Новини от ОИЦ

Община Кубрат подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие” и МИГ „Завет – Кубрат” за изпълнение на проект BG06RDNP001-19.030-0011 „Обзавеждане на жилищни блокове в Дом за стари хора с.Тертер, община Кубрат”.

Проектът ще се осъществи в рамките на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ-а и се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Областният информационен център-Варна ще участва във встъпителна пресконференция по проекта „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“. Тя ще се проведе на 20 август /четвъртък/, от 10:00 часа в Конферентната зала на Община Белослав. На събитието ще бъдат представени дейностите по проекта, както и очакваните резултати от неговото изпълнение.

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, Община Завет разработва План за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г. (ПИРО).

Близо 5 000 публикации в местни и национални медии и в портала eufunds.bg има Областният информационен център-Варна от създаването си през 2011 г. насам. Само от началото на годината техният брой е 1 607. За периода над 68 500 граждани, фирми, организации и представители на институции са потърсили услугите на ОИЦ-Варна. На място в офиса, по време на събития, по телефон или на електронна поща те са получили актуална и пълна информация за финансовите възможности по ЕСИФ.

Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“  стартира проект CB007.2.13.225 National Tourism Cluster "Bulgarian Guide"  за повишаване стойността на неизследвани досега културно-исторически маршрути и ресурси за туризъм в трансграничния регион България-Сърбия. Данните сочат, че тази дестинация остава по-малко популярна за туристите в сравнение с останалите региони в двете страни. За периода 2013-2017 г. за България са реализирани средно едва 4% от всички нощувки в региона. Сходна е ситуацията и от сръбската страна на границата.

В периода 3 – 7 август екипът по проект „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура/инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци/ за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г., проведе информационна кампания  в общините, включени в проекта.

Община Разград, бенефициент по Проект BG16RFOP001-1.023-0004-C01 „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата”, ще проведе на 13 август 2020 г. (четвъртък), от 14:00 часа в зала 102 на общинската администрация, на бул. „Бели Лом ” № 37 А, начална пресконференция по проекта.

На събитието ще бъдат представени параметрите на проекта: основни цели и дейности, бюджет, срок, целеви групи, очаквани резултати, принос на Европейския съюз и др.

Разградската фирма „Инокс” ООД е получател на средства по проекти, финансирани от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”.

ОИЦ-Варна проведе информационна среща в Община Девня. В нея се включиха представители на местната администрация и бизнеса, както и други заинтересовани. По време на събитието бяха представени дейностите и услугите, които предоставя центърът.    

Във връзка с текущия прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001–19.385 МИГ Завет-Кубрат, подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Стратегията за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат, на 10 и 11 август 2020 година ще бъдат проведени три  информационни срещи, както следва: