Новини от ОИЦ

В началото на годината „Бултрейд - частна компания” ЕАД подписа договор за изпълнение на проект „Изграждане на автономна фотоволтаична централа и закупуване на съоръжения за нуждите на стопанството”.

Той е с финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”.

Електоцентралата ще се изгради в село Божурово, община Кубрат. Инвестицията е в размер на 589 681.65 лева, от които 294 840.82 лева са безвъзмездна финансова помощ, а останалата част - собствено участие на дружеството.

Плаващ музикален фонтан тип „Водно шоу” ще бъде монтиран още в предстоящия туристически сезон в Поморийския залив. Проектът за изграждането му се финансира от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, по Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ на МИРГ Поморие.

На 16 май 2023 г. в офиса на Областен информационен център – Ловеч на ул.“Търговска“ №29, Барокова къща се проведе втора информационна среща на тема: „Европейска година на уменията 2023 г.“, част от Общата кампания на Мрежата от Областни информационни центрове в страната.  На срещата присъстваха представители на Областна администрация Ловеч, Агенция за социално подпомагане, Национална служба за съвети в земеделието, Дирекция „Бюро по труда“ –Ловеч, Технически колеж–Ловеч, Кариерните центрове към ДРСЗ–Ловеч и ОДК–Ловеч. Събитието уважиха лично доц.д-р инж.

Областният информационен център – Русе участва днес в Трудова борса във Военния клуб, организирана от Бюро по труда – Русе. Събитието се провежда за поредна година. В него взеха участие 21 фирми от различни браншове. Над 100 безработни посетиха щандовете им и получиха възможност директно да се запознаят с предложенията на работодателите и с изискванията им за заемане на съответните свободни работни места.

 

Чрез арт инсталация в центъра на град Габрово, в рамките на инициативата „Предизвикай себе си“, Община Габрово даде символичен старт на Европейската година на уменията 2023 г.

Областен информационен център-Варна бе домакин на семинар по проекта „ЗА Екологичното образование на Децата и зелеНа Община (ЗАЕДНО)“. Той се финансира от ОП „Добро управление“ 2014-2020 г. Общият му бюджет е 59 991, 84 лв. Бенефициент е Сдружение с нестопанска цел „Младежки спортен клуб Варна“.

Във връзка с Административен договор № РД 50–52 от 16 март 2023 г. за изпълнение на проект „Подготовка и разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Завет - Кубрат“, в рамките на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.,

Студенти и преподаватели от Лесотехнически университет София и Софийски университет „Св. Климент Охридски” се включиха в информационно събитие, организирано от Областен информационен център София-град и София-област.

Експертите на ОИЦ-София представиха пред студентите програми, чрез които ще се финансират проекти за обучение, квалификация и преквалификация на младите хора в България.

С дискусия за умения, образование и заетост Областният информационен център (ОИЦ) в Монтана отбеляза Деня на Европа 9 май. В инициативата взеха участие кметът на Монтана Златко Живков, общинският съветник Милена Нончева – участник в Програмата за млади политици на изборна длъжност на Комитета на регионите, мениджърът на училища "Европа" – Монтана Цветанка Радованова, както и ученици от три монтански училища – Клуб „Европа“ към Природо-математическата профилирана гимназия „Свети Климент Охридски“, Професионалната гимназия по строителство, архитектура и компютърни науки „Проф. арх.

МИГ „Девня – Аксаково“ обяви прием по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Финансирането е осигурено от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият бюджет на процедурата е 204 512, 81 лв.

Нейната основна цел е модернизиране на земеделските стопанства, насърчаване подобряването на продукти от местен характер, повишаване конкурентоспособността и качеството на живот, развитие на местната икономика, осигуряване на трайна заетост и доходи.