Новини от ОИЦ

На 25 юли 2019 г. (четвъртък) от 11:00 часа в двора на Детска градина „Зорница”, гр. Разград, ул. „Велико Търново”, ще бъде поставен символичен старт на ремонтните дейности в заведението чрез организираната от Община Разград официална церемония „Първа копка” за обект „Реконструкция, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и оборудване на дворно пространство на ДГ 12 „Зорница”.

На 18 юли 2019 г. в офиса на Областен информационен център - Ловеч се проведе информационна среща (разяснителна кампания) по процедура за подбор на проектни предложения BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“.

Преподаватели от ПГИ „Д-р Иван Богоров“ във Варна повишиха своите компетентности и постигнаха по-висока ефективност в педагогическата дейност с помощта на проекта „Обединение на английски език-бизнес-технологии за постигане на оптимални резултати в обучението на дигиталното поколение” по програма „Еразъм +“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Училищно образование и обучение“. Финансирането е на стойност е 25 550 евро.

В залата на Областен информационен център – Бургас се проведе информационна среща по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ на ОП „Околна среда“. В събитието взеха участие представители на общини и НПО от Бургаска област.

Целта на процедурата е чрез финансирането с приоритет към дейности, които се намират най-високо в йерархията при управление на отпадъците, да се подпомогне постигането на целите, заложени в чл. 31, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), по отношение на битовите отпадъци.

Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) – Разград бе домакин на среща и с втората смяна от кампанията „Еколято 2019”. Близо 30 ученици и ръководителите им се запознаха с дейността и услугите на мрежата от Областни информационни центрове в страната, с по-значимите неща за институциите на Европейския съюз, европейските фондове и програми, и какво е сторено с тяхна подкрепа в града.

       С официална церемония днес се даде  старт на модернизацията на 3 професионални русенски гимназии – Професионална гимназии по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“, Професионална гимназия по механотехника „Юрий Гагарин“, Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“.  Събитието се състоя в двора на строителното училище.

Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла“ обяви прием на проектни предложения по Мярка 2. „Добри и безопасни условия на труд“, финансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Общият й бюджет е 195 580 лв.

Пред представители на общини и фирми от област Шумен, управителят на ОИЦ-Шумен, Галина Минчева представи изискванията за кандидатстване по процедурата: "Изпълнение на демонстрацинонни проекти в областта на управлението на отпадъците". Срещата се състоя в лекционната зала на Областния информационен център днес. Процедурата се финансира от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Оперативна програма "Околна среда".

Община Смолян стартира изпълнението на проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040.

Общата цел на проекта е да се подобри качеството на живот на възрастните хора и лицата с увреждания от община Смолян.

Областният информационен център-Варна се включи в традиционния фестивал „Света Марина” край едноименния манастирския комплекс в землището на село Ботево, Община Аксаково. На събитието ОИЦ-Варна раздаде брошури и информационни материали и запозна присъстващите, проявили интерес, с дейностите и услугите, които предоставя.