Новини от ОИЦ

Всеки осми български гражданин ще бъде подкрепен от програмата "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР 2021-2027) в следващите седем години. А над 170 000 заети и безработни ще бъдат включени в обучения за придобиване на нови умения по програмата.  Предвижда се и над 160 000 души да бъдат обхванати от програмата и подготвени за дигиталния преход на икономиката.  Бюджетът на ПРЧР е 1,2 млрд. евро. Като основния фокус е върху пазара на труда, уязвимите групи, младежка заетост, социални иновации.

В средата на август местната управа подписа договор за реализация на проект „Патронажна грижа + в община Цар Калоян”, финансиран по процедура „Патронажна грижа + Компонент 2” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Общата стойност на проекта е 72 462.89  лева, които са изцяло безвъзмездни средства.

Бенефициери по проекта са Смарт Трип ЕООД - Водещ бенефициер (България) и Ес Пи Сейлинг Сингъл Мембър (Гърция).

Общият бюджет на проекта е 460 317,00 €, от които финансирането от ЕФРР е 254 325,14 €, а национално съфинансиране – 44 880,91 €. Собственият принос на бенефициерите е 161 110,95 €.

Областният информационен център-Варна се включи в пресконференция и закриващо събитие по проекта „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“. Той е финансиран от Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. Общият размер на инвестицията е 280 915, 79 лв. Бенефициент е Община Белослав.

Град Исперих е домакин на обществен форум, част от дейностите по проект „С вдъхновение и почит – споделяй и преоткривай наследството на родния край”. Той е подкрепен от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местната инициативна група (МИГ) Исперих. Бенефициент е Туристическо дружество „Димитровец”, а финансирането е от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

На Димитровден – празник на Сливен, екипът на Областния информационен център организира открита приемна за жителите и гостите на града. Експертите от Центъра разясняваха на всички заинтересовани лица актуалните възможности за кандидатстване по Оперативните програми, както и процедурите, които предстои да бъдат отворени по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Куест игра за деца и младежи на тема „Аз избирам Европа“ се проведе в Сливен. Инициативата бе организирана от Младежки дом – Сливен в рамките на кампанията „Time to move“. Целта бе да се популяризират възможностите за участие в младежки обмени, доброволчески програми и стажове, които ЕС предлага за младите хора.

Бургаският проект за изграждане на 5 Центъра от семеен тип за деца с увреждания бе избран от над 300 проекта от Европа сред 15-те финалисти на конкурса Regiostars, организиран от Европейската Комисия.

Експерти от различни институции, в това число и представител на ОИЦ – Кюстендил, взеха участие в Първото регионално събитие за област Кюстендил на тема: „ПОДКРЕПА ЗА ПО-ДОБРО РАЗБИРАНЕ НА ПОДХОДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ“, което се проведе на 26 октомври в парк-хотел Кюстендил.  Събитието е първото от общо три такива събития за област Кюстендил по проект „Знания за Натура 2000“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г., който се изпълнява от Дирекция „Национална служба за защита на природата“ в администрацията на Министерството на околната среда и водите.

30 лица бяха наети на работа в рамките на изпълняваният от Община Благоевград проект „Подкрепа за социално включване“. Те заемат различни длъжности, сред които „Помощник-кухня", „Работник, поддръжка на пътища" и „Работник, поддръжка на сгради". Преди да бъдат назначени на работа част от наетите лица преминаха професионално обучение, проведено през месеците юли и август 2022 година. Целта на обучението беше повишаване на знанията, уменията и пригодността за заетост на лицата от уязвимите групи в различни области на заетост.