Новини от ОИЦ

Дирекция „Национална служба за защита на природата” (НСЗП) в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в качеството си на бенефициент по Проект BG16M1OP002-3.006-0001-C03 „Знания за Натура 2000”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда” възнамеряваше да проведе регионално събитие за повишаване на подкрепата и разширяване на знанията за управление на Натура 2000 в България.

Фирма в Белослав закупи модерна техника и подобри дейността си с помощта на европейско финансиране. По проекта „Подобряване на производствения капацитет и повишаване на експортния потенциал на „Булмак 2005“ ЕООД“ предприятието се е снабдило със съвременна машина за рязане. Финансирането е осигурено от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като фирмата е кандидатствала с проектно предложение към Местна инициативна група „Аврен-Белослав“. Общият бюджет на проекта е 389 510.17 лв. Бенефициент е „Булмак 2005“ ЕООД.

На 12 март 2020 г. Община град Добрич започна изпълнението на дейностите по проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“, договор № BG16RFOP001-1.011-0007-C01, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Общата му стойност е 8 138 546,72 лв.

На 18.03.2020 г. от 14:00 ч. пред сградата на „ХРАНИНВЕСТ – ХРАНМАШКОМПЛЕКТ“ АД, находяща се в гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий“ № 23, ще се проведе информационен ден относно изпълнения договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0034-C01 между Министерството на икономиката и „ХРАНИНВЕСТ – ХРАНМАШКОМПЛЕКТ“ АД  по проект: „Повишаване на енергийната ефективност в производството на "Хранинвест - Хранмашкомплект" АД.
Проектът е свързан със закупуване, въвеждане в експлоатация и замяна на старо производствено оборудване с ново, включващо:

В рамките на националната кампания „Чиста околна среда – 2020 г.” на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), потенциални бенефициенти от Лудогорието подадоха общо тридесет и пет проектни предложения. Сред тях 23 са на общини и кметства, 5 на училища и 7 на детски градини.

Първата група кандидати се включват в надпреварата за максимална сума от 10 хил. лева за индивидуален проект, а втората група – до 5 хил. лева за проект.

Започна обновяването на сградата на Областната дирекция на МВР във Варна. Ремонтните дейности ще бъдат извършени по проекта „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради - сградата на ОДМВР - Варна“. Той се финансира от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Проектът е на обща стойност 1 461 492,82 лв. Бенефициент е Община Варна.

Община Разград успешно финализира проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград в рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” от Оперативна програма „Региони в растеж”.

Областният информационен център-Варна се включи в церемония по откриването на обект „Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район Одесос 2, включващо естетизация и модернизация на ул. „Михаил Колони“, включително велоалея и площад „Екзарх Йосиф“. Ремонтът беше извършен по проекта „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“. Финансирането е по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г.

С официална церемония и прерязване на лента бе открит и последният 12-ти обект на проекта „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Това е Детска градина „Приказка” в областния град.

Лентата прерязаха кметът на община Разград Денчо Бояджиев и директорът на обновеното детско заведение Румяна Ненова. Водосвет за здраве и благоденствие отслужи отец Дмитрий Терзи.

Алеите в Морската градина във Варна бяха рехабилитирани по проекта „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“. Той се финансира по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. В официалната церемония по откриване на обекта се включи и екипът на Областния информационен център-Варна.