Новини от ОИЦ

Община Варна ще изгради с европейски средства модерно рибарско пристанище в местността Карантината. Това стана ясно на встъпителна пресконференция по проекта „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“, местност „Карантината“, район „Аспарухово“, Община Варна“. Той се финансира от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. и е на обща стойност 13 578 483 лв.

От 1 октомври Община Търговище започва предоставянето на мобилните социални и здравни услуги по проект „Патронажна грижа в община Търговище“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Това заяви на пресконференция днес кметът д-р Дарин Димитров. В нея участваха и секретарят на Общината и ръководител на проекта Христалина Халачева, координаторът Меглена Цанкова и счетоводителят на проекта Емел Исуфова.

На 20 август 2019 г. в гр. Шабла Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) представи процедура BG16M1OP002-3.016 „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. На срещата присъстваха представители на Община Шабла, Зелен образователен център – Шабла и други заинтересовани лица.

На 19 август 2019 г., по покана на кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова, Областен информационен център - Ловеч се включи в работна среща с гостуващата делегация от Люксембург. В състава й влизаха Емил Айшар (Emile Eicher), кмет на град Клерво, Жорж Кайпес (Georges Keipes), общински съветник, Роман Браке (Romain Braquet), член на градския съвет, и Лилия Трифонова. В срещата участие взеха още председателят на ОбС  в Ловеч Петър Цолов, зам.-кметовете Венцислав Христов и Даниел Колев.

Варна бе домакин на информационен ден по процедурата „Развитие на иновационни клъстери“, организиран от УО на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. с подкрепата на Областния информационен център-Варна. На събитието присъстваха представители на бизнеса, на висши училища и клъстерни организации и други заинтересовани.

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков пристигна в Благоевград за откриването на три обекта, предназначени за грижи за деца. Центровете са създадени по проект „Социална инфраструктура за услуги за деца“, финансиран по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Общата стойност на проекта е 1 176 500 лева, от които 1 000 025.01 лева европейско финансиране и 176 474.99 лева национално съфинансиране.

Община Белослав обяви прием на документи на кандидати за потребители по проект „Осигуряване на патронажна грижа чрез предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещите се лица с увреждания и възрастни хора в община Белослав”. Той се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Стойността му е 59 330 лв.

Целта на процедурата е подобряване на природозащитното състояние на видове защитени птици, чрез изпълнение на мерки от четири действащи към момента планове за управление на защитени зони и осем плана за действие за видове.

Допустими бенефициенти са структури/звена в структурата на МОСВ и МЗХГ (ИАГ и нейните структури), отговорни за формиране, прилагане и изпълнение на политиката в областта на Натура 2000 за подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания, юридически лица с нестопанска цел, общини, научни институти.

Варненският бул. „Васил Левски“ беше ремонтиран в участъка от ул. „Подвис“ до бул. „Осми Приморски полк“ по проекта „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“. Той се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.