за финансиране по Програма за развитие на селските райони през 2020 г.“ беше проведената информационна среща в сградата на община Добричка.

Информационна среща на тема „Европа в моя град: промяната в Трявна“ проведе на 12.02.2020 г. Областен информационен център – Габрово. Тя бе заключителен етап на поредица от събития, започнали през есента на 2019 година като съвместна инициатива на Центъра с „Европа директно“ – Габрово и Регионално сдружение на общини „Централна Стара планина“.

Проект BG161PO001-1.4.09-0009-C0001 „Създаване на зелена и достъпна градска среда в централна градска част на Разград” на Община Разград е финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Безвъзмездната финансова помощ е 4 514 624 лева, а собственото участие на бенефициента е в размер на 359 759 лева. Проектните дейности са изпълнени в периода май 2013 г. – декември 2015 г.

До месец август тази година трябва да приключат дейностите по ремонт, оборудване и обзавеждане на двете помещения във варненския район „Аспарухово“, където ще функционира Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания. Финансирането е по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г. Общата стойност на проекта е 999 957,80 лв. Бенефициент е Община Варна.