Новини от ОИЦ

Сградата на Професионалната гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ във Варна се ремонтира по проекта „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Варна, Добрич, Разград, Силистра и Шумен“. Финансирането е осигурено от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. Общият бюджет на проекта е 15 574 000 лв. Бенефициент е Министерството на образованието и науката.

С проектите, финансирани от ЕСИФ през настоящия програмен период в община Сливо поле, запозна пенсионери от село Ряхово Областният информационен център. Срещата с тях е третата от поредицата информационни събития на центъра в населените места на област Русе.

От началото на програмния период до момента в община Сливо поле са сключени 18 договора на обща стойност над 4,5 млн. лева по данни на ИСУН 2020. Кой е  бенефициент, какви дейности изпълнява с тези средства и какви са постигнатите резултати, обясни експертът Габриела Стефанова.

Поредната спирка от информационната обиколка на ОИЦ в областта бе Камено.

Жителите на общинския град активно се интересуваха от възможностите, които предоставят европейските фондове. По голямата част от посетителите се вълнуваха от социалната подкрепа и различните алтернативи за намиране на работа, чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Други път дойдоха с конкретни въпроси, отнасящи се до възможностите по Програма за развитие на селските райони.

Окрити приемни за възможностите за финансиране от Европейските фондове ще проведе във всички единадесет общини на областта екипът на Областен информационен център - Видин (ОИЦ-Видин). Потенциалните бенефициенти ще могат да зададат своите въпроси за актуалните и предстоящи възможности за финансиране по Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони, трансграничните инструменти, както и за други източници за подкрепа от ЕС.

Всички събития ще се проведат на открито, в центъра на селищата, където ще е разположен информационния щанд на ОИЦ - Видин:

Общо 55 потребители ще използват услугите на двата нови центъра за грижи за лица с различна форма на деменция, които ще бъдат изградени във Варна по проекта „Изграждане на „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и ремонт на сграда за „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ на територията на община Варна“. Той се финансира по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. и е на обща стойност 1 365 210.56 лв. Бенефициент е Община Варна.

Девет населени места бяха посетени от експертите на Областен информационен център – Пловдив в рамките на девет работни дни. По-голямата част от събитията се проведоха на открито под формата на изнесена приемна при съблюдаване на всички изисквания за безопасност, свързани с  COVID-19.

Втори проект в рамките на мярка ОПРЧР1 „Развитие на предприемачеството” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) одобри МИГ Исперих.

Проектът BG05M9OP001-1.089-0001-C01 „Успехът обича предприемчивите” е с бенефициент „Фаст Акаунтинг” ЕООД гр. Исперих, в партньорство със СНЦ „Зорница”. Общата стойност на проекта е 63 414 лева, изцяло безвъзмездна помощ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Във Варна ще се предоставят допълнителни патронажни грижи за 898 лица с цел ограничаване на разпространението на коронавируса. Услугите ще бъдат извършвани по проекта „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Варна – Компонент 3“. Финансирането е осигурено от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Общата стойност на проекта е 443 641 лв., а бенефициент е Община Варна. Изпълнението на дейностите ще продължи до 31.12.2020г. 

Созопол бе поредният град, който стана част от информационната обиколка на ОИЦ за първото полугодие. Жителите на морския град се запознаха с възможностите, които предоставят Европейските фондове.

В срещата, особен интерес предизвикаха Програмата за морско дело и рибарско и потенциалните възможности, които ще бъдат приложими от Програмата за развитие на селските райони в населените места около Созопол, където не е развит масов туризъм.