Новини от ОИЦ

Община Чепеларе получи одобрение за проект „Грижа в дома" по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 05SFPR002 – 2.001 „Грижа в дома” по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (ПРЧР).

Целта на процедурата, която е продължение на настоящата патронажна грижа, е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации.

За двадесет и втора поредна година Технически университет – Габрово организира международната научна конференция УНИТЕХ, в която учени от страната и чужбина представят своите научни разработки и постижения.

Проектът „Изграждане на центрове за настаняване от семеен тип на територията на Община Бургас в подкрепа на социалната интеграция на деца в риск“,  финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г. бе отличен със специален медал за социален проект на официалната церемония по случай 15-годишнината на европейската програма Regiostars в град Евора, Португалия.

Признанието бе връчено лично от комисаря по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра. Отличието прие директорът на общинската дирекция "Здравеопазване и социални дейности" Мая Казанджиева.

На 17-ти ноември 2022 г., Областният информационен център – Стара Загора  организира информационно събитие, което се проведе в залата на НЧ „Свети Климент Охридски 1858 г.“ в областния град. Пред присъстващите бяха представени приоритетите за реализиране на новите програми, съфинансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2021-2027 г., както и конкретните възможности за финансиране на проектни идеи. Споделени бяха добри практики и бе направена съпоставка с предходния програмен период и спецификите заложени за новия програмен период.

Това стана ясно от последното заседание на местния парламент. На него кметът на oбщината е упълномощен да изготви нобходимите документи за участие в две процедури: „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност” и „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях”. Те са в рамките на подмярка 7.2.

Областният информационен център-Варна представи пред студенти от Техническия университет в морската столица новите програми на България, съфинансирани от ЕС за програмен период 2021-2027 г. Събитието се проведе в рамките на Общата кампания на Мрежата от ОИЦ за 2022 г.

Започна прием на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” на Местна инициативна група Завет – Кубрат. Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Допустими кандидати са:

1. Регистрирани земеделски стопани, чийто минимален стандартен производствен обем (СПО) на земеделското им стопанство е по-голям от левовата равностойност на 8000 евро;

2. Признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти;

Областен информационен център – Бургас организира поредната си годишна работна среща с представители на местни и национални медии. Темата на събитието бяха енергийната политика, заложена в програмен период 2021-2027 и популяризиране на проекта в помощ на гражданите и бизнеса Енергиен офис, разработен от Общината.

В първия панел на срещата Експертът на ОИЦ Ана Янчева представи енергийните концепция и дейности, които ще бъдат подкрепени от Програмите, като фокусът беше насочен основно към  „Развитие на регионите“ и „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“.

Последната си среща от годишния цикъл за 2022 г. проведе Областен информационен център – Монтана. В офиса си в Монтана пред представители на доставчици на социални услуги за деца, неправителствени организации и медии експертите представиха отворената за кандидатстване процедура „Бъдеще за децата“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 (ПРЧР) и индикативните годишни работни програми на ПРЧР и Програма „Храни и основно материално подпомагане“.

Екипът на ОИЦ – Перник проведе работна среща на тема: „Предизвикателства пред земеделските производители и възможности за финансиране на проекти със средства от ЕСИФ“.

С жители на земенското село Жабляно бяха обсъдени актуални процедури по Програма за развитие на селските райони 2014- 2020 г. Особен акцент по време на срещата бе атрактивната мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г.