Новини от ОИЦ

На какви условия трябва да отговарят земеделските стопани, които желаят да получат финансово подпомагане по някоя от трите подмерки за извънредно временно подпомагане във връзка с COVID-19 по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., бе разяснено на информационна среща, организирана от Областен информационен център София – град и София област (ОИЦ-София).

На 01.09.2020 г. ОИЦ - Смолян проведе информационно събитие за популяризиране на възможностите за европейско финансиране в с. Старцево (общ. Златоград). Експертите на центъра запознаха над 20 посетители на изнесения щанд с актуални и предстоящи процедури за кандидатстване по Оперативните програми и Програма за развитие на селските райони (ПРСР). Най-съществен интерес предизвикаха мерките, насочени към преодоляване на негативните последици от COVID-19 и подмярка 8.1 "Залесяване и поддръжка"  от ПРСР.

Областният информационен център-Варна уважи поканата и се включи в тържеството, с което бе отпразнувана първата годишнина на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания „Живот под дъгата“ към Асоциация „Да съхраним жената“. На празненството за рождения ден присъстваха партньори и приятели на неправителствената организация, представители на Община Варна и др.

Председателят на УС на МИГ Завет – Кубрат Халиме Добруджан сключи поредния 12-ти договор с бенефициент към Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ-а.

На 31.08.2020 г. експертите на ОИЦ - Кърджали представиха пред жители на община Момчилград актуални и предстоящи процедури в рамките на Оперативните програми и Програма за развитие на селските райони (ПРСР). Посетителите на изнесената приемна бяха запознати и с различни подмерки от ПРСР, насочени към преодоляване на негативните последици от COVID-19. Всички присъстващи получиха безплатно печатни информационни и рекламни материали на европейска тематика.

Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла“ подписа пореден договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за водено от общностите местно развитие. Контрактът е сключен с „ПАЛ ОЙЛ“ ООД. Фирмата е със седалище в с. Рудник, Община Долни Чифлик.

Одобреният проект „Подобряване на работната среда на фирма „Пал ойл“ ООД, чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд“ е финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Мярка 2 „Добри и безопасни условия на труд“. Инвестицията е на стойност 108 035,44 лв.

Започна изпълнението на проект „Изграждане на нова рибовъдна ферма за отглеждане на европейски сом в село Костанденец, община Цар Калоян” по процедура „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Бенефициент на средствата е „Чикън пак” ЕООД гр. Русе. Общата стойност на инвестицията е 1 108 436 лева, от които собственото участие на бенефициента е 558 436 лева.

С приятелска среща между детските отбори на ФК “Камчиец” - гр. Дългопол, и ФК “Атлетик” - гр. Провадия, през изминалия уикенд бе открито новото футболно игрище в Община Дългопол. То е построено по проекта „Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Дългопол в ПИ №24565.502.1728 по плана на гр. Дългопол, община Дългопол“. Финансирането е осигурено от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

В рамките на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР), Местна инициативна група – Исперих подготвя прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.459-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Целите на процедурата са:

Варненската фирма „Пътища и мостове“ ЕООД си закупи ново производствено оборудване по проекта „Повишаване на енергийната ефективност в ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД“. Той е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Общата му стойност е 4 218 540 лв. Общата цел на проекта е подобряване на енергийната ефективност на компанията и постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност.