Новини от ОИЦ

Областният информационен център-Варна бе домакин на конференцията „Проекти в помощ на бизнеса“, организирана съвместно с Агенцията за икономическо развитие - Варна и Регионалната агенция за предприемачество и иновации - Варна.

Над 17 000 потребители от страната ще могат да се възползват новата социална услуга - патронажна грижа, която общините ще предоставят на възрастни хора и лица с увреждания. Общият бюджет на процедурата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“ е в размер на 47 млн. лева, каза заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова при откриването на информационния ден в Бургас. На събитието присъства и кметът на Община Бургас Димитър Николов.

Пловдивската фирма „МПЛАСТ“ ООД, която произвежда тръби и фитинги, предназначени за изграждане на водопроводни и канализационни системи, както и за отоплителни инсталации, реализира проект „Енергийна ефективност на фирма „МПЛАСТ“ ООД“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

При изключително голям интерес премина информационната среща за представяне на процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. в Благоевград. Зам.-директорът на главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката, Илияна Илиева и експерти от дирекцията представиха в детайли Условията за кандидатстване по процедурата, критериите за оценка и условията за изпълнение на проектните предложения.

Община Разград организира на 1 февруари 2019 г. (петък) от 11:00 часа на площадката на Детска ясла „Звездици“, ул. Симеон №8 в гр. Разград, официална церемония „Първа копка“ на обект „Детска ясла „Звездици“, УПИ II – „За детски дом“, кв. 72 по плана на гр. Разград, имот с идентификационен №61710.505.429 по КК на града“. Обектът се реализира в рамките на проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр.

Намаляване на суровините и на количеството на отпадъците в производствения процес са част от  очакваните резултати по проект № BG16RFOP002-3.004-0045-C01 "Подобряване на ресурсната ефективност на "Метал" ЕАД чрез придобиване на Автоматична линия за прахово боядисване", финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК).

Всички общини в Разградска област изпълняват проекти по процедура BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд”. Те се съфинансират от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма „Храни” 2014-2020 и националния бюджет. Проектите допринасят за намаляване броя на живеещите в бедност чрез подпомагането им с храни.

Областният информационен център-Варна представи пред медии първата по рода си интерактивна книга с проекти, реализирани с европейско финансиране на територията на Варненска област. Тя вече е достъпна в интернет на адрес  www.oicvarna.eu. Интерактивната книга съдържа проекти, финансирани по всички оперативни програми, и информацията в нея ще се допълва и обновява системно от ОИЦ-Варна. Всеки от тях е описан с пълното си наименование, бенефициент, начин на финансиране, бюджет, период и дейности за изпълнение.

На 28.01.2019 в конферентната зала на "Стоун Компютърс" АД се  проведе втора информационна среща с всички заинтересовани лица,  на която се отчете изпълнението на  проект “Повишаване на конкурентоспособността на „Стоун Компютърс“ АД чрез подобряване на производствения капацитет“, който се осъществява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Процедурата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020 бе представена на 28 януари във Велико Търново. Информационният ден бе открит от заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова и на него присъстваха представители на общини и доставчици на социални услуги от Северна България.