Новини от ОИЦ

Градовете Кричим, Садово и Лъки бяха домакини на публичните информационни събития, които екипът на ОИЦ-Пловдив реализира през последната седмица на месец август. Над 50 души посетиха мобилния офис на ОИЦ по време на мероприятията в трите населени места от област Пловдив. Сред тях бяха земеделски производители, животновъди, пчелари, предприемачи и граждани.

В рамките на проект BG05M9OP001-2.040-0028-C01 „Патронажни грижи за независим и достоен живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, от 2  септември, Община Исперих започна предоставянето на здравни-социални услуги по домовете на деветдесет възрастни жители на територията. Те са на възраст над 65 години, с ограничения или в невъзможност за самообслужване, сред тях има и хора с увреждания. През следващите 12 месеца всички те ще се възползват от предоставените им услуги.

С тържествена церемония и празничен водосвет бе открита изцяло модернизираната и обновена спортна зала в гр. Шабла. Лентата  прерязаха кметът на община Шабла Мариян Жечев, областният управител Красимир Кирилов и управителят на фирмата – изпълнител на обекта.

Започна изпълнението на строеж „Реконструкция, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и оборудване на дворно пространство на ДГ №4 „Митко Палаузов” в града.

Кметът на община Разград д-р Валентин Василев и Областният управител Гюнай Хюсмен, направиха символично „първа копка” в двора на учебното заведение. Менчето с вода за успех плиснаха заедно заместник-кметът Галина Георгиева и директорът Ценка Русева.

Възможностите за подкрепа на предприемачите в селскостопанския сектор ще представи екипът на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) на първия Регионален инвестиционен форум в Ружинци. Събитието, което се организира от Община Ружинци, ще се проведе проведе на 11 септември 2019 г. (сряда), от 10.00 до 16.00 ч., на площада до административната сграда на общината в с. Ружинци.

Първите три договора за изпълнение на проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” чрез мерки на МИГ "Кирково - Златоград" вече са факт.

В залата на Община Камено се проведе среща с представители на общинската администрация и граждани.

Акцент в събитието беше напредъкът в усвояването на европейски средства в Бургаска област, посредством посочените данни от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). Участниците получиха информация и за индикативното разпределение на средствата по Оперативните програми за следващия програмен период 2021 – 2027 г.

Каква е общата визия за предстоящия програмен период 2021 – 2027 г. и докъде институциите са стигнали в подготовката му, представи по време на информационната обиколка в областта управителят на Областния информационен център – Русе Камелия Махакян. Във всичките 7 общини, в които експертите организираха срещи с местните администрации, бизнеса, неправителствения сектор и с граждани проявиха интерес към тематиката.

5 935 405 лв. е общият бюджет на двете варненски местни инициативни рибарски групи за 2019 година. Средствата, за които могат да кандидатстват бенефициентите, са осигурени от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020г.

СНЦ „Местна инициативна група Исперих” обяви процедура за подбор на проектни предложения: BG16RFOP002-2.057 МИГ Исперих ОПИК 1 Капацитет за растеж на МСП по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР).