Новини от ОИЦ

След дълги процедури по съгласуване на инвестиционния проект и приключила обществена поръчка, стана възможно стартирането на ремонтните дейности за модернизация на рибарското пристанище „Северна буна – Несебър“.

Началото на строително-монтажните работи ще бъде дадено на 26 март.

Проектът, финансиран по процедура BG14MFOP001-1.009 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020г., е на обща стойност 7 489 221.53 лв. без ДДС.

Ученици от гимназии в региона посетиха Областния информационен център (ОИЦ) – Разград и се запознаха с дейността и предоставяните от мрежата от 27 Областни информационни центрове в страната безплатни услуги. Инициативата за срещата дойде от възникнали въпроси и обсъждания по време на дейността на клубовете, в които участват към Центъра за ученическо и техническо научно творчество и училищните групи по интереси.

Информационни срещи в Попово и Опака за представяне на процедурата „Ограмотяване на възрастни - 2“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) 2014-2020 г. проведе тази седмица Областният информационен център – Търговище.

От началото на годината в рамките на проект „Топъл обяд в условията на пандемията от Covid-19 в община Разград” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, 300 жители на община Разград получават безплатна топла храна.

Областният информационен център-Варна се включи в уебинар на тема „Селско стопанство в Натура 2000 – възможности и правила“. По време на онлайн обучението бяха представени експертни мнения за земеделието и животновъдството на територията на европейската мрежа „Натура 2000“. Събитието бе насочено към работещите в селското стопанство, както и към заинтересовани от правилата за развиване на бизнес в защитените зони и добрите практики, които се стимулират със субсидии за опазване на биоразнообразието.

Община Ботевград стартира изпълнението на проект „Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства в община Ботевград”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския социален фонд (ЕСФ) на Европейския съюз. Стойността му е 2 806 284 лева, от които 2 385 341 лeвa, европейско финансиране и  420 942 лeвa национално съфинансиране.

Представители на Областния информационен център (ОИЦ) в Търговище участваха в пресконференция в местната общинска администрация, на която беше обявено стартирането на проект за подобряване на енергийната ефективност и модернизация на осветлението.

Проектът се реализира по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014–2021 г.

Община Малко Търново отбеляза с пресконференция финализирането на дейностите по проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административна сграда на УПБЗН гр. Малко Търново и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Малко Търново“, финансиран по ОП “Региони в растеж 2014-2020“.

Сред гостите на събитието бяха кмета на Малко Търново Илиян Янчев, служители на общината, представители на регионални медии и граждани.

С церемония по първа копка започна изграждането на новия парк на ул. „Черноморска“ в град Бяла. Строително-монтажните дейности се извършват по проекта „Подобряване средата на живот в община Бяла, чрез изглаждането на парк в гр. Бяла и детски площадки в с. Дюлино, с. Горица и с. Господиново“. Той се финансира от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. чрез МИРГ „Български черноморски сговор Бяла - Долни Чифлик - Аврен”, Мярка 3 „Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености”.

Местна инициативна група Исперих кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 21: „Исперих - отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие 2014-2020.

Допустими кандидати: