Новини от ОИЦ

СНЦ „Местна инициативна група Исперих” обяви процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-1.089 - МИГ Исперих - ОПРЧР1 „Развитие на предприемачествотопо мярка ОПРЧР1  „Развитие на предприемачеството от Стратегията си за Водено от общностите местно развитие 2014-2020 г.

Цели на процедурата:

От началото на настоящия програмен период (2014-2020г.) към края на декември миналата година във Варненска област са реализирани най-много проекти по Програмата за развитие на селските райони – 218. Най-много средства по тази програма са инвестирани в Дългопол – 10 701 027 лв., а най-малко в Община Вълчи дол – 1 061 439.90 лв. 174 проекта с бенефициенти общини, фирми и НПО са финансирани по ОП „Развитие на човешките ресурси“. 122 от тях са на територията на Община Варна и са на обща стойност 20 177 669 лв.

На 22.01.2020 г. в заседателната зала на община Добричка се проведе работна среща по проект ROBG 456 "Хършова-Добричка, заедно по красивия път на устойчивото развитие чрез трансгранична култура", финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България, в рамките на приоритетна ос 2 „Зелен регион". Проектът е на стойност 1 410 770 евро и се изпълнява в партньорство между община Добричка и град Хършова, Румъния. Период на изпълнение: 12.09.2018 г. - 11.09.2021 г.

Сертификат за постижения получи Централното координационно звено на Министерски съвет за служителите на Областните информационни центрове – членове на Националната контактна мрежа(НКМ) за „Хоризонт 2020“. Това се случи на 21 януари 2020 г. в Русенския университет по време неформалната среща на Мрежата за Рамковата програма, в която взеха участие и представители на дирекция „Наука“ в МОН и на Европейската комисия.

Над 1 млрд. лв. по всички европейски фондове са договорени за изпълнението на проекти на територията на Благоевградска област от началото на програмния период до края на 2019 г. Това стана ясно днес, по време на пресконференция на Областен информационен център – Благоевград, на която беше представена информация за напредъка по изпълнението на програмите, финансирани с европейски средства, на територията на Благоевградска област.

С проекти, финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, агропредприемачи от Разградска област модернизират и разширяват стопанствата си, въвеждат нови технологии, подобряват предпазарната подготовка и съхранението на селскостопанската продукция. На територията на областта се изпълняват 30 проекта по подмярката, с общ размер на субсидията 14 422 139 лева.

605 проекта на обща стойност 568 420 883 лв. са реализирани с европейски средства на територията на Област Варна от началото на настоящия програмен период (2014-2020г.) към края на декември 2019г.

Възпитаници на Основно училище „Христо Смирненски” в град Кубрат, заедно с Гюлсехер Осман, училищен медиатор по проекта, посетиха Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) в града. Това стана в рамките на проект „Подкрепа за успех”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Главни канализационни клони 1 и 2 с обща дължина от 1910 метра и 115 бр. сградни канализационни отклонения са изградени по Обект „Частично изграждане, реконструкция/рехабилитация на канализационна мрежа в СО „Ален мак”. За тях се подготвят документи за въвеждане в експлоатация. Работи се и по изпълнение на СМР по трасето на  главен канализационен клон 3.

На 16 януари 2020 год. в ритуалната зала на община Елин Пелин се проведе начална пресконференция по проект: „Модел за нова патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елин Пелин и Община Етрополе“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г.
По време на събитието присъстващите бяха запознати с целите на проекта, основните дейности и очакваните резултати от неговата реализация.
Водещ партньор по проекта е Община Елин Пелин, а Община Етрополе е партньор.