Новини от ОИЦ

МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обявява прием по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на стратегия за Водено от общностите местно развитие, финансирана от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. Размера на безвъзмездната финансова помощ по приема е 300 000,00 лева.

СУ „Васил Левски“ във Вълчи дол ще бъде обновено с европейски средства по проекта „Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол – основен ремонт и реконструкция на СУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол“. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Общият бюджет на проекта е 926 264.94 лв. Бенефициент е Община Вълчи дол.

Разград е сред българските общини, подписали споразумения с Европейската комисия за отпускане на безвъзмездни средства в рамките на механизма за свързване на Европа WiFi4EU.

Въпреки обявеното извънредно положение в страната във връзка с пандемията от коронавируса COVID - 19, дейностите по монтиране на съоръженията за предоставяне на безплатен безжичен интернет достъп на обществени места в града продължава.

МИГ „Девня – Аксаково“ ще обяви прием по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, която се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият бюджет на процедурата е 203 076,02 лв.

Основна цел на мярката е модернизиране на земеделските стопанства, насърчаване развитието на продукти от местен характер, повишаване конкурентоспособността и качеството на живот, развитие на местната икономика, осигуряване на трайна заетост и доходи.

Започна изпълнението на проект BG16RFOP002-2.040-1576-C01 „Подобряване на производствения капацитет на „Бред Компани” ЕООД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. Общата стойност на инвестицията е 1 257 600 лева, от която безвъзмездната финансова помощ е 880 320 лева. Собственото участие на бенефициента е 377 280 лева. Проектните дейности следва да бъдат извършени за 12 месеца, до месец февруари 2021 г.

От началото на 2020 г. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-202 г. (ОПИК 2014-2020 г.) финансира с  2 798 460,79 лв. безвъзмездна финансова помощ нови седем проекта в област Добрич. Финансовата подкрепа е насочена към подобряване на производствения капацитет и повишаване на конкурентоспособността на предприятията, както и засилване на експортния им потенциал.

В Белослав ще бъде изграден модерен рибен пазар по проекта „Облагородяване на обществена зона и изграждане на Общински пазар, включващ сектор за продажба на пресни и преработени риба и аквакултури и лед и риболовен инвентар в гр. Белослав, община Белослав“. Той се финансира от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Общата стойност на инвестицията е в размер на 380 137.28 лв. Бенефициент е Община Белослав, която е подала проектно предложение към МИРГ „Варна, Район Аспарухово - Белослав - Аксаково“, мярка 2.1.1.

Въпреки тежката обстановка в страната, свързана с въведеното извънредно положение за борба с коронавируса COVID - 19, учениците от Основно училище ,,Иван Сергеевич Тургенев” застанаха всички заедно – малки и големи, зад една обща кауза – да нарисуват дъга с надпис ,,Всичко ще се оправи”.

С помощта на рисунките, нарисувани в домовете им, на които е изобразена многоцветна дъга, малките ученици изразяват подкрепата си за децата от Италия и ги насърчават, че „всичко ще се оправи и те ще излязат навън да играят и ще видят отново дъгата на синьото небе”.

МИГ „Долни чифлик и Бяла“ ще обяви прием на проектни предложения по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият финансов ресурс по процедурата е 195 580 лв.

Едноличен търговец „ДМ – Даниел Добрев” гр. Разград е създадена след подписване на договор с Дирекция „Бюро по труда” на основание чл.47 ал.1 от ЗНЗ преди около година. Основната дейност на фирмата е предоставяне на финансово-счетоводни услуги, и вече работи успешно с клиенти в сферата на производството, търговията, селското стопанство и др.