Новини от ОИЦ

Представители на Областния информационен център (ОИЦ) във Враца взеха участие на 02.04.2021 г. в първа онлайн пресконференция, на която беше обявено стартирането на проект на Сдружение Пи Еф България - Общност за помирително правосъдие. Сдружението е бенефициент по проект BG05SFOP001-3.003-0112-C01 „Насърчаване развитието на практики на възстановителното правосъдие в наказателното производство“, финансиран от ОП Добро управление  2014 – 2020, процедура BG05SFOP001-3.003 - Граждански контрол върху реформата в съдебната система.

Мащабна кампания с поредица от инициативи за провокиране на отговорно и грижовно отношение към опазване чистотата на морската околна среда стартира в Бургас под мотото „Морето радост и живот ни дава, отпадъци не заслужава!“. В нея ще бъдат включени акции за почистване на морското дъно и повърхност.

Община Бургас, в партньорство с обучени водолази от СНЦ „Приятели на морето“, ще организира почистване на отпадъците от морското дъно.

Друга атрактивна акция, включена в кампанията, е „Риболов на отпадъци“, която ще се реализира с участието на местната рибарска общност.

Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла“ подписа първи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 1. „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2021 г. Финансираното проектно предложение „Разработване на иновативно компютърно приложение за дигитализация на културно-историческото наследство на територията на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ е с общ бюджет 361 713, 20 лева. Договорът е сключен с фирма „Софтуер Бизнес Модел“ ЕООД.

От началото на годината в изпълнение на дейностите по проекта се предоставя топъл обяд на 60 граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация са в затруднение да осигурят сами прехраната си в условията на обявената извънредна ситуация за ограничаване на разпространението на COVID 19. Общата стойност на проекта е 14 434 лева, безвъзмездна помощ от Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане.

По време на виртуална информационна среща, Искра Димова, експерт в Областен информационен център-Добрич представи актуалните мерки за запазване на заетостта към Агенцията по заетостта и за подпомагане на родителите от Агенцията за социално подпомагане в условията на пандемия.

На 1 април новата библиотека „П.К. Яворов“ започна да посреща своите малки и големи посетители, след като със заповед на министъра на здравеопазването се разреши работата на културните институции.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Региони в растеж“ и има за цел цялостното преустройство на съществуваща сграда в културно-образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека.

Двадесет и двама младежи от Област Варна са спечелили билети за безплатно пътуване в Стария континент през 2019 г. по европейската инициатива „DiscoverEU“. Тя дава възможност на навършили 18 години граждани на ЕС да пътешестват в Европа, за да я опознаят. През изминалата година пандемията от коронавирус не позволи да бъдат пуснати нови покани за кандидатстване. Заради ограниченията, наложени от нея, периодът за пътуване на учениците, които все още не са осъществили мобилност, е удължен до 31 август 2021 г.

Още тази пролет новата лодкостоянка на кв. „Крайморие“ ще е готова да посреща не само рибарските лодки, но и културни събития. Съвсем умишлено, при строителството й, Община Бургас остави едно широко открито пространство с идеята там да се организират различни прояви.  

„Вярвам, че местното читалище и кварталното сдружение на рибарите ще си сътрудничат успешно, за да стане лодкостоянката едно от предпочитаните туристически места на Бургас", каза кметът Димитър Николов.

В последния ден на март Местната инициативна група (МИГ) Завет - Кубрат сключи петнадесетия договор за финансиране на проекти към Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР), финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Бенефициент на средствата е Община Кубрат. Местната управа ще изпълнява проект „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, община Кубрат – етап 2”.

Областният информационен център-Варна се включи в онлайн среща по процедурата за набиране на проектни предложения по приоритетна област „Технологии на благосъстоянието“ в рамките на Програмата „Развитие на бизнеса, иновациите и подкрепа на МСП“. Тя се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.