Новини от ОИЦ

Експертите от Областен информационен център – Добрич взеха участие в среща на Министерство на земеделието храните и горите със земеделски производители в Добрич.  Близо 150 представители на бранша бяха запознати с новостите при директните плащания, държавните помощи през 2020 г., предстоящите приеми по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР), новите моменти в законодателството в сектор животновъдство и Общата селскостопанска политика след 2020 г.

Земеделски производители с икономически размер на стопанствата, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между 2000 и 7999 евро, участваха в първия прием на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”, състоял се през 2016 година. 27 малки стопанства от Лудогорието получиха одобрение на своите проекти с общ бюджет 792 099 лева от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Отделните проекти са на стойност до левовата равностойност на 15 000 евро (29 337 лева).

Бургаските медии посетиха ОИЦ - Бургас за пръв път през тази година. Поводът за срещата бе темата за европейското финансиране през следващия Програмен период и за това как ще се модифицират оперативните програми за в бъдеще.

Проучване, предназначено за мениджърите на бизнес и други организации, има за цел да анализира въвеждането на роботи и изкуствен интелект в дейността им. Въпросникът е част от проекта „Robots & SMEs“, който се финансира по програма „Еразъм +“. От българска страна по него работи варненската фирма „Unseen Pro Ltd“, която е фокусирана върху разработването на уеб и софтуерни приложения, в партньорство с организации от Ирландия, Португалия, Словакия и Обединеното кралство.

Разградски лекари, фелдшери, медицински сестри и шофьори на линейки преминават петдневно теоретично и практическо обучение по проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния” (ПУЛСС), финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г.

Бенефициент по проекта е Министерството на здравеопазването, а изпълнители на дейностите са доказани лекари с богат професионален опит от Университетска болница „Пирогов” - гр. София.

Към днешна дата са обявени четири от процедурите по Закона за обществените поръчки за доставка на нови електробуси и изграждане на зарядни станции по проекта „Екологично чист транспорт за Варна“. Той се реализира по OП „Околна среда“ 2014-2020 г. и е на стойност 85,4 млн. лв. Бенефициент е Община Варна.

Основната му цел е обновяване на подвижния състав на „Градски транспорт“ ЕАД, като бъдат осигурени изцяло електрически превозни средства, съобразени с изискванията за нулево ниво на замърсяване на въздуха.

Местната инициативна група (МИГ) – Исперих изпълнява многофондова Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР), в която са предвидени две мерки за безвъзмездна помощ, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  2014 – 2020 г.

Варненски младежи и предприемачи бяха запознати с актуалните възможности за стартиране на собствен бизнес с европейски средства. Информационната среща „Да станем успешни с европари!“ бе организирана от Областния информационен център-Варна, в партньорство с Регионалната агенция за предприемачество и иновации-Варна.

Форумът събра възпитаници на средни и висши училища, преподаватели, млади предприемачи и земеделски производители, неправителствени организации, както и потенциални бенефициенти с желание и идеи за стартиране на собствен бизнес.

В Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ Завет – Кубрат, е заделен бюджет за изпълнение на проекти по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” в размер на 528 066 лева. Той се осигурява от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Към момента са подписани два договора за изпълнение на проекти с бенефициент Община Кубрат на обща стойност 92 236 лева, изцяло безвъзмездна помощ.

Областният информационен център-Варна се включи в Националната среща на земеделските производители в България, която се проведе в курорта „Златни пясъци“. Двудневният форум се организира за осма поредна година от Асоциацията на земеделските производители у нас и традиционно събира на едно място земеделци, представители на бизнеса, държавните органи и неправителствените организации.