Новини от ОИЦ

Местна инициативна група Исперих обяви втори прием на проектни предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Кандидатите за подкрепа могат да бъдат:

Експерти от екипа на ОИЦ-Бургас взеха участие в организираните от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) начални пресконференции по проекти BG14MFOP001-3.003-0003 „Пилотно проучване за любителския риболов във водите на Черно море, чрез социологическо проучване“ и BG14MFOP001-3.001-0033 „Обновяване, надграждане и поддръжка на IT инфраструктурата в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, финансирани по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.

ОИЦ-Варна се включи в информационна среща, свързана с подготовката за прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие. Основна тема на събитието, което се проведе онлайн и на място в град Разлог, бе многофондовото прилагане на подхода ВОМР през настоящия програмен период 2021-2027 г. Организатор на срещата бе Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

С представяне на концепция за младежки парламент в Габрово завърши тридневната среща под мотото:

„Европейска година на младежта: 2022 – вашата година! “.

През първата половина на юли четирима възпитаници на Професионалната гимназията по икономика „Робер Шуман” проведоха учебната си практика в Областния информационен център (ОИЦ) – Разград.

Виктория Владимирова, Кристиана Иванова, Никола Бонев и Елина Христова са вече в 11-ти клас и се обучават в специалността „Митническа и данъчна администрация”. Класният им  ръководител е старши учител Димитричка Петрова.

Над 25 души посетиха информационния щанд на ОИЦ - Смолян по време на информационното събитие на открито, състояло се на 20.07.2022 г. в гр. Неделино. Жителите на града се запознаха с актуални и предстоящи процедури по Оперативните програми и Програма за развитие на селските райони. Фокус на питанията отново бяха предстоящите възможности за финансиране с европейски средства на проекти за енергийна ефективност, насочени към домакинствата и бизнеса. 

ОИЦ - Смолян продължава информационната си обиколка в областта с изнесена приемна в гр. Рудозем. 

Поредица от професионални обучения на лица от уязвими групи стартира Община Благоевград. Обученията са част от дейностите по изпълнение на интегриран проект „Подкрепа за социално включване“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г., съфинансирани от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Варна ще бъде домакин на Националната кампания „Първа работа“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Събитието ще се проведе на 23 юли (събота) от 18:00 часа в Градската художествена галерия „Борис Георгиев“.

С безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г. , подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г. , „МИГ Поморие“, в партньорство с „МИГ Бяла Слатина“ и „МИГ Логудоро Гочеано“ от Италия, започва реализацията на Проект „РУРеалност: Подобряване условията на живот в селските райони чрез прилагане на обща/транснационална стратегия за насърчаване устойчивото развитие на териториалните дадености“.

На 20 юли, Търговско–промишлена палата Добрич проведе среща с партньора си Бизнес Инкубатор, Кахул, Молдова по проект „SUCCESS“, финансиран от инициативата EU4Business на Европейския съюз и управлявана от EUROCHAMBRES. На срещата присъстваха представители на фирми и организации от България и Молдова, експерти от Областен информационен център-Добрич и медии.