Новини от ОИЦ

Обществени сгради в Провадия се обновяват с европейско финансиране. През 2018 г. общината работи по изпълнението на проекти за подобряване на инфраструктурата и качеството на живот. По Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. се изпълняват няколко проекта, насочени към подобряване на енергийната ефективност на сгради от публичната и частна инфраструктура.

Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) одобри проектното предложение на МИГ Завет – Кубрат: „Нови възможности за биологично земеделие – местни селскостопански продукти с добавена стойност” по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи” от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на ПРСР.

Проектът е сред общо осемте за страната одобрени проекти от Програмата.

За повече информация:

В навечерието на коледните празници директорът на Националната професионална техническа гимназия (НПТГ) „Шандор Петьофи” гр. Разград връчи сертификати на поредните десет ученици, участвали в проект „Ученически практики” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014–2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Учениците  отработиха по 240 часа през месеците от октомври до декември т.г. в четири предприятия в областния център – „Дружба” АД, „112 БГ” ООД, „Балканфарма – Разград” АД и „ГХ Трейд” ЕООД.

Община град Добрич успешно реализира проект № BG16RFOP001-3.002-0032-C01 „Реконструкция и модернизация на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов” град Добрич” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”.

Проектът   се   осъществи   с   финансовата   подкрепа   на  Оперативна програма  „Региони в растеж“  2014-2020 г. Стойността му е 1 299 954,78 лв., от които 1 104 961,57 лв. европейско финансиране и 194 993,21 лв. национално съфинансиране.

На 19.12.2018 г. екипът на Областен информационен център – Кюстендил взе участие в пресконференция за стартиране на проект „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в многофамилни жилищни сгради в град Дупница“ по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 Дупница” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.

Зам.-кметът по „Хуманитарни дейности“ д-р Емилия Баева представи днес на встъпителна пресконференция дейностите по проект на Общината „За моето бъдеще“. Проектът е на стойност 218 255,82 лева и се финансира по Оперативната програма „Региони в растеж“. Той стартира през 2018 г., като крайният срок за неговата реализация е м. януари 2020 г. Наблюдаваното жилище ще бъде с капацитет до 6 места за младежи без увреждания на 18-21- годишна възраст, които трябва да напуснат специализирана институция или социална услуга от резидентен тип.

Обществени сгради в Девня ще бъдат ремонтирани с европейски средства. Това стана ясно на конференция, организирана от Местна инициативна група „Девня – Аксаково“. Тя се проведе във връзка с изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на селските райони“ за периода 2014 – 2020 г.

Много приятни емоции достави Областният информационен център – Русе на децата и младежите, които ползват социални услуги в община Русе, с празничното събитие, което организира в Пленарна зала вчера под мотото „Моята Европейска Коледа“ в партньорство с общинската дирекция „Здрави и социални дейности“. То беше посветено на предстоящите коледни и новогодишни празници и на социалните проекти, финансирани чрез  европейските фондове.

На 19 декември 2018 г. в спортната зала на гр. Кубрат, МИГ Завет – Кубрат проведе годишна конференция на тема „Отчитане на резултатите, свързани с напредъка по изпълнение на Стратегията за ВОМР”.

В събитието взеха участие 50 представители на публичния и частния сектор, неправителствени организации и заинтересовани граждани.

Конференцията откри Председателят на УС на МИГ Завет – Кубрат Халиме Мехмедова. Приветствия към участниците отправиха кметът на община Кубрат Алкин Неби и заместник - кметът на община Завет арх. Денис Татар.

ОИЦ-Варна запозна студенти от катедра „Аграрна икономика“ в Икономическия университет с коледните традиции в страните от Европейския съюз. Младите хора научиха, че обичаят да се украсяват елхи всъщност е немски, а сладкишът, който се приготвя за Коледа, е щолен. Панетоне е традиционният коледен козунак с грозде и мандарини в Италия. Подаръци на децата там носи грозната вещица Бефана. Белгийците имат двама дядо Коледовци. В Люксембург пък няма Дядо Коледа, там честват Деня на Свети Никола на 6 декември. Сред най-интересните коледни ястия на англичаните е супа от костенурки.