Новини от ОИЦ

Екипът на ОИЦ-Видин представи и резултатите от първия си за годината информационен цикъл

Днес, на среща с медиите, екипът на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) представи и постави началото за област Видин на Онлайн конкурс за млади предприемачи: „Имам бизнес идея!“. Конкурсът се организира от дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет и Мрежата от 27 Областни информационни центрове за Европейските структурни и инвестиционни фондове в страната.  Националната кампания е част и от инициативата на ЕК „Европа в моя регион“.

На 11 и 12 април 2019 г. Областен информационен център – Добрич проведе съвместно с МИГ „Балчик – Генерал Тошево“ информационни срещи в общините Генерал Тошево и Балчик. Общински експерти, представители н бизнеса, земеделски производители, граждани и медии се запознаха с функционалността на Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020) и предстоящите мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-а.

В рамките на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” педагогическите специалисти от Лудогорието се обучават и повишават своята квалификация. Бенефициент по проекта е Министерството на образованието и науката.

Проектът стартира през 2018 г., когато по Дейност 1 бяха обучени общо 454 разградски педагози от предучилищното и училищното образование.

На 12.04.2019 г. (петък), Областен информационен център – гр. Хасково проведе в община Харманли публично информационно събитие на тема: „Представяне на възможности за кандидатстване по актуални процедури, финансирани от ЕСИФ”. Срещата бе насочена към представители на местната власт, културни институции, неправителствени организации, малки и средни предприятия, земеделски производители институции в област Хасково, с цел предоставяне на информация на заинтересованите страни за налични възможности за финансиране на проектни предложения, финансирани от ЕСИФ.

На тази тема в Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград се проведе информационна среща с представители на широката общественост.

Екипът на ОИЦ запозна участниците с Индикативните годишни работни програми на оперативните програми и на Програмата за развитие на селските райони.

С информационна среща в град Симитли завърши кампанията на Областен информационен център – Благоевград на тема „Европейски средства в подкрепа на бизнеса“. Собственици и управители на малки и средни предприятия от общината се запознаха с отворените в момента процедури за кандидатстване с проекти за европейско финансиране от страна на бизнеса и работодатели. Сред дискутираните по време на информационната среща въпроси бяха критериите за допустимост на кандидатите, дейностите, които могат да получат финансиране по отворените процедури и за какво могат да се харчат отпуснатите средства.

На 09.04.2019 г. в офиса си в град Монтана Областният информационен център (ОИЦ – Монтана) проведе работна среща с регионални и местни медии. На нея експертите от центъра представиха актуални процедури и мерки по програмите финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Предствени бяха и резултатите от проведените информационни срещи в общините от област Монтана в периоада 26 февруари – 2 април 2019 г.

На информационна среща, състояла се на 9 април 2019 г. в гр. Дупница, екипът на Областен информационен център – Кюстендил представи актуални и предстоящи възможности за кандидатстване за европейски средства.

Областен информационен център – Хасково проведе в община Ивайловград публично информационно събитие на тема: „Представяне на възможности за кандидатстване по актуални процедури, финансирани от ЕСИФ”. Срещата бе насочена към представители на местната власт, културни институции, неправителствени организации, малки и средни предприятия, земеделски производители институции в област Хасково, с цел предоставяне на информация на заинтересованите страни за налични възможности за финансиране на проектни предложения, финансирани от ЕСИФ.

Областният информационен център-Варна се включи в съвместна информационна среща на тема „Предприемачество? Мисията възможна!“, която се проведе в Икономическия университет в морската столица. В събитието участваха Регионалната агенция за предприемачество и иновации-Варна, Студентският съвет на висшето училище, преподаватели, студенти, заинтересовани лица. Целта на инициативата бе да даде практични знания и мотивация на младите хора от ИУ-Варна в областта на предприемачеството и възможностите за обучение, стаж и стартиране на бизнес с европейски средства.