Новини от ОИЦ

ОИЦ-Варна се включи в информационен ден, по време на който бяха представени програма LIFE и отворените покани за подаване на проектни предложения. Присъстващите на събитието бяха запознати с подпрограмите „Смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към това изменение“ и „Преход към чиста енергия“ в област „Действия по климата“, както и с подпрограмите „Опазване на природата и биологично разнообразие“ и „Кръгова икономика и качество на живот“ в област „Околна среда“.

Инвестициите в жизнена среда,  гарантираща здравето, безопасността и удобството на гражданите беше във фокуса на разговорите с посетители на изнесената приемна на ОИЦ-София в община Ботевград. В отговор на отправените запитвания експертите на ОИЦ - София информираха, че в Плана за интегрирано развитие на община Ботевград (ПИРО) 2021-2027 г. са разписани редица мерки за обновяване на жилищни и обществени сгради. Предвидена е реконструкция и рехабилитация на пътища извън населените места и уличната мрежа в урбанизираните територии.

Местна инициативна група Исперих удължи времето за прием на проектни предложения по Мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски стопанства” от Стратегията си за Водено от общностите местно развитие. Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Целите на процедурата са:

1.  Повишаване качеството на работната сила и развитие на човешкия капитал в земеделието на територията на МИГ Исперих, приоритетно сред дребните и малки за общината земеделски производства;

Експертите на ОИЦ - Смолян посетиха с. Борино на 06.07.2002 г. и представиха пред жителите на общината актуални и предстоящи възможности за европейско финансиране на техните идеи в сферата на земеделието, производството и услугите.

Съществен интерес сред посетителите на щанда предизвикаха предстоящите възможности за енергийна ефективност за фирмите и за домакинствата.

Обиколката на Центъра в общините от област Смолян продължава с информационно събитие в община Девин.

Близо 150 души - представители на общинските администрации, бизнеса, обществени и неправителствени организации, читалища, учебни заведения и др., участваха в поредицата от информационни срещи проведени от Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново. Събитията на тема „Възможности за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)“ бяха реализирани в периода от 28 юни до 6 юли 2022 г. в общините от Великотърновска област.

Местна инициативна група „Девня-Аксаково“ обяви прием по мярка 7.2  „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият бюджет по процедурата е 1 002 227, 62 лева.

Информираността и достъпността до информация на обществото е нашата мисия, това заявиха експертите на Областен информационен център-София, по време на пресконференция за представяне на проект „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за периода 2022-2023”.

         На пресконференция днес Община Русе представи проект „Опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и представяне“, финансиран по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Стойността му е 525 355,96 лв. , срокът за изпълнение е 24 месеца от подписване на договора.

Местна инициативна група Завет - Кубрат проведе в средата на юни поредните си две информационни срещи. Те се състояха в заседателните зали на общините Завет и Кубрат. В тях участваха 23-ма представители на двете общности.

Възможностите за развитието на образователната инфраструктура, както и финансирането на индивидуални фотоволтаични инсталации, коментираха днес, експертите на ОИЦ-София с посетителите на изнесената приемна в община Правец.