Новини от ОИЦ

На 26 юни 2020 г. Община Смолян проведе пресконференция по проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014–2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и е на стойност 9 604 317,86 лв., от които 8 163 670,18 лв. са европейско финансиране чрез КФ и 1 440 647,68 лв. - национално съфинансиране.

На 30 юни 2020 г., на централния площад на с. Баните се проведе информационно събитие за представяне на актуалните възможности за европейско финансиране.
Експертите на Центъра предоставиха информация за актуални и предстоящи процедури и мерки на оперативните програми и Програма за развитие на селските райони, както и особеностите при използване на електронната платформа ИСУН 2020.

На 25.06.2020 г., на централния площад на гр. Мадан (до Народно читалище „Иван Вазов-1999“) се проведе информационно събитие за представяне на актуалните възможности за европейско финансиране.
Експертите на Центъра предоставят информация за актуални и предстоящи процедури и мерки на оперативните програми и Програма за развитие на селските райони, както и особеностите при използване на електронната платформа ИСУН 2020.

Представител на Областен информационен център - Ловеч участва на 30 юни в Общо събрание на членовете на Сдружение „Екомисия 21 век“, гр. Ловеч. Sled събранието бяха проведени и встъпителна пресконференция по проект „Предай каузата нататък“, финансиран от Националната програма за младежта (2016-2020) и Министерството на младежта и спорта (ММС), както и отчет на изпълнението на два големи проекта на Сдружението, съфинансирани от ЕСИФ.

Варненската фирма „Инхом“ ООД си закупи съвременна техника по проекта BG16RFOP002-2.027-0002-C01 „Подобряване на производствения капацитет в ИНХОМ ООД“. Той е реализиран с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Общият му бюджет е 103 210 лв. Проектът, който е подаден към МИГ „Аврен-Белослав“, вече е изпълнен. Основната му цел е повишаване на производителността и експортния потенциал на предприятието.

Официална церемония по откриване на обект „Детска градина „КАЛИНКА”  гр. Гоце Делчев” - цялостно обновена по проект „Обновяване на образователната инфраструктура в гр. Гоце Делчев”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020 г., се състоя днес в Гоце Делчев. На откриването присъстваха кметът на общината, Владимир Москов, заместник – кметовете Валери Сарандев и Саид Иброш, председателят на Общинския съвет Димитър Балтаджиев, общински съветници, директори на детски градини и представители на фирмата – изпълнител.

След подписване на тристранен договор между Община Завет, ДФ „Земеделие” и Местна инициативна група (МИГ) Завет – Кубрат, стартира проект „Доставка и монтаж на столове за зрителната зала на Народно читалище „Саморазвитие 1902” град Завет”.

Проектът е в изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-а. Неговата стойност е 22 357 лева без ДДС, изцяло безвъзмездна финансова помощ.

Областният информационен център – Русе продължава информационните си срещи в населените места на област Русе. В понеделник експертите на центъра посетиха село Екзарх Йосиф, община Борово, а във вторник село Дряновец, община Бяла.

И на двете места срещите с хората се проведоха на открито, с оглед препоръките за предпазване от корона вируса. Експертът Габриела Стефанова запозна присъстващите от двете села с проектите, които са финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (EСИФ), през настоящия програмен период, съответно в община Борово и община Бяла.

На 29 юни Областен Информационен Център – Враца стартира информационната си кампания с изнесена приемна в община Мизия и община Оряхово. Това е първата обиколка за 2020 година. На щанда екипът предоставяше на посетителите рекламни материяли и брошури с информация за актуалните възможности за европейски финансирания. Кампанията ще продължи във всички общини на област Враца, на 1 юли изнесената приемна ще бъде разположена в с. Зверино пред кметството от 10:30 часа, а от 13:00 часа пред община Роман. На 2 юли изнесената приемна ще бъде разположена в Бяла Слатина.

Областният информационен център-Варна се включи в среща по проекта „Enchancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain”-SinCE-AFC. В събитието, което се проведе в Девня, участваха представители на малки и средни предприятия и други заинтересовани. Проектът се финансира от програма „Интеррег Европа“ 2014-2020г. Общият му бюджет е 1 519 940 евро. Той включва сътрудничество между 9 организации от 7 европейски държави. Водеща е Агенцията за развитие на местните власти в Източен Солун – Гърция, а Община Девня е партньор по проекта.