Новини от ОИЦ

В залата на Община Айтос се проведе среща с представители на общинската администрация и граждани. Поводът бе представянето на няколко актуални и предстоящи процедури за кандидатстване по оперативните програми до края на календарната година.

Изпълнението на 24 нови предприемачески идеи с европейско финансиране стартира на територията на Благоевградска област. Проектите ще се изпълняват от нови фирми по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. в продължение на 18 месеца. Общата стойност на проектите е 5 725 254,14 лв., от които 4 572 939 са безвъзмездна финансова помощ за бенефициентите, съобщават от Областен информационен център - Благоевград.

Стартова пресконференция по проект „Подобряване на енергийната ефективност на 3 жилищни сгради в град Попово”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, се проведе в Община Попово.

Дейностите за енергийно обновяване ще удължат живота на сградите и ще намалят разходите за поддръжка, беше посочено на пресконференцията за представяне на проекта. 
Общата стойност на предвидените дейности е 1 191 664,44 лв. с ДДС, от които 993 700 лв. са безвъзмездна финансова помощ. Съфинансирането от Община Попово е в размер на 197 964,44 лв.

Информационен форум, свързан с възможностите за включване на бизнеса в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), се проведе на 25 юни в Търговище.

Работната среща, в която взеха участие  представители на бизнеса, Областната администрация, Търговско-промишлената палата и други, беше организирана от Община Търговище, Областен информационен център -Търговище  и Сдружение „Център за регионално развитие”.

Националната професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи” гр. Разград отново спечели проект по Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение”. Общата стойност на одобрените средства от програмата са в размер на 58 082 евро, а дейностите следва да се изпълнят в период от 18 месеца.

Напредъкът по Оперативните програми 2014-2020 г. беше отчетен на редовното заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие в Североизточния район, което се проведе във Варна. В него се включи и управителят на Областния информационен център-Варна д-р Виктория Николова. 

Представителите на Управляващите органи на Оперативните програми 2014-2020г. представиха актуална информация за изпълнението им на територията на Североизточен район и възможностите за кандидатстване по предстоящи за отваряне процедури.

Към 26 юни 2019 г. област Ловеч може да се похвали с нови 12 /дванадесет/ проекта на предприемачи. Проектите се изпълняват от стартиращи и нови фирми по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ и са финансирани по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“. Това се случи и благодарение на активността на Областен информационен център – Ловеч, който активно и ефективно популяризира процедурата и условията за кандидатстване чрез своите информационни канали, в нарочни срещи по места и разбира се в множество разговори с потенциални бенефициенти.

С провеждане на информационен ден в община Черноочене завърши първият цикъл от срещи на информационния център в област Кърджали за настоящата година. По време на изнесената мобилна приемна, експертите на  центъра представиха подробности за предстоящи подмерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и актуални процедури по Оперативните програми. Земеделските производители проявиха най-голям интерес към подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР г.

Екипът на Областен информационен център-Кърджали участва във встъпителна пресконференция по проект "Заедно в подкрепа на децата на Кърджали". Изграждане на инфраструктура за 3 нови социални услуги за деца и младежи в град Кърджали, както и обновяване и модернизиране сградата на Дневен център за деца с увреждане "Надежда", са очакваните резултати от  новия проект на общината.

Вече по традиция Областният информационен център (ОИЦ) - Разград се включва в инициативата за екологично възпитание на подрастващите „Еколято - 2019”. Тя се провежда за двадесет и втора поредна година от Община Разград и Центъра за подкрепа на личностното развитие ‒ Център за ученическо техническо и научно творчество (ЦПЛР - ЦУТНТ) в града.

Участници в кампанията ще бъдат над 100 ученици от IV до VIII клас през учебната 2018-2019 г., които са заявили участието си предварително в ЦПЛР - ЦУТНТ.