Новини от ОИЦ

Работилница за изработване на мартеници организира по случай 1-ви март Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ОИЦ-София). На 27 февруари екипът на центъра беше на гости в 46 ОУ “Константин Фотинов” в София, където деца от Va и Vб клас под ръководството на тяхната учителка по изобразително изкуство г-жа Илиана Христова с голям ентусиазъм усукваха и връзваха бели и червени конци.

На 4 и 6 март 2020 г. Община Разград, бенефициент по проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград” официално ще открие още четири реновирани обекта. Чрез церемониите „Откриване на обект“ ще бъдат представени изпълнените дейности и постигнатите резултати в детското и учебни заведения, които бяха ремонтирани и благоустроени по проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр.

28 проекта, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове в настоящия програмен период, са включени в книжката с добри практики, която Областният информационен център – Русе издаде. 

Всяка от 7-те общини на област Русе е представена с по 3 проекта, само община Русе със 7, обясни по време на информационната среща с медиите експертът от ОИЦ Габриела Стефанова.

Обучението се проведе в периода от 14 януари до 28 февруари 2020 г. в град Добрич по проект EDIBO: Европейски дигитални обучителни лаборатории“, финансиран от Фонд за младежка заетост на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2014 г. – 2021 г. Напълно заслужено, след положените усилия, сертификати за участие за придобитите умения получиха 25 младежи на възраст между 18 г. и 29 г., безработни и неучащи, изложени на риск от социално или трудово изключване.

На второто за тази година свое заседание, местните парламентаристи от Общинския съвет на Кубрат одобриха намерението на местната управа за партньорство със страна-донор за кандидатстване на Общината с проектно предложение „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на община Кубрат”.

Деца и възрастни с увреждания в Белослав ще бъдат подпомагани с помощта на проекта „Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки“. Той се финансира по Мярка 19.2/2.2-3 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост“ от Стратегията на Местна инициативна група „Аврен-Белослав“ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Бюджетът му е в размер на 391 156 лв., а бенефициент - Община Белослав.

Със заключителна пресконференция Община Велико Търново успешно финализира проекта „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“, финансиран по приоритетна ОС 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 г. Стойността на европейската инвестиция е 820 000 лева, благодарение на които в основно ремонтирана сграда на ул. „Симеон Велики” № 3 в старата столица, ще се предлагат няколко вида социални услуги.

Церемония „Откриване на обект” в рамките на проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград” по Оперативна програма „Региони в растеж”, се състоя днес в града.

Ученици от Първа езикова гимназия във Варна, която бе избрана за училище посланик на Европейския парламент, ще направят допитване сред свои връстници дали смятат за редно България да влезе в Еврозоната. По темата трябва да се говори и да се взема предвид мнението на гражданите, смятат младежите, които бяха посетени от проф. д-р Ингрид Шикова - експерт в областта на политиките на ЕС, съветник в Представителството на Европейската комисия и представител на Програмата за училища посланици на ЕП.

Екипът на Областен информационен център – Добрич, заедно с екипите на Местните инициативни групи „Добричка“, „Балчик-Генерал Тошево“, „Тервел-Крушари“ и Местната инициативна рибарска група „Шабла-Каварна-Балчик“ представиха възможностите за финансиране на проекти с европейски средства през 2020 г.

В началото на срещата бяха представени процедурите и подмерките по Оперативните програми, Програма за развитие на селските райони 2014-2020 и Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.