Новини от ОИЦ

Община Велико Търново приключи изпълнението на дейностите по проект „Изграждане на Кризисен център за лица“, реализиран по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“. На заключителна пресконференция бяха обявени постигнатите резултати по проекта, който стартира на 17.01.2017 г. и бе със срок на изпълнение 30 месеца и безвъзмездна финансова помощ в размер на  2 169 123 лв.

Със заключителна пресконференция и церемония „Официално откриване“ с водосвет Община Велико Търново успешно завърши проекта „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020. Проектът се реализира по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР с общ бюджет 1 625 972,02 лв., от които съфинансиране от ЕС чрез Европейски фонд за регионално развитие е в размер на 1 382 076,21 лв. и национално съфинансиране от 243 895,81 лв. от бюджета на Р България.                                      

С пресконференция на 9 юли Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново представи обобщените резултати от дейността на центъра за първите шест месеца на 2019 г. В качеството на ръководител на проекта, по който функционира ОИЦ – Велико Търново, в пресконференцията участва и г-жа Мариела Цонева, директор на Дирекция „Проекти и програми“ на Община Велико Търново.

Качеството на живот на хора с увреждания в общините Дългопол и Бяла ще бъде подобрено с помощта на проекта „С грижа за хората“. Той се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Общата му стойност е 190 741 лв. Бенефициент е Община Дългопол, а Бяла е партньор по проекта.

Представителството на Европейската комисия в България провежда информационно турне в страната, в което представя Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ). Той е известен още като „Инвестиционния план на ЕС“ или „Планът Юнкер“ и е създаден да подкрепи конкурентоспособността и дългосрочния икономически растеж в ЕС, подпомагайки  развитието на иновативните технологии, образованието, здравеопазването, транспорта и други сфери в регионите на България.

С представяне на вдъхновяващите и креативни идеи на участниците завърши четвъртото издание на Gabrovo Innovation Camp 2019. Събитието, организирано от Областен информационен център – Габрово и Община Габрово, се проведе на 4, 5 и 6 юли 2019 г. То събра заедно 50 млади хора от Габрово на възраст от 13 до 19 години, които бяха разделени на 5 отбора и работиха по предизвикателствата „Социални иновации“, „Младежка зона“, „Предприемачество“, „Безопасност на движението по пътищата“ и „Професии на бъдещето“.

26 проектни предложения по 7 процедури са подадени в Местна инициативна група „Аврен – Белослав“ от 2017 година до момента, показва справка на сдружението с нестопанска цел. 13 от проектите са за инвестиции в публичния и частен сектор на територията на Община Аврен, а останалите са за Община Белослав.

Местна инициативна група Исперих удължи срока на прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.267-МИГ Исперих-ПРСР мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти” от СВОМР, в рамките на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на ПРСР 2014-2020.

Допустими кандидати:

1. Земеделски стопани; 

Ha 04.07.2019г. ĸмeтът нa oбщинa Maдaн пoдпиca дoгoвop зa cтapтиpaнe изпълнeниeтo нa проект „Устойчива екологично-културна валоризация на минни и кариерни обекти в трансграничния регион”, cъглacнo cĸлючeн Дoгoвop зa cyбcидия №.В2.6с.21/04.07.2019 г.

На 18.07.2019 г. от 10:00 ч. в гр. Златоград, ул. “Стефан Стамболов“ № 2, ет. 3, ще се проведе информационен ден относно изпълнението на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0079-C01/28.12.2017 г. между МИ и Родопи Еко Проджектс ЕООД по проект: „Повишаване на енергийната ефективност в Родопи Еко Проджектс ЕООД“.

По проекта са закупени и изпълнени следните активи и услуги: